Základné mzdové ukazovatele Prešovského kraja – 4.kvartál 2018

Mzda v Prešovskom kraji bola síce výrazne nižšia oproti Bratislavskému kraju, cena nehnuteľnosti za m2 však bola v Bratislavskom kraji viac ako 2,25 násobne vyššia.

Dátum publikácie:7. 5. 2019
Autor:TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.

2019-05-07__pe-krajNajhorší a zároveň jeden z najlepších krajov v oblasti miezd

Základné mzdové ukazovatele Prešovského kraja 4.Q 2018

Spomedzi všetkých samosprávnych krajov v Slovenskej republike bola v Prešovskom kraji priemerná mesačná hrubá mzda v 4. kvartáli roku 2018 najnižšia. Jej úroveň bola 916 eur, čo zároveň znamená, že Prešovský kraj sa ako jediný zatiaľ nedostal nad magickú hranicu 1 000 eur. Veľmi výrazný je rozdiel medzi Bratislavským a Prešovským krajom – celkový rozdiel hrubej mesačnej mzdy tvorí až 607 eur.

 

V nasledujúcom grafe sú zobrazené priemerné zárobky za 4. kvartál vo všetkých samosprávnych krajoch:

2019-05-07_o01

 

Rozdielny uhol pohľadu pri vnímaní výšky priemernej hrubej mesačnej mzdy v porovnaní s ostatnými krajmi je na mieste. Na jednej strane je skutočne faktom výrazný rozdiel medzi Bratislavským a Prešovským krajom v oblasti odmeňovania. Na druhej strane sa ale môžeme pozrieť napríklad na štatistiky Národnej banky Slovenska v oblasti vývoja cien nehnuteľností podľa krajov. Porovnanie tohto druhu nám dokáže presnejšie vymedziť súčasné postavenie kraja a jeho celkové postavenie medzi ostatnými krajmi tak nemusí byť najhoršie. Priemerná cena za m2 nehnuteľnosti bola v roku 2018 v Bratislavskom kraji viac ako 2,25 násobne vyššia, v porovnaní s Prešovským krajom. Komparáciou platových podmienok a cien nehnuteľností podľa najaktuálnejších dostupných dát dokážeme určiť objem mesačných platov v oboch krajoch, potrebných ku kúpe nehnuteľnosti. Na kúpu priemerného 3 izbového bytu potrebujete v Prešovskom kraji približne 62 platov, zatiaľ čo v Bratislavskom kraji s najvyššími mesačnými mzdami je potrebných 84 platov. Takýto druh komparácie miezd posúva Prešovský kraj na jedno z prvých miest s potrebou najnižšieho počtu mesačných platov pre kúpu nehnuteľnosti.

obrazok

Zdroj: NBS a ISCP, vlastné spracovanie Trexima Bratislava

Priemerná hodinová mzda dosiahla v Prešovskom kraji hodnotu 5,38 eura, čo v porovnaní s hrubou mesačnou mzdou predstavuje približne 79 % z úrovne priemernej mzdy národného hospodárstva.

V uplynulom roku zarábali v priemere 1 067 eur zamestnanci s ukončeným vyšším odborným vzdelaním, čo bola dokonca vyššia mzda ako v prípade zamestnancov s ukončeným I. stupňom vysokoškolského štúdia. Pracovníci so základným vzdelaním zarábali v priemere 615 eur a vysokoškolsky vzdelaní pracovníci s ukončeným II. stupňom vzdelania zarábali v priemere 1 251 eur.

 

Priemerné mesačné mzdy zamestnancov v členení na hlavné triedy klasifikácie SK ISCO-08 boli nasledovné:

Hlavná trieda SK ISCO-08

 

mesačná
hrubá
mzda

[EUR/mes]

Spolu

916

1 Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci

1 668

2 Špecialisti

1 162

3 Technici a odborní pracovníci

1 036

4 Administratívni pracovníci

816

5 Pracovníci v službách a obchode

728

6 Kvalifikovaní pracovníci v poľnohospodárstve, lesníctve a rybárstve

770

7 Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci

867

8 Operátori a montéri strojov a zariadení

843

9 Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci

586

 

Trojicu odvetví s najvyššími priemernými mzdami tvoria nasledovné odvetvia v členení klasifikácia SK NACE Rev. 2:

ikona_01 Informácie a komunikácia ... 1 399 EUR
ikona_03 Finančné a poisťovacie činnosti ... 1 291 EUR
ikona_02 Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu ... 1 203 EUR

 

Naopak, skupinu odvetví s najnižšími priemernými mesačnými zárobkami tvorili odvetvia Ostatné činnosti (583 eur), Administratívne a podporné služby (643 eur) a Ubytovacie a stravovacie služby (658 eur).

Trend vyšších zárobkov u mužov sa potvrdil aj v Prešovskom kraji, v rámci ktorého muži zarábali v priemere 972 eur a mzda žien sa pohybovala na úrovni 860 eur. Rozdiel v odmeňovaní mužov a žien je v tomto kraji nižší, ako je rozdiel v národnom hospodárstve – v rámci SR je rozdiel na úrovni priemerne 165 eur.

Takmer 70 % všetkých dochádzajúcich zamestnancov do Prešovského kraja pochádza zo susedného Košického kraja. Druhá najpočetnejšia skupina dochádzajúcich zamestnancov je zo Žilinského kraja, ktorý má na celkovej pracovnej mobilite podiel takmer 13,5 %.

 

Zdroj údajov a metodika

Informačný systém o cene práce ISCP Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 1-04

Štatistiky z informačného systému ISCP sa opierajú o najširší súbor respondentov (viac ako 1 000 000 zamestnancov), sú spracované priamo od zamestnávateľov formou elektronického zberu a preto sú najreprezentatívnejším a najobjektívnejším štatistickým podkladom pre analyzovanie miezd a vývoja zamestnanosti na trhu práce, najmä z pohľadu štruktúry pracovných miest.

Poznámky pod čiarou:

Súvisiace aktuality

Funkcie

Partner