Povinnosti pri otváraní a zrušení prevádzkarne

Odpovede na otázky, čo presne sa považuje za prevádzkareň, združenú prevádzkareň a aké povinnosti vyplývajú pri jej otvorení alebo zrušení.

Dátum publikácie:16. 11. 2020
Autor:Bc. Katarína Danajovičová

prevadzkaren

Pri akomkoľvek type podnikania si môže podnikateľ, či už ide o fyzickú alebo právnickú osobu, zriadiť – otvoriť prevádzkareň. V článku si priblížime, čo presne sa považuje za prevádzkareň, združenú prevádzkareň a aké povinnosti vyplývajú pri jej otvorení, zrušení.

Definíciu prevádzkarne nájdeme v zákone č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (ďalej len: „živnostenský zákon“). Otvorenie, zrušenie prevádzkarne oznamuje podnikateľ najprv príslušnému živnostenskému úradu (okresný úrad, odbor živnostenského podnikania).

Prevádzkareň

Podľa § 17 živnostenského zákona sa prevádzkarňou rozumie priestor, v ktorom sa prevádzkuje živnosť (napr. obchod, reštaurácie, miesto, kde sa poskytujú služby – kaderníctvo, masážny salón atď.).

Zákon zároveň špecifikuje situácie, kedy pri podnikaní nejde o prevádzkareň.

Prevádzkarňou nie je priestor:

 • súvisiaci s prevádzkovaním živnosti, čo môže byť:
  1. priestor určený na uskladnenie surovín a tovaru podnikateľa,
  2. stanovištia, odstavné plochy pre motorové vozidlá, garáže a priestory určené na zabezpečenie údržby a technickú kontrolu vozidiel,
  3. miesto podnikania fyzickej osoby, sídlo právnickej osoby,
  4. výstavné priestory a vzorkové predajne,
  5. priestor na prijímanie zákaziek alebo tovaru a na jeho vydávanie,
  6. predajné miesto zriadené, určené alebo slúžiace na účely vykonávania podnikateľskej činnosti, umožňujúce uzatvorenie zmluvy bez súčasnej fyzickej prítomnosti zmluvných strán.
 • ani technické a technologické zariadenie určené na prevádzkovanie živnosti alebo súvisiace s prevádzkovaním živnosti, čo môžu byť:
  1. stánky, pulty a prenosné predajné zariadenia na trhových miestach, ak sa na ich zriadenie nevyžaduje stavebné povolenie,
  2. zariadenie a priestor na poskytovanie ľudovej technickej zábavy; ľudovou technickou zábavou sa na účely tohto zákona rozumie najmä prevádzkovanie kolotočov, hojdačiek, zábavných strelníc a iných podobných technických prostriedkov na hromadnú zábavu,
  3. vozidlá cestnej motorovej dopravy a ich prípojné vozidlá, ktoré slúžia na prevádzkovanie živnosti,
  4. pojazdné predajne,
  5. zariadenia na poskytovanie reklamy,
  6. predajné automaty.

Živnostenský zákon pozná aj pojem Zdru­žená prevádzkareň.

Združená prevádzkareň je trvalo zriadený, spravidla uzavretý priestor, v ktorom sa prevádzkuje výrobná živnosť zahŕňajúca súbor činností spĺňajúcich znaky samostatných živností v prípade, ak pracovný, technický alebo technologický postup prác nadväzuje na seba alebo inak spolu súvisí na účel výroby finálneho produktu. Pri zriaďovaní živnostenského oprávnenia sa údaje o prevádzkarni zapisujú už do formulára na ohlásenie živnosti k jednotlivým predmetom podnikania.

Ak sa však prevádzkareň otvára neskôr, je potrebné dátum jej zriadenia oznámiť živnostenskému úradu najneskôr v deň jej zriadenia.

Zrušenie prevádzkarne je podnikateľ povinný oznámiť príslušnému živnostenskému úradu do 15 dní od zrušenia.

Podnikateľ, ktorý má zriadených viac prevádzkarní ako jednu prevádzkareň alebo združenú prevádzkareň a v nich prevádzkuje remeselnú živnosť alebo viazanú živnosť, je povinný ustanoviť jedného zodpovedného zástupcu, prípadne viacerých zodpovedných zástupcov pre každú takúto prevádzkareň, ak nejde o podnikateľa, ktorý odbornú alebo inú spôsobilosť preukáže dokladom vydaným na svoje meno (meno podnikateľa). Podnikateľ, ktorý je fyzickou osobou a spĺňa osobitné podmienky na prevádzkovanie živnosti, môže úlohy spojené s výkonom funkcie zodpovedného zástupcu vykonávať aj osobne v jednej takejto prevádzkarni alebo vo viacerých takýchto prevádzkarňach.

A aká je funkcia zodpovedného zástupcu?

Zodpovedný zástupca zabezpečuje odborné vykonávanie činnosti počas prevádzkovania živnosti.Zodpovedný zástupca musí byť pri prevádzkovaní živnosti v pracovnom pomere k podnikateľovi. To však neplatí, ak je ním manžel (manželka) podnikateľa alebo podnikateľov príbuzný v priamom rade alebo súrodenec, alebo ak ide o právnickú osobu, jej spoločník alebo člen, a ak ide o obec, jej starosta.

Ak zodpovedný zástupca prestane vykonávať funkciu, musí podnikateľ v lehote 15 dní ustanoviť nového zodpovedného zástupcu. Do ustanovenia nového zodpovedného zástupcu môže pokračovať v prevádzkovaní živnosti, ak tým neohrozí život, zdravie a bezpečnosť ľudí.

Text je skrátený. Prečítajte si celé znenie:

Povinnosti pri otváraní a zrušení prevádzkarne 

Poznámky pod čiarou:

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace aktuality

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.