5-týždňová dovolenka aj pre zamestnancov trvale sa starajúcich o dieťa

Od 1. 1. 2020 má nárok na dovolenku 5 týždňov aj zamestnanec trvalo sa starajúci o dieťa, hoci nedosiahol 33 rokov veku. 

Dátum publikácie:6. 5. 2020
Autor:JUDr. Klára Kučerková

tt_5-tyzdnova-dovolenka_2

Obsah:
Výmera dovolenky podľa Zákonníka práce
Stručne k novele Zákonníka práce
Trvalá starostlivosť o dieťa
Osoba trvale sa starajúca o dieťa
Dieťa
Preukazovanie trvalej starostlivosti 
Vznik nároku

V článku sa budeme venovať najmä zvýšeniu výmery dovolenky pre zamestnancov trvale sa starajúcich o deti. Povieme si viac o očakávaniach predkladateľov novely Zákonníka práce, o reakciách zamestnávateľov na zmenu vo výmere dovolenky, ako aj na hľadanie riešení pri interpretácií pojmov, ktoré nie sú v súvislosti s novelou Zákonníka práce dostatočným spôsobom v zákone vyjadrené.

Od 1. 1. 2020 je účinná novela Zákonníka práce č. 380/2019 Z. z., ktorou sa mení ust. § 103 ods. 2 Zákonníka práce okrem iného tak, že nárok na dovolenku v trvaní 5 týždňov má okrem zamestnanca, ktorý do konca kalendárneho roka dovŕši najmenej 33 rokov, aj zamestnanec, ktorý sa trvale sa stará o dieťa (ďalej len „novela Zákonníka práce“). Taktiež netreba opomenúť, že novelou Zákonníka práce došlo od 1. 1. 2020 aj k zmene vo výpočte osôb oprávnených na dovolenku vo výmere najmenej osem týždňov v kalendárnom roku.

Výmera dovolenky podľa Zákonníka práce

Aby sme mali predstavu o tom, čo sa od 1. 1. 2020 zmenilo, je potrebné najprv spomenúť, čo platilo do účinnosti novely Zákonníka práce.

Do 31. 12. 2019 platilo, že základná výmera dovolenky je najmenej štyri týždne (ust. § 103 ods. 1 Zákonníka práce).

Zároveň do 31. 12. 2019 platilo, že vyššia výmera dovolenky v trvaní najmenej päť týždňov patrí zamestnancom, ktorí do konca príslušného kalendárneho roka dovŕšili najmenej 33 rokov veku (ust. § 103 ods. 2 Zákonníka práce).

Taktiež do 31. 12. 2019 platilo, že dovolenka riaditeľa školy, riaditeľa školského výchovno-vzdelávacieho zariadenia, riaditeľa špeciálneho výchovného zariadenia a ich zástupcov, učiteľa, pedagogického asistenta, majstra odbornej výchovy, trénera športovej školy, trénera športovej triedy, korepetítora, zahraničného lektora, vychovávateľa a dovolenka odborného zamestnanca podľa osobitného predpisu je najmenej osem týždňov v kalendárnom roku (ust. § 103 ods. 3 Zákonníka práce).

Od 1. 1. 2020 k zamestnancom, ktorí majú nárok na vyššiu výmeru dovolenky v trvaní najmenej päť týždňov, pribudli aj zamestnanci, ktorí dosiaľ nedovŕšili 33 rokov veku, ale trvale sa starajú o dieťa (ust. § 103 ods. 2 Zákonníka práce).

NEPREHLIADNITE

Taktiež od 1. 1. 2020 došlo k zmene vo výpočte osôb oprávnených na dovolenku vo výmere najmenej osem týždňov v kalendárnom roku, ktorými sú:

  1. pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec podľa osobitného predpisu,
  2. vysokoškolský učiteľ,
  3. výskumný pracovník a umelecký pracovník verejnej vysokej školy alebo štátnej vysokej školy,
  4. zamestnanec s najmenej vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa, ktorý vykonáva výskumno-pedagogickú činnosť alebo vedeckú činnosť, výskumnú činnosť a vývojovú činnosť na výskumnom pracovisku organizácie Slovenskej akadémie vied, verejnej výskumnej inštitúcie alebo štátnej rozpočtovej organizácie alebo štátnej príspevkovej organizácie uskutočňujúcej výskum zriadenej ústredným orgánom štátnej správy (ust. § 103 ods. 3 Zákonníka práce).

Vzor: Smernica o dovolenke zamestnancov trvale sa starajúcich o dieťa

Stručne k novele Zákonníka práce

Z veľmi stručnej dôvodovej správy k novele Zákonníka práce vyplýva, že cieľom jej predkladateľov bolo navýšiť dĺžku základnej výmery dovolenky na päť týždňov aj pre zamestnancov, ktorí dosiaľ nedovŕšili 33 rokov veku, ale trvale sa starajú o dieťa, pričom uvádzajú, že zavedenie takejto vyššej výmery dovolenky je platným sociálnym štandardom pre zamestnancov aj v iných členských štátoch Európskej únie, ako aj platným zamestnaneckým zvýhodnením u mnohých zamestnancov v Slovenskej republike. Zároveň jej zavedením predpokladajú najmä pozitívne vplyvy na:

  1. manželstvo, rodičovstvo a rodinu,
  2. výchovu detí,
  3. cestovný ruch,
  4. bezpečnosť, produktivitu a efektivitu práce zamestnancov, ktorí dosiaľ nedovŕšili 33 rokov veku a trvale sa starajú o dieťa,
  5. mladé pracujúce rodiny s maloletými deťmi a ich zakladanie.https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=470001

Zatiaľ čo predkladatelia novely Zákonníka práce očakávajú jej pozitívne vplyvy, zamestnávatelia na druhej strane túto novinku nevnímajú až tak pozitívne, pretože to podľa ich názoru spôsobí navyšovanie nákladov na zamestnávanie. Viacerí zamestnávatelia sa v legislatívnom procese ohradzovali aj tým, že v súčasnosti už poskytujú zamestnancom platené voľno nad rámec zákonom stanovenej výmery dovolenky, a to v rámci systému benefitov, čo spolu s 15 dňami pracovného voľna počas štátnych sviatkov bude negatívne ovplyvňovať podnikateľské prostredie.

Text je skrátený. Prečítajte si celé znenie:

5-týždňová dovolenka aj pre zamestnancov trvale sa starajúcich o dieťa

Čestné vyhlásenie zmestnanca trvale sa starajúceho o dieťa

Čestné vyhlásenie inej osoby trvale sa starajúcej o dieťa

 

Pozn. redakcie:
§ 103 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z. z.

Poznámky pod čiarou:

 

 

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 291,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

E-BOOK ZDARMA: Prehľad povinností podnikateľa a novinky pre rok 2020

Súvisiace dôvodové správy

Súvisiace odborné články

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace vzory zmlúv a právnych podaní

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner