Podpora zamestnávania – dohody o poskytovaní príspevkov pre zamestnávateľov

Podpora zamestnávania - čo má obsahovať dohoda o poskytovaní príspevkov pre zamestnávateľov, práva a povinnosti zamestnávateľov.

Dátum publikácie:5. 3. 2019
Autor:Mgr. Gabriel Kosztolányi

podania ruk

Poskytovanie príspevkov v rámci aktívnych opatrení na trhu práce vrátane národných projektov sa realizuje formou dvojstranných právnych aktov – dohôd o poskytnutí príspevku. Tieto dohody sú spravidla v rovnakej štruktúre pre všetky príspevky, ktoré slúžia na podporu pracovných miest.

V nasledujúcom príspevku priblížime špecifiká týchto dohôd a odporúčania pre čo najefektívnejšie dosiahnutie účelu týchto dohôd.

Identifikačné údaje strán dohody

V každej dohode pri špecifikácii zmluvných strán sa uvádza aj bankové spojenie, resp. číslo účtu zamestnávateľa. Toto číslo účtu je dôležité z hľadiska identifikácie platieb, ktorými zamestnávateľ uhrádza mzdu a odvody za zamestnanca, resp. vynaložené náklady na zamestnávanie zamestnanca.

V dohode, v časti, kde sa vypĺňa číslo účtu zamestnávateľa, uveďte všetky čísla účtov, z ktorých sa budú uhrádzať náklady na zamestnávanie zamestnanca. Uvedeným sa zabráni zamietnutiu žiadosti o úhradu platby z dôvodu úhrady nákladov na zamestnávanie z iného účtu, ako je uvedené v dohode.

Od 1. 9. 2018 nie je potrebné úradu práce preukazovať vlastníctvo k bankovému účtu, čo znamená, že môžete uviesť do dohody aj súkromný účet fyzickej osoby a pod.

Z času na čas sa môže stať, že budete potrebovať zmeniť niektorý z identifikačných údajov, napr. miesto podnikania, číslo účtu, štatutárny zástupca a pod. V takýchto prípadoch je potrebné túto zmenu nahlásiť úradu práce čo najskôr, spravidla do 30 dní, odkedy zmeny nastali. Úrad práce následne vypracuje dodatok k dohode o poskytovaní príspevku, v ktorom tieto zmeny reflektuje.

Porušenie povinnosti oznámiť každú zmenu dohodnutých podmienok predstavuje závažné porušenie dohody, následkom čoho úrad práce môže od dohody odstúpiť.

Je dôležité, aby údaje, prípadne špecifické skutočnosti boli premietnuté do dohody, keďže predstavujú právny základ poskytovania príspevku.

Špecifickú kategóriu tvorí zmena zmluvnej strany – zamestnávateľa. Zmena zmluvnej strany môže nastať pri predaji podniku alebo v dôsledku likvidácie spoločnosti s právnym nástupcom.

Spravidla je takáto zásadná zmena v podobe prechodu práv a povinností z dohody o poskytnutí príspevku vyslovene vylúčená.

V niektorých prípadoch je ale prechod práv a povinností dovolený za predpokladu, že na právneho nástupcu prejdú pracovnoprávne vzťahy pôvodného subjektu a zároveň právny nástupca bude mať splnené daňové povinnosti, povinnosti odvodu preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania, nemá voči úradu práce finančné záväzky, nie je v konkurze, likvidácii alebo nútenej správe, nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru a nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, ak ide o právnickú osobu.

Práva a povinnosti zamestnávateľov

Najčastejšími povinnosťami zamestnávateľa v rámci dohôd o poskytovaní príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta sú povinnosť pracovné miesto vytvoriť, obsadiť a prípadne udržať, resp. zachovať toto pracovné miesto po určitú dobu.

Vytvorenie pracovného miesta predstavuje určitú vôľu zamestnať uchádzača o zamestnanie napr. vyhlásením výberového konania a pod. Špecifickým spôsobom sa táto povinnosť nepreukazuje.

Text je skrátený. Prečítajte si celý článok:

Podpora zamestnávania – dohody o poskytovaní príspevkov pre zamestnávateľov

Poznámky pod čiarou:

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner