Práva a povinnosti vyplývajúce z výpovednej doby + vzor zmluvy

Spôsob skončenia pracovného pomeru, dôvody výpovede, postup pri výpovedi, výpovedná doba, práva a povinnosti zamestnávateľa a zamestnanca a vzor pracovnej zmluvy s dohodou o peňažnej náhrade.

Dátum publikácie:13. 10. 2020
Autor:JUDr. Slavomíra Mičurová Školková

figurka

Obsah:
Práva zamestnávateľa (+ vzor zmluvy s dohodou o peňažnej náhrade)

Povinnosti zamestnávateľa

Práva zamestnanca

Povinnosti zamestnanca

Pracovný pomer vzniká dvojstranným súhlasným prejavom vôle zamestnávateľa a zamestnanca. Pretože s jeho uzatvorením musia súhlasiť obe zmluvné strany, nikto nemôže byť donútený v pracovnoprávnom vzťahu zotrvať. Ukončenie pracovného pomeru je bežnou súčasťou na pracoviskách, a preto aj výpovedná doba so sebou prináša niekoľko zákonných náležitostí. Článok sumarizuje základné vymedzenie práv a povinností zamestnávateľa a zamestnanca počas plynutia výpovednej doby.

Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov ustanovených v Zákonníku práce. Dôvod výpovede musí byť vo výpovedi skutkovo vymedzený tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom a zároveň ho nemožno dodatočne meniť. Zamestnanec môže dať výpoveď z akéhokoľvek dôvodu alebo aj bez udania dôvodu.

Pracovný pomer môže skončiť dohodou o skončení pracovného pomeru, výpoveďou, okamžitým skončením pracovného pomeru alebo skončením v skúšobnej dobe. Dohoda o skončení pracovného pomeru je považovaná za jednoduchšie, nekonfliktné a zmierlivé ukončenie pracovného pomeru, kedy si môžu zamestnávateľ so zamestnancom určiť podmienky odchodu zo zamestnania. S takými podmienkami musia súhlasiť obidve zmluvné strany. Preto tomuto spôsobu skončenia pracovného pomeru Zákonník práce ponúka otvorené možnosti na zohľadnenie potrieb tak zamestnávateľa, ako aj zamestnanca.

Naproti tomu pri výpovedi Zákonník práce už striktne určuje dôvody výpovede, ale rovnako aj postup pri výpovedi. Následne aj výpovedná doba má niektoré kogentné (nemenné) zákonné náležitosti. Ak je daná výpoveď, pracovný pomer sa skončí uplynutím výpovednej doby.

 

Videoškolenie: Skončenie pracovného pomeru a porušenie pracovnej disciplíny

Predplatitelia Mzdového centra majú videá v cene predplatného

Ak výpoveď dáva zamestnávateľ, výpovedná doba môže trvať:

 1. najmenej jeden mesiac, ak Zákonník práce neustanoví inak,
 2. ak je daná výpoveď z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) Zákonníka práce alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, je najmenej:
  1. dva mesiace, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok a menej ako päť rokov,
  2. tri mesiace, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej päť rokov,
 3. výpovedná doba zamestnanca, ktorému je daná výpoveď z iných dôvodov ako podľa písmena b), je najmenej dva mesiace, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok.

Ak výpoveď dáva zamestnanec, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok, výpovedná doba je najmenej dva mesiace. Počas tejto doby sú zamestnávateľ, ale aj zamestnanec povinní riadne si plniť svoje povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávneho vzťahu, z pracovnej zmluvy, zo Zákonníka práce, prípadne z kolektívnej zmluvy. Nesmieme však opomenúť, že počas výpovednej doby majú obe strany aj práva, ktoré sú oprávnené si uplatňovať.

 

Právo na peňažnú úhradu

V prípadoch, kedy zamestnanec dostane výpoveď a odmietne sa ďalej dostavovať na pracovisko, a to napriek tomu, že má ešte počas výpovednej doby povinnosť si riadne plniť svoje povinnosti, za ktoré mu patrí mzda, má zamestnávateľ právo uplatniť si peňažnú náhradu.

DÔLEŽITÉ

Dohoda o peňažnej náhrade musí byť písomná, inak je neplatná.

Pre zamestnávateľa je to určitá forma satisfakcie, kompenzácie, resp. paušálnej náhrady vzniknutej škody a pre zamestnanca motivácia pod hrozbou peňažnej sankcie riadne a včas splniť povinnosti súvisiace s končiacim sa pracovným pomerom. (Rozsudok Krajského súdu Prešov sp. zn. 6CoPr/4/2014 zo dňa 31. 3. 2015)

Zamestnávateľ má právo na peňažnú náhradu najviac v sume, ktorá je súčinom priemerného mesačného zárobku tohto zamestnanca a dĺžky výpovednej doby, ak sa na tejto peňažnej náhrade dohodli v pracovnej zmluve.

NEPREHLIADNITE

Nestanovenie konkrétnej výšky tejto náhrady v pracovnej zmluve nezakladá jej neplatnosť (lebo dohoda o výške peňažnej náhrady nie je podstatnou náležitosťou uvedenej dohody).

Pri určovaní výšky náhrady v prípade sporu súd zohľadní tiež individuálne okolnosti sporu, najmä dôvod výpovede, ako aj dôvod a dĺžku doby nezotrvania zamestnanca u zamestnávateľa počas plynutia výpovednej doby. (Uznesenie Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 3 Cdo 154/2018).

Ako postupovať? Ak sa zamestnanec, ktorý so zamestnávateľom uzavrel dohodu o peňažnej náhrade, počas plynutia výpovednej doby rozhodne, že nezotrvá v plnení pracovných povinností u zamestnávateľa, nechodí do práce a nezaplatí mu náhradu, na ktorej sa dohodli, zamestnávateľ je oprávnený uplatniť svoj nárok na peňažnú náhradu na súde.

Právo na náhradu škody

Zamestnávateľ je oprávnený vymáhať od zamestnanca, ktorý si prestane plniť svoje povinnosti vo výpovednej dobe, náhradu škody. Dôkazné bremeno pri preukazovaní vzniku škody a jej výšky je na zamestnávateľovi. Pre vznik zodpovednosti zamestnanca za škodu musia byť splnené tieto povinnosti:

 • vznik škody pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s týmto plnením,
 • protiprávny úkon,
 • porušenie povinností pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s nimi alebo úmyselné konanie proti dobrým mravom,
 • príčinná súvislosť medzi porušením povinností a vznikom škody,
 • zavinenie na strane zamestnanca.

DÔLEŽITÉ

Ak nie je splnený čo i len jeden predpoklad, zamestnanec za škodu nezodpovedá. Zamestnávateľ si môže súčasne uplatňovať peňažnú náhradu (za nedostavenie sa na pracovisko) + náhradu škody (ak vznikla zavinením zamestnanca).

Text je skrátený. Prečítajte si celý článok:

Práva a povinnosti vyplývajúce z výpovednej doby

Poznámky pod čiarou:

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace vzory zmlúv a právnych podaní

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.