Porovnanie zodpovednej osoby podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a nariadenia o ochrane osobných údajov

Podľa platného zákona o ochrane osobných údajov zodpovednú osobu alebo viaceré zodpovedné osoby môže mať prevádzkovateľ, ktorý spracováva osobné údaje prostredníctvom oprávnených osôb.

Dátum publikácie:19. 9. 2017
Autor:JUDr. Marcela Macová, PhD.

porov_zodpov_osoby

Ochrana osobných údajov bude v najbližších dvoch rokoch prechádzať veľkými zmenami. Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. (ďalej len: „platný zákon o ochrane osobných údajov“) bude platiť už iba do 25. 5. 2018, a to z dôvodu, že dňa 4. mája 2016 bolo v úradnom vestníku Európskej únie uverejnené nové Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „nariadenie“). Nariadenie nadobudlo účinnosť dňa 24. mája 2016 a uplatňovať sa začne dňa 25. mája 2018 uplynutím dvojročného prechodného obdobia. Nariadenie vo viacerých ustanoveniach uvádza, že podrobnosti sa upravia vnútroštátnym predpisom. Z toho dôvodu Úrad na ochranu osobných údajov SR (ďalej len: „úrad“) pripravuje nový zákon o ochrane osobných údajov. Predpokladaný termín začatia pripomienkového konania nového zákona o ochrane osobných údajov je máj/jún 2017.

Zodpovedná osoba je súčasťou právneho po­riadku Slovenskej republiky už od roku 1998. Dňa 30. apríla 2013 Národná rada Slovenskej republiky schválila zákon o ochrane osobných údajov – zákon č. 122/2013 Z. z. Tento zákon má aj vykonávací predpis, konkrétne vyhlášku č. 165/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o skúške zodpovednej osoby.

Zákon účinný od 1. 7. 2013 upravoval povinnosť prevádzkovateľa poveriť zodpovednú osobu, ak spracovával osobné údaje prostredníctvom viac ako 20 oprávnených osôb. Od 15. apríla 2014 sa stala účinnou novela zákona o ochrane osobných údajov, ktorá znova zmenila podmienky poverenia zodpovednej osoby. Podľa platného zákona o ochrane osobných údajov účinného od 15. apríla 2014 zodpovednú osobu alebo viaceré zodpovedné osoby môže mať prevádzkovateľ, ktorý spracováva osobné údaje prostredníctvom oprávnených osôb. Prevádzkovateľ teda môže mať zodpovednú osobu bez ohľadu na počet oprávnených osôb. Je iba na jeho rozhodnutí, či bude mať zodpovednú osobu alebo nie. Ak prevádzkovateľ nepoverí zodpovednú osobu, je povinný oznámiť úradu tie informačné systémy, ktoré podľa zákona o ochrane osobných údajov podliehajú oznamovacej povinnosti podľa § 34 cit. zákona.

Kto môže byť zodpovedná osoba?

Zodpovedná osoba môže byť členom personálu prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa alebo môže plniť úlohy na základe zmluvy o poskytovaní služieb.

V prípade, ak sa funkcia zodpovednej osoby vykonáva na základe zmluvy o poskytovaní služieb uzavretej s jednotlivcom alebo spoločnosťou odlišnou od prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa, je dôležité, aby všetci členovia spoločnosti, ktorá vykonáva funkciu zodpovednej osoby, spĺňali požiadavky stanovené nariadením (napr. je dôležité, aby u nikoho nevznikol konflikt záujmov). Je rovnako dôležité, aby bol každý z nich chránený v zmysle ustanovení nariadenia (napr. pred neplatným ukončením zmluvy o poskytovaní služieb zodpovednej osoby, ale tiež pred neplatným odvolaním hociktorého člena spoločnosti, ktorá vykonáva úlohy zodpovednej osoby). Zároveň však možno kombinovať zručnosti a silné stránky jednotlivých členov, ktorí ako tím vedia svojim klientom poskytnúť účinnejší servis.

Článok je skrátený. Celý príspevok:

- Prehľad podmienok poverenia zodpovednej osoby
- Kedy je poverenie zodpovednej osoby podľa nariadenia povinné?
- Podmienky poverenia zodpovednej osoby podľa nariadenia

nájdete tu:

Porovnanie zodpovednej osoby podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a nariadenia o ochrane osobných údajov

Poznámky pod čiarou:


Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.

Súvisiace interné firemné predpisy

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 428/2002 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov
  • 122/2013 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov
  • 165/2013 Z. z. Vyhláška o skúške fyzickej osoby na výkon funkcie zodpovednej osoby
  • 84/2014 Z. z. Novela zákona o ochrane osobných údajov a zákona o správnych poplatkoch

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.