Zvýšenie minimálnych dôchodkov

Ako funguje inštitút minimálnych dôchodkov a niekoľko praktických príkladov. 

Dátum publikácie:13. 2. 2020
Autor:JUDr. Igor Hvojník

dochodc

Obsah:
1. Kto má nárok na minimálny dôchodok
2. Obdobia dôchodkového poistenia, ktoré sa započítavajú na účely minimálneho dôchodku
3. Výška minimálneho dôchodku

Inštitút minimálneho dôchodku sa na Slovensku zaviedol od 1. júla 2015. Tento inštitút funguje v mnohých iných krajinách Európskej únie. Účelom zavedenia minimálneho starobného dôchodku a minimálneho invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku (ďalej aj „minimálny dôchodok“) bolo podľa zákonodarcu zabezpečiť poistencovi, ktorý splní zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“) ustanovené podmienky, minimálny príjem z dôchodku na takej úrovni, aby sa nedostal do situácie, ktorú by bolo potrebné riešiť prostredníctvom pomoci v hmotnej núdzi. Z toho dôvodu sa starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok vyplácaný po dovŕšení dôchodkového veku zvýšil poistencom, ktorí splnili zákonom o sociálnom poistení ustanovené podmienky, tak, aby suma tohto dôchodku alebo suma úhrnu dôchodkov, ktoré sa poistencom vyplácajú (príp. na ktoré majú nárok), bola vyššia ako suma životného minima pre jednu plnoletú osobu.

Pri koncepcii minimálneho dôchodku sa vychádzalo z toho, že:

 • nárok na minimálny dôchodok by mali získať poistenci, ktorí počas väčšiny svojho pracovného života vykonávali zárobkovú činnosť a
 • minimálny dôchodok zabezpečuje individuálny príjem jednotlivca, a preto nie je odôvodnené, aby sa zvýšenie starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku na minimálny dôchodok prenášalo na pozostalé osoby (sirota, vdova alebo vdovec). Preto sa suma vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku a sirotského dôchodku určuje z dôchodku zomretého bez jeho zvýšenia na minimálny dôchodok.

1. Kto má nárok na minimálny dôchodok

Zvýšenie dôchodku na minimálny dôchodok sa poskytuje len poberateľom:

 • starobného dôchodku – do tejto skupiny patria aj poberatelia predčasného starobného dôchodku, ktorý sa od dovŕšenia dôchodkového veku považuje za starobný dôchodok (§ 69a ods. 1 zákona o sociálnom poistení) a
 • invalidného dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku.

Poberateľ niektorého z uvedených dôchodkov má nárok na jeho zvýšenie na sumu minimálneho dôchodku, ak:

 1. získal obdobie dôchodkového poistenia, ktoré sa na účely tohto zvýšenia započítava podľa zákona o sociálnom poistení (ďalej len „započítateľné obdobie“), v rozsahu najmenej 30 rokov,
 2. suma starobného dôchodku alebo suma invalidného dôchodku vyplácaného poberateľovi po dovŕšení dôchodkového veku, alebo ak úhrn súm starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku vyplácaného poberateľovi po dovŕšení dôchodkového veku a vyplácaného
  • vdovského dôchodku alebo vdoveckého dôchodku,
  • výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, vdovského výsluhového dôchodku, vdoveckého výsluhového dôchodku, čiastočného invalidného dôchodku alebo inva­lidného dôchodku podľa zákona č. 328/2002 Z. z. (ďalej aj „dôchodky príslušníkov ozbrojených zborov“),
  • starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku na základe zmluvy o poistení dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia alebo dohody o vyplácaní starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku programovým výberom (ide o dôchodky osôb, ktoré si sporili v II. pilieri podľa zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – ďalej len „zákon o starobnom dôchodkovom sporení“), ak poistenec je poberateľ invalidného dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku,
  • pozostalostného dôchodku na základe zmluvy o poistení dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia a
  • dôchodku z cudziny, ktorý je obdobný starobnému dôchodku, invalidnému dôchodku alebo dôchodkovej dáv­ke podľa predchádzajúcich bodov sú nižšie ako suma minimálneho dôchodku,
 3. uzatvoril zmluvu o poistení dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia, dohodu o vyplácaní starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku programovým výberom a nemá na osobnom dôchodkovom účte evidované dôchodkové jednotky tvorené z povinných príspevkov, ktoré nie sú predmetom dohody o vyplácaní starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku programovým výberom, alebo mu bola vyplatená suma úspor na osobnom dôchodkovom účte jednorazovo (podľa § 45 ods. 6 zákona o starobnom dôchodkovom sporení), ak poistenec je poberateľ invalidného dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku a je sporiteľ alebo bol sporiteľ podľa zákona o starobnom dôchodkovom sporení a zároveň
 4. poistenec si uplatnil nárok na
  • vdovský alebo vdovecký dôchodok,
  • dôchodok alebo dôchodky príslušníkov ozbrojených zborov a
  • pozostalostný dôchodok na základe zmluvy o poistení dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia.

Príklad č. 1:

Pani Mária poberá starobný dôchodok v sume 219 eur mesačne. Získala celkove 28,5 roka započítateľného obdobia (pozri ďalej bod 2). Vzhľadom na to, že nezískala ani 30 rokov započítateľného obdobia, nevznikol jej nárok na minimálny dôchodok.

 

Text je skrátený. Prečítajte si celé znenie:

Zvýšenie minimálnych dôchodkov

Poznámky pod čiarou:

Súvisiace odborné články

Súvisiace videoškolenia

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner