Úprava pracovného času

Vzniká zamestnávateľovi povinnosť vyhovieť žiadosti zamestnankyne o úpravu pracovného času z dôvodu starostlivosti o vnúčatá, pokiaľ ich zverenie do jej trvalej starostlivosti nepreukázala právoplatným rozhodnutím súdu? Čo sa považuje za vážne prevádzkové dôvody, ktoré neumožňujú zamestnávateľovi vyhovieť uvedenej žiadosti?

Dátum publikácie:31. 7. 2019
Autor:JUDr. Jana Kňazovická

uprava casu

Odpoveď:

Jednou zo základných povinností zamestnávateľa upravených v § 47 ods. 1 Zákonníka práce je aj povinnosť utvárať zamestnancovi podmienky pre riadne plnenie pracovných úloh, ktorých súčasťou je aj určenie rozsahu pracovného času zamestnanca vrátane jeho rozvrhnutia a doby odpočinku pri dodržaní ustanovení tretej časti Zákonníka práce.

V záujme ochrany zamestnancov, ktorým z vážnych dôvodov nevyhovuje pracovný čas určený ich zamestnávateľom, Zákonník práce toto dispozičné oprávnenie zamestnávateľa v niektorých svojich ustanoveniach obmedzuje.

Podľa § 90 ods. 11 Zákonníka práce, ak to prevádzka zamestnávateľa dovoľuje, zamestnávateľ je povinný povoliť zamestnancovi na jeho žiadosť zo zdravotných dôvodov alebo z iných vážnych dôvodov na jeho strane vhodnú úpravu určeného týždenného pracovného času alebo ju s ním za tých istých podmienok dohodnúť v pracovnej zmluve.

Podľa § 164 ods. 1 a 2 Zákonníka práce je zamestnávateľ povinný prihliadať pri zaraďovaní zamestnancov do pracovných zmien aj na potreby tehotných žien a žien a mužov starajúcich sa o deti. Ak požiada tehotná žena a žena alebo muž trvale sa starajúci o dieťa mladšie ako 15 rokov o kratší pracovný čas alebo o inú vhodnú úpravu určeného týždenného pracovného času, zamestnávateľ je povinný ich žiadosti vyhovieť, ak tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody.

Z citovaných ustanovení vyplýva, že právne povinnosti zamestnávateľa v oblasti úpravy určeného pracovného času sú podmienené žiadosťou zamestnankyne alebo zamestnanca, vážnym dôvodom na ich strane a prevádzkovými možnosťami zamestnávateľa.

Prečítajte si celú odpoveď:

Úprava pracovného času

Poznámky pod čiarou:

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner