Sociálna politika zamestnávateľa – na čo majú zamestnanci nárok?

Pohľad na benefity zamestnávateľov, akými sú domácka práca, home office, stravovanie zamestnancov, rekreačné poukazy, príspevky na športovú činnosť dieťaťa, 13. a 14. plat či vzdelávanie zamestnancov.

Dátum publikácie:26. 11. 2019
Autor:Mgr. Denisa Nevická, PhD.

tt_benefit

Sociálna politika zamestnávateľa alebo, ľudovo povedané, benefity, ktoré zamestnávateľ poskytuje svojim zamestnancom, sú stále aktuálnou témou. Ide o finančné alebo nefinančné zvýhodnenia. Na niektoré majú zamestnanci zo zákona nárok, iné závisia od rozhodnutia zamestnávateľa.

V tomto článku sa bližšie pozrieme na problematiku domáckej práce, home office, stravovanie zamestnancov, rekreačné poukazy, príspevky na športovú činnosť dieťaťa, problematiku 13. a 14. platu či vzdelávanie zamestnancov.

V dnešnej dobe, kedy priemerná nezamestnanosť na Slovensku dosahuje len niečo vyše piatich percent, nelákajú spoločnosti svojich zamestnancov len na atraktívnu mzdu, ale aj na výhody, ktoré im v súlade so Zákonníkom práce alebo nad jeho rámec poskytujú. Nastavenie benefitov na pracovisku do veľkej miery závisí od typu pracovnej pozície, vekového zloženia zamestnancov či regiónu, v ktorom spoločnosť sídli. Rôzne zvýhodnenia môže zamestnávateľ so zamestnancom upraviť priamo v kolektívnej zmluve, pracovnej zmluve alebo v internej smernici.

Jedným z najobľúbenejších benefitov súčasnosti je tzv. home office. Pojem home office je do slovenčiny možné preložiť ako domáca kancelária. Patrí medzi jednu z foriem flexibilných benefitov, ktoré obľubujú prevažne nižšie vekové kategórie a je využiteľný pri každej práci, pri ktorej nie je potrebné využívanie nástrojov zamestnávateľa alebo prítomnosť zamestnanca na pracovisku. Ide o nepeňažný benefit, na ktorý nevzniká nárok priamo zo Zákonníka práce. Je teda na rozhodnutí zamestnávateľa, či umožní zamestnancovi príležitostne vykonávať prácu z domu alebo na zamestnancom zvolenom mieste v dohodnutý deň alebo dni v týždni. Ostatné dni zamestnanec chodí do práce a vykonáva prácu na mieste, ktoré má dohodnuté v pracovnej zmluve. Za prácu v režime home office patrí zamestnancovi mzda rovnako, ako keď vykonáva svoju prácu na pracovisku zamestnávateľa, rovnako mu vzniká aj nárok na stravné a prestávku v práci. Zamestnanec vykonáva svoju prácu totožne, ako keby sedel vo svojej kancelárii. Jediný rozdiel je v tom, že sedí doma alebo na inom mieste, kde dokáže prácu vykonávať. Home office je však v praxi často mylne zamieňaný s domáckou prácou. Domácku prácu možno charakterizovať ako pracovný pomer zamestnanca, ktorý vykonáva prácu pre zamestnávateľa podľa podmienok dohodnutých v pracovnej zmluve doma alebo na inom dohodnutom mieste. Domáckemu zamestnancovi neprislúcha ani mzda za prácu nadčas, mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok a nočnú prácu. Pracovné podmienky zamestnanca pri domáckej práci nesmú znevýhodňovať zamestnanca v porovnaní s porovnateľným zamestnancom pracujúcim na pracovisku zamestnávateľa. Zamestnávateľ je povinný prijať opatrenia zamedzujúce izolácii od ostatných zamestnancov a umožniť stretávať sa s ostatnými zamestnancami. Zákonník práce však ďalej ustanovuje, že za domáckeho zamestnanca sa nepova­žuje zamestnanec vykonávajúci prácu doma alebo na inom vhodnom mieste príležitostne alebo za mimoriadnych okolností so súhlasom zamestnávateľa, ak druh práce, ktorú vykonáva, to umožňuje. Práve preto, že home office nie je ako benefit spravidla poskytovaný na dlhé obdobia, ale iba na vybraný deň či dni v týždni, nemali by sme home office s domáckou prácou zamieňať.

Preklad tohto slovného spojenia k tomu síce nabáda, no domácka práca je druh pracovného pomeru priamo upravený v Zákonníku práce. Ako sme už vyššie uviedli, pri domáckej práci zamestnanec stráca nárok na mzdové zvýhodnenia, ktoré mu pri home office naďalej patria.

Spoločným znakom domáckej práce a home office je, že zamestnanec nepracuje na pracovisku, ale doma alebo na inom vhodnom mieste. Druhým spoločným znakom je, že zamestnávateľ zodpovedá za dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci aj pri domáckej práci, ako aj pri home office. Toto sú však jediné znaky, v ktorých sú domácka práca a home office rovnaké. Hlavný rozdiel, podľa ktorého je možné určiť, či zamestnanec vykonáva domácku prácu alebo home office, je pravidelnosť takéhoto výkonu práce.

Príklad č. 1:

Pani Libuša podpísala pracovnú zmluvu, v ktorej má ako druh pracovného pomeru určenú domácku prácu a ako miesto výkonu práce adresu jej trvalého pobytu. Pani Libuša pravidelne pracuje z domu, jedenkrát do mesiaca však príde pracovať do sídla zamestnávateľa, pretože tu prebieha pravidelná porada. Vykonáva pani Libuša domácku prácu v zmysle Zákonníka práce?

Pani Libuša vykonáva domácku prácu. Nezáleží na tom, že jedenkrát do mesiaca príde do práce do sídla zamestnávateľa, keďže ostatné dni pravidelne vykonáva prácu z domu. Budú sa teda na ňu vzťahovať všetky ustanovenia Zákonníka práce o domáckej práci.

Príklad č. 2:

Tomáš pracuje ako personalista pre nadnárodnú spoločnosť. Má uzatvorenú pracovnú zmluvu na neurčitý čas a ako miesto výkonu práce má určené sídlo zamestnávateľa. Žiadne ďalšie ustanovenia o úprave miesta výkonu práce nemá v pracovnej zmluve uvedené. So svojím nadriadeným sa však dohodol, že každý piatok bude pracovať v režime home office, pretože sa mu tak lepšie sústredí. Vykonáva Tomáš domácku prácu v zmysle Zákonníka práce?

Nie, Tomáš nevykonáva domácku prácu v zmysle Zákonníka práce. Pravidelne vykonáva svoju prácu v sídle zamestnávateľa 4 pracovné dni v týždni. Jeden pracovný deň v týždni vykonáva prácu v režime home office na základe dohody so zamestnávateľom. Z hľadiska jeho fondu týždenného pracovného času odpracuje prevažnú väčšinu na pracovisku a len minimálnu časť v režime home office, preto sa jeho pracovný pomer považuje za klasický a nie za domácku prácu.

Home office nie je jediným benefitom, ktorý moderné spoločnosti ponúkajú svojim zamestnancom. Veľmi obľúbeným a už takmer samozrejmým benefitom sa stal príspevok na stravovanie zo strany zamestnávateľa v plnej výške.

Text je skrátený. Prečítajte si celý článok:

Sociálna politika zamestnávateľa – na čo majú zamestnanci nárok

 

Poznámky pod čiarou:

Súvisiace odborné články

Súvisiace vzory zmlúv a právnych podaní

Súvisiace interné firemné predpisy

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.