Veková diskriminácia a zamestnávatelia (+ vzor žaloby zamestnanca)

Antidiskriminačný faktor v pracovnom prostredí, dôvody vekovej diskriminácie a proces uplatnenia právnych nárokov v pracovnoprávnych vzťahoch.

Dátum publikácie:8. 8. 2019
Autor:JUDr. Slavomíra Gejdošová

diskrimin

„Spolu s triednou nerovnosťou, pohlavím a rasou je vek jednou zo štyroch kľúčových zložiek štruktúrovanej nerovnosti. Podľa Oxfordského anglického slovníka pôvodný význam slovesa „diskriminovať“ bol rozdeliť, oddeľovať, rozlišovať alebo vytvárať rozdiely. Do polovice dvadsiateho storočia sa diskriminácia definovala ako „nerovnaké zaobchádzanie s rovnými“. [zdroj: Macnicol John (2006): Age discrimination, An Historical and Contemporary Analysis, the United Kingdom: Cambridge University Press]
Diskriminácia z dôvodu veku v zamestnaní sa vzťahuje na používanie veku ako diskriminačného faktora v personálnych rozhodnutiach týkajúcich sa najmä prijatia do zamestnania, ukončenia pracovného pomeru, rekvalifikácie. V praxi môžu mať negatívne predsudky zamestnávateľov hlboký vplyv na personálnu politiku voči starším zamestnancom. V uvedenom článku by sme sa zamerali na využívanie uvedeného diskriminačného faktora v pracovnom prostredí a snažili sa určiť dôvody vekovej diskriminácie. Zároveň v súlade s antidiskriminačnou legislatívou vysvetlíme proces uplatnenia právnych nárokov v pracovnoprávnych vzťahoch a poukážeme na niektoré riešenia týkajúce sa vplyvu starnúceho obyvateľstva.

Diskriminácia na základe veku verzus problém starnúcej populácie

„... pätina starších ľudí verí, že boli v dôsledku svojho veku diskriminovaní v zamestnaní. Predsudok voči starším pracovníkom je najvýraznejší v štádiu náboru zamestnancov, ale prejavuje sa aj vo vzťahu k odbornej príprave, príležitostiam a podpore.“ [zdroj: Fredman Sandra (2002): Discrimination Law, US: Oxford University]

Mnohé spoločnosti otvorene obmedzujú prí­ležitosti na odbornú prípravu z dôvodu, že starší ľudia sú vnímaní ako nepružní a ide najmä o neochotu investovať do uvedenej vekovej kategórie. Starší ľudia veľmi pravdepodobne trpia nepriamou diskrimináciou vo forme zdanlivo neutrálnych postupov, ktoré v skutočnosti vylučujú staršie ako mladšie osoby.

Z definície nepriamej diskriminácie, zakot­venej v slovenskom antidiskriminačnom zákone, vyplýva, že k znevýhodneniu osoby v porovnaní s inou osobou musí skutočne dôjsť a nestačí len možnosť takéhoto znevýhodnenia.

Kľúčovou otázkou z právneho hľadiska je, či osoba utrpela škodu z dôvodu svojho veku, než či bolo s jedincom menej priaznivo zaobchádzané ako s osobou iného veku.

Znamená to, že existuje príčinná súvislosť (škoda a vek zamestnanca) a dôvodom pre odlišné zaobchádzanie je vek uvedeného zamestnanca len uvedený diskriminačný faktor, nič iné.

Rýchle starnutie obyvateľstva je ťažkou otázkou našej spoločnosti. Na druhej strane vidíme, že na trhu práce nie je príliš mnoho kvalifikovaných pracovníkov.

V tomto prípade by mohlo byť jedným z možných riešení investovanie zo strany spoločnosti do starších zamestnancov. Je to dôležité i pre ekonomiku i priamo spojené s vyššou produktivitou. V súčasnosti môže­me očakávať dlhší život a so starnúcou populáciou sa vyvíja tlak na dôchodkový systém. Ak vek odchodu do dôchodku zostane pevný a priemerná dĺžka života stúpne, bude mať viac ľudí nárok na dôchodkové dávky a menej ľudí bude pracovať a platiť dane.

Ako jedno riešenie môžeme vidieť možnú diskusiu so združením zamestnávateľov, pokiaľ ide o investovanie do starších pracovníkov, investovanie do odbornej prípravy a ponúknutie pružného pracovného času alebo práce na čiastočný úväzok pre túto demografickú skupinu, ako i prijatie zákona o povinnej odbornej príprave zamestnancov nad 50 alebo 55 rokov. V spoločnosti sa uvedeným riešením jednoznačne zvýši produktivita. 

Text je skrátený. Prečítajte si celý článok:

Veková diskriminácia a zamestnávatelia 

Poznámky pod čiarou:

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner