Aktuálne formy podpory zamestnávania

V súčasnosti môžu zamestnávatelia využiť na podporu zamestnávania uchádzačov o zamestnanie rôzne príspevky, ktoré sú určené na integráciu mladých na trh práce, ale aj pre dlhodobo nezamestnaných či znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie.

Dátum publikácie:4. 10. 2018
Autor:Mgr. Gabriel Kosztolányi

tt_studenti-s-cedulou

V súčasnosti môžu zamestnávatelia vy­užiť rôzne formy podpory zamestnávania uchádzačov o zamestnanie vedených v evidencii uchádzačov o zamestnanie na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad práce“), ktoré sa realizujú prostredníctvom národných projektov.

Národné projekty (ďalej „NP“) slúžia na zlepšenie zamestnanosti určitých skupín ľudí.

Zamestnávatelia o túto podporu môžu požiadať na úradoch práce v mieste, kde budú vytvárať pracovné miesto na celom území Slovenskej republiky, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Prvú samostatnú skupinu národných projektov tvoria tzv. „Projekty mladých“. Sú zamerané na podporu integrácie mladých ľudí na trh práce.

1. 1 Praxou k zamestnaniu

Tento národný projekt je zameraný na podporu vytvárania pracovných miest pre mladých nezamestnaných a ich zamestnanosti formou mentorovaného zapracovania a praxe a je zároveň jedným z podporných opatrení pre integráciu mladých ľudí na trh práce.

Cieľom projektu je poskytnúť mladým ľuďom do 29 rokov veku možnosť získať alebo zvýšiť a prehĺbiť svoje odborné zručnosti, vedomosti a praktické skúsenosti, ktoré zodpovedajú najmä ich dosiahnutému stupňu vzdelania v príslušnej skupine učebných odborov alebo študijných odborov, formou mentorovaného zapracovania a praxe u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto s cieľom ich umiestnenia a udržania sa na trhu práce.

Cieľovú skupinu, ktorú môže zamestnávateľ zamestnať, predstavujú uchádzači o zamestnanie vo veku:

  • do 25 rokov (25 rokov mínus 1 deň), vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie minimálne 3 mesiace, ktorí nie sú zamestnaní, nepokračujú v procese vzdelávania ani sa nezúčastňujú na odbornej príprave (not in employment, education or training – tzv. NEET),
  • do 29 rokov (29 rokov mínus 1 deň), vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie minimálne 6 mesiacov.

Zamestnávateľ môže uchádzačov o zamestnanie z cieľovej skupiny zamestnať na plný alebo polovičný pracovný úväzok na dobu minimálne 6 mesiacov a maximálne 9 mesiacov, resp. na dobu neurčitú.

POZNÁMKA

Hlavná aktivita NP spočíva v poskytovaní finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto.

Finančné príspevky sa poskytnú zamestnávateľovi, ktorý na vytvorené pracovné miesto prijme do pracovného pomeru uchádzača o zamestnanie z oprávnenej cieľovej skupiny na plný alebo polovičný pracovný úväzok na dobu minimálne 6 mesiacov, resp. na dobu neurčitú, pričom finančné príspevky sa poskytujú zamestnávateľovi mesačne počas najmenej 6 mesiacov a počas najviac 9 mesiacov. Zároveň sa príspevok poskytuje aj na mzdu zamestnanca, ktorý mentorovanie vykonáva a na úhradu časti nevyhnutných nákladov súvisiacich s mentorovaným zapracovaním a praxou.

Finančný príspevok na úhradu celkovej ceny práce (ďalej len „CCP“) zamestnanca, ktorý bol prijatý do pracovného pomeru na mentorované zapracovanie a prax, sa poskytuje vo výške:

  • najviac 95 % CCP zamestnanca, najviac vo výške minimálnej CCP na rok 2018, t. j. maximálne 648,96 € pri plnom pracovnom úväzku,
  • výške najviac 95 % CCP zamestnanca, najviac vo výške 1/2 minimálnej CCP na rok 2018, t. j. maximálne 324,48 € pri polovičnom pracovnom úväzku.

Príspevok na CCP prijatého zamestnanca sa poskytuje najmenej počas 6 mesiacov a najviac počas 9 mesiacov.

Finančný príspevok na mentorovanie sa poskytuje vo výške:

  • najviac 81,12 € za jedného mentorovaného zamestnanca (t. j. 12,5 % z minimálnej CCP na rok 2018).

Finančný príspevok na úhradu časti nevyhnutných nákladov súvisiacich s mentorovaným zapracovaním a praxou sa poskytuje 1x počas mentorovaného zapracovania a 1x počas praxe, napr. na osobné ochranné pracovné prostriedky, pracovné pomôcky, pracovné náradie, najviac vo výške 62,52 €.

Prečítajte si celý článok a jeho časti:

1. Projekty mladých – Aktuálne formy podpory zamestnávania
2. Národné projekty pre iné skupiny uchádzačov o zamestnanie

Aktuálne formy podpory zamestnávania

 

 

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 231,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace odborné články

Súvisiace školenia

Súvisiace vzory zmlúv a právnych podaní

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner