Personálny lízing II. časť – Agentúry dočasného zamestnávania

Článok nadväzuje na prvú časť, kotrá sa venovala definícii personálneho lízingu.

Dátum publikácie:5. 11. 2019
Autor:Ľudmila Lipovská Lišková

agentur zamest

V prvej časti článku (Personálny lízing I. časť) sme sa oboznámili s podstatou personálneho lízingu, ktorý možno charakterizovať ako vysoko efektívne a flexibilné riešenie ekonomickej stránky získavania ľudského kapitálu v spoločnosti (napr. s. r. o., akciová spoločnosť), ktorá potrebuje dočasne zvýšiť počet pracovníkov a súčasne s nimi nepredpokladá uzatvoriť trvalý pracovný pomer. Druhá časť je venovaná agentúram dočasného zamestnávania.

Agentúra dočasného zamestnávania

Personálny lízing (prenájom pracovných síl) sa zabezpečuje prostredníctvom agentúr dočasného zamestnávania. Pre zamestnávanie prostredníctvom agentúr dočasného zamestnávania (ďalej aj „agentúra“) je charakteristické, že agentúra zamestnáva osobu práve za účelom jej pridelenia k užívateľskému zamestnávateľovi na časovo obmedzený výkon práce pod dohľadom tohto zamestnávateľa.

Agentúra vykonáva túto podnikateľskú činnosť v zmysle ust. zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“), ktorá so zamestnancom uzatvorí pracovnú zmluvu obsahujúcu podmienky dojednania o dočasnom pridelení.

Základy právnej úpravy agentúrneho zamestnávania (v praxi tiež nazývané ako „požičiavanie zamestnancov“) nájdeme v ust. § 58 a nasl. zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p.

Agentúrne zamestnávanie spočíva v pridelení „agentúrneho zamestnanca“, ktorý je v pracovnom pomere s príslušnou agentúrou dočasného zamestnávania k inému zamestnávateľovi na dočasný výkon práce pod dohľadom a vedením tohto zamestnávateľa, ktorý však už nemôže zamestnanca, ktorý je k nemu dočasne pridelený, dočasne prideliť k inému zamestnávateľovi.

Agentúra dočasného zamestnávania je podľa ust. § 29 zákona o službách zamestnanosti právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá zamestnáva občana v pracovnom pomere (ďalej len „dočasný zamestnanec“) na účel jeho dočasného pridelenia k inej právnickej osobe alebo k fyzickej osobe (ďalej len „užívateľský zamestnávateľ“) za podmienok ustanovených v § 58 Zákonníka práce.

Medzi užívateľským zamestnávateľom a agentúrnym zamestnancom, ktorý je dočasne k nemu pridelený, nevzniká pracovný pomer a tieto dva subjekty medzi sebou neuzatvárajú žiadnu zmluvu.

V pracovnoprávnom vzťahu dočasného pridelenia zamestnanca na výkon práce u iného zamestnávateľa právnu pozíciu zamestnávateľa vykonáva nielen skutočný (agentúrny zamestnávateľ) zamestnanec, ale aj užívateľský zamestnávateľ. Je to právny vzťah, v ktorom vystupujú traja účastníci a závisí od vôle všetkých troch účastníkov, tzn., že účastníkmi pracovného pomeru sú:

  • agentúrny zamestnávateľ,
  • zamestnanec,
  • užívateľský zamestnávateľ.

Činnosť agentúrneho zamestnávania zabezpečujú zmluvné vzťahy prostredníctvom dvoch samostatných zmluvných vzťahov, tzn., že ide o zmluvný vzťah medzi:

  1. agentúrou a zamestnancom,
  2. agentúrou a užívateľským zamestnávateľom, ktorý si dočasne „požičiava“ zamestnanca.

Súčasťou pracovnej zmluvy, v rámci ktorej sa dojedná dočasné pridelenie zamestnanca k užívateľskému zamestnávateľovi na výkon prác, musí byť aj dohoda o podmienkach zamestnania.

 

Článok je skrátený. Prečítajte si celý text:

Personálny lízing II. – Agentúry dočasného zamestnávania

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ľudmila Lipovská Lišková

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.