Zákon č. 198/2020 Z. z. - Podnikateľské kilečko

Zákonom č. 198/2020 Z. z., ktorý vyšiel v Zbierke zákonov dňa 21. 7. 2020, sa prijalo niekoľko opatrení v súvislosti s tzv. podnikateľským kilečkom.  

Dátum publikácie:21. 7. 2020
Autor:Redakcia

kladivko_kniha (2)

Vláda SR schválila na rokovaní vlády NR SR zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutého opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.

Cieľom novely bolo podporiť podnikateľský sektor opatreniami, ktoré by oživili ekonomiku v čase nasledujúcom po útlme spôsobenom pandémiou. Prijaté opatrenia sa týkajú administratívnej povahy, odstránenia byrokratických obmedzení malých a stredných podnikateľov a živnostníkov.

Zákon mení a dopĺňa množstvo zákonov a súvisiacich predpisov.

Napr. firmy nedostanú pokuty za neplnenie povinnosti oznamovať úradu práce voľné pracovné miesta a ich charakteristiku. Okrem toho sa zrušia niektoré povinnosti aj v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, napr. presný časový interval pravidelnosti pri vyhodnocovaní koncepcie politiky BOZP, čím sa zabezpečí, aby zamestnávateľ sám posúdil, či je posúdenie v danej chvíli potrebné. Tiež sa upravili lehoty pre inšpektorát práce pri odstraňovaní zistených nedostatkov.

Návrh ruší aj bankový odvod na Slovensku. Banky už nebudú uhrádzať splátky osobitného odvodu za tretí a štvrtý štvrťrok 2020. Vláda sa s bankami dohodla, že z peňazí vybraných na odvode sa vyberie miliarda eur a vloží sa do Rozvojového fondu Slovenska. Peniaze budú môcť byť použité na rôzne kľúčové štátne projekty.

Zákon o sociálnom poistení ruší niektoré povinnosti zamestnávateľov voči Sociálnej poisťovni. Zamestnávateľ už nebude povinný odhlásiť sa z registra zamestnávateľov vedeného Sociálnou poisťovňou. S tým bude súvisieť nová povinnosť Sociálnej poisťovne - ukončiť registráciu zamestnávateľa v registri zamestnávateľov na základe odhlásenia posledného zamestnanca zamestnávateľom z registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia. Ruší tiež povinnosť poistenca a príjemcu dávky a SZČO písomne oznámiť do ôsmich dní príslušnej organizačnej zložke Sociálnej poisťovne zmenu mena a priezviska, zmenu miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu, zrušenie trvalého pobytu alebo prechodného pobytu. Sociálna poisťovňa údaje o týchto skutočnostiach bude získavať z Registra fyzických osôb, ktorý je referenčným registrom.

Zamestnávateľom sa upravila povinnosť predkladať SP evidenciu o zamestnancoch

Zmena sa týka tiež povinnosti lepiť nálepku na čelné sklo vozidla ako dôkaz o vykonaní technickej, emisnej kontroly a kontroly originality, čo má viesť k úspore finančných zdrojov a k zjednodušeniu administratívy spojenej s ich vydávaním.

Predávajúci už nebude musieť mať k dispozícii reklamačný poriadok na viditeľnom mieste a dostupný pre spotrebiteľa, čo sa však netýka zaraidení spoločného stravovania.

Zákon rieši aj odvolanie voči tzv. miliónovej pokute pre obchodné reťazce, ktoré bude mať znovu odkladný účinok. V rámci balíka opatrení sa totiž zároveň novelizuje zákon o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami tak, že "poriadková pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o jej uložení".

Zákon prináša aj opatrenia v oblasti automatickej výmeny informácií na účely správy daní, zahŕňa aj platenie preddavkov na daň z príjmov právnických osôb, ako aj odpočet daňovej straty.

 

celé znenie:

Zákon č. 198/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19

Poznámky pod čiarou:

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace odborné články

Súvisiace aktuality

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 461/2003 Z. z. Zákon o sociálnom poistení
  • 595/2003 Z. z. Zákon o dani z príjmov
  • 124/2006 Z. z. Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
  • 125/2006 Z. z. Zákon o inšpekcii práce
  • 76/2020 Z. z. Nariadenie vlády o spôsobe určenia poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti
  • 196/2020 Z. z. Novela nariadenia vlády o splatnosti poistného na sociálne poistenie vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19
  • 198/2020 Z. z. Novely zákonov v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia COVID-19

Funkcie

Partner