Nárast mzdy o viac ako 100 eur zaznamenalo 5 odvetví Trenčianskeho kraja

Rozdiel v priemernej mzde zamestnanca s ukončeným stredným odborným vzdelaním a s ukončeným vysokoškolským vzdelaním 2. stupňa bol v uplynulom roku 424 eur.

Dátum publikácie:8. 4. 2019
Autor:TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.

2019-04-08__tr-krajNárast mzdy o viac ako 100 eur zaznamenalo 5 odvetví Trenčianskeho kraja

Základné mzdové ukazovatele Trenčianskeho kraja 4.Q 2018

 

Priemerná hrubá mesačná mzda v Trenčianskom kraji dosiahla v 4. kvartáli roku 2018 úroveň 1 086 eur, čo oproti rovnakému obdobiu v roku 2017 predstavuje nárast o 75 eur. Pre porovnanie, priemerná hrubá mesačná mzda v národnom hospodárstve dosiahla v rovnakom období hodnotu 1 163 eur.

2019-04-08_01

Najvýraznejší nárast priemernej hrubej mzdy v Trenčianskom kraji bol zaznamenaný v nasledujúcich piatich odvetviach klasifikácie SK NACE Rev. 2:

ikona_01 Činnosti v oblasti nehnuteľností 1 000 eur
ikona_02 Informácie a komunikácia 1 444 eur
ikona_03 Odborné, vedecké a technické činnosti 1 196 eur
ikona_04 Dodávka vody, odvod odpad. vôd, odstraňovanie odpadov 919 eur
ikona_05 Stavebníctvo 1 074 eur

Priemerná hodinová mzda dosiahla v sledovanom kraji hodnotu 6,68 eura, čo spolu s priemernou mesačnou mzdou predstavuje približne 94 % priemernej mzdy v celom hospodárstve. Najvyššia mzda bola v Trenčianskom kraji dosahovaná vo vekovej skupine 40 - 44 rokov, čo je o 5 rokov neskôr v porovnaní so Slovenskou republikou.

V členení na hlavné triedy klasifikácie SK ISCO-08 boli najlepšie odmeňovaní zákonodarcovia, riadiaci pracovníci, ktorých priemerný zárobok dosiahol 2 302 eur, špecialisti s priemernou mesačnou mzdou 1 313 eur a technici a odborní pracovníci, ktorých mesačný príjem predstavoval 1 217 eur.

Trojicu tried zamestnaní s najnižšími zárobkami tvorili administratívni pracovníci s priemernou mzdou 924 eur, pracovníci v službách a obchode so mzdou 776 eur a najnižší zárobok dosiahli pomocní a nekvalifikovaní pracovníci. Ich mzda dosiahla úroveň 680 eur.

JE VZDELANIE DÔLEŽITÉ?

Rozdiel v priemernej mzde zamestnanca s ukončeným stredným odborným vzdelaním a s ukončeným vysokoškolským vzdelaním 2. stupňa bol v uplynulom roku 424 eur. Zamestnanci s ukončeným vysokoškolským vzdelaním 2. stupňa dosiahli priemernú mzdu vo výške 1 495 eur, čo je oproti predchádzajúcemu roku nárast o 70 eur. V rámci Slovenskej republiky dosiahli títo zamestnanci mzdu 1 263 eur. Najvyššie zárobky dosahujú tradične absolventi s ukončeným vysokoškolským vzdelaním 3. stupňa, ktorých priemerná mzda dosiahla v Trenčianskom kraji úroveň 1 803 eur.

2019-04-08_02

Rozdiely medzi platmi mužovžien v Slovenskej republike sa medzi rokmi 2017 a 2018 zväčšili. Rovnaký trend bol zachytený aj v prípade Trenčianskeho kraja. Pokým v roku 2017 boli platy mužov v priemere vyššie o 282 eur, v roku 2018 to bolo už v priemere o 311 eur.

Najväčší podiel zamestnancov, dochádzajúcich za prácou z iného kraja, bol zaznamenaný v Trenčianskom kraji. Ich podiel prevýšil 25 % všetkých dochádzajúcich pracovníkov. Nasleduje Žilinský kraj s viac ako 22 % a trojicu uzatvára Nitriansky kraj s podielom 19,80 %.

Zdroj údajov a metodika

Informačný systém o cene práce ISCP Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 1-04

Štatistiky z informačného systému ISCP sa opierajú o najširší súbor respondentov (viac ako 1 000 000 zamestnancov), sú spracované priamo od zamestnávateľov formou elektronického zberu, a preto sú najreprezentatívnejším a najobjektívnejším štatistickým podkladom pre analyzovanie miezd a vývoja zamestnanosti na trhu práce, najmä z pohľadu štruktúry pracovných miest.

Poznámky pod čiarou:

Funkcie

Partner