Cestovné náhrady zamestnancov

V súlade so Zákonníkom práce môže zamestnávateľ zamestnanca vyslať na pracovnú cestu mimo obvodu obce pravidelného pracoviska alebo bydliska zamestnanca na nevyhnutne potrebné obdobie len s jeho súhlasom.

Dátum publikácie:4. 1. 2019
Autor:Bc. Katarína Danajovičová

cest nahrad

Cestovné náhrady patria zamestnancovi v súvislosti s vyslaním na pracovnú cestu alebo zahraničnú pracovnú cestu, pri výkone práce v zahraničí, pri dočasnom pridelení na výkon práce k inej právnickej alebo fyzickej osobe, pri vzniku pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu.

Legislatívne sú cestovné náhrady stanovené:

 • v zákone č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cestovných náhradách“),
 • v opatrení č. 148/2018 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného,
 • v opatrení č. 401/2012 Z. z. Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú základné sadzby stravného v eurách alebo v cudzej mene pri zahraničných pracovných cestách,
 • v opatrení Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 632/2008 Z. z. o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách,
 • v zákone č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“).
 • Medzi finančné predpisy súvisiace so zákonom o cestovných náhradách patrí:
 • zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (náležitosti účtovného dokladu, účtovanie cestovných náhrad, prepočet cudzej meny na eurá a opačne atď.),
 • zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“, posudzovanie predmetu dane u zamestnanca, posudzovanie daňového výdavku u zamestnávateľa),
 • zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov (posudzovanie vymeriavacieho základu zamestnanca),
 • zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel v znení neskorších predpisov (v súlade s uvedeným zákonom je daňovníkom zamestnávateľ, ktorý vypláca zamestnancovi cestovné náhrady za použitia vozidla, ktoré sa nepoužíva na podnikanie).

Zákon o cestovných náhradách vymedzuje všeobecne právne úkony, okruh osôb, ktorým vzniká nárok na cestovné náhrady, rozčleňuje cestovné náhrady na nárokové a nenárokové. Presné pravidlá, podmienky poskytovania cestovných náhrad si musí každý zamestnávateľ špecifikovať v kolektívnej zmluve alebo v internej smernici. Špecifikuje si napr. používanie vozidiel na pracovné cesty, typ a podmienky poskytovania nenárokových plnení, preddavkov, povinnosti zamestnancov, spôsob postupovania v prípade straty daňových dokladov, lehoty vyúčtovania pracovných ciest atď. Súčasťou smernice by mali byť aj vzory tlačív, ako napr. cestovný príkaz, vyúčtovanie pracovnej cesty. Zároveň cestovné náhrady zamestnancovi možno konkrétne špecifikovať aj v pracovnej zmluve alebo v dohode so zamestnancom. Zamestnanec pracujúci u zamestnávateľa na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o brigádnickej práci študentov) má nárok na cestovné náhrady, len ak je to v dohode o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru dohodnuté!

Videoškolenie: Pracovný čas a evidencia dochádzky (Pružný pracovný čas a pracovná cesta)
Predplatitelia ročného prístupu Mzdového centra majú prístup k videám v cene predplatného. 

UPOZORNENIE:

Zamestnanec pracujúci na dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru nemôže mať výhodnejšie plnenia cestovných náhrad, ako majú zamestnanci v pracovnom pomere (napr., ak nemá zamestnanec v pracovnom pomere nárok na vreckové, nemôže mať nárok na vreckové ani dohodár)!

POZNÁMKA

Zákon o cestovných náhradách sa vzťahuje na sedem základných skupín osôb:

 1. zamestnanci v pracovnom pomere (§ 11 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov, nie je podstatné, či ide o pracovný pomer na dobu neurčitú alebo určitú či skrátený pracovný čas) alebo v štátnozamestnaneckom pomere (v súlade so zákonom č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe v znení neskorších predpisov),
 2. členovia družstiev, ak podľa stanov podmienkou členstva je aj pracovný vzťah,
 3. fyzické osoby činné na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, ak je to v dohode o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru dohodnuté,
 4. osoby, o ktorých to ustanovuje tento zákon/rodinní príslušníci zamestnanca, ktorý má výkon práce v zahraničí (manžel, vlastné deti, osvojené deti, deti zverené zamestnancovi do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia príslušného orgánu, vlastní rodičia, osvojitelia, opatrovníci, pestúni, prípadne ďalšie osoby žijúce v domácnosti so zamestnancom, ak majú pobyt na území Slovenskej republiky), zahraniční zamestnanci vyslaní do Slovenskej republiky,
 5. osoby, o ktorých to ustanovuje osobitný predpis, napr. zákon o samospráve a vyšších územných celkoch, zákon o obecnom zriadení, zákon o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest,
 6. osoby, ktoré sú vymenované alebo zvolené do orgánov právnickej osoby a nie sú k právnickej osobe v pracovnoprávnom vzťahu (napr. členovia predstavenstva, dozornej rady, správnej rady, konatelia),
 7. osoby, ktoré plnia pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu úlohy a nie sú k právnickej osobe alebo fyzickej osobe v pracovnoprávnom vzťahu ani v inom právnom vzťahu, ak je to dohodnuté (ide o osoby, ktoré plnia úlohy pre občianske združenia, nadácie atď., bez nároku na finančné plnenie, len za výdavky, ktoré vzniknú s výkonom dohodnutej činnosti).

V súlade so zákonom o cestovných náhradách rozlišujeme:

 • nárokové cestovné náhrady,
 • nenárokové cestovné náhrady.

Nárokové cestovné náhrady je zamestnávateľ povinný zamestnancovi poskytnúť po splnení zákonných podmienok.

Cestovné náhrady v súlade s § 5 ods. 5 písm. a) zákona o dani z príjmov nie sú predmetom dane, okrem vreckového poskytovaného pri zahraničnej pracovnej ceste. Nárokové cestovné náhrady, ktoré nie sú predmetom dane, nevstupujú ani do vymeriavacieho základu zamestnanca pre účely sociálneho a zdravotného poistenia. Podľa § 19 ods. 2 písm. d) zákona o dani z príjmov sú u zamestnávateľa nárokové cestovné náhrady a aj vreckové pri zahraničnej pracovnej ceste daňovým výdavkom.

Nenárokové cestovné náhrady nie je zamestnávateľ povinný poskytovať zamestnancovi. Ich poskytovanie sa stanovuje po dohode:

 • zamestnávateľa a zamestnanca v pracovnej zmluve alebo inej písomnej dohode,
 • zamestnávateľa a odborovej organizácie (dohodnuté v kolektívnej zmluve) alebo ide o dobrovoľné rozhodnutie zamestnávateľa (interná smernica).

POZNÁMKA

Nenárokové cestovné náhrady sa považujú u zamestnanca za zdaniteľný príjem zo závislej činnosti, ktorý vstupuje do vymeriavacieho základu zamestnanca pre účely sociálneho a zdravotného poistenia.

1. Pracovná cesta

Pracovná cesta je čas od nástupu zamestnanca na cestu na výkon práce do iného miesta, ako je jeho pravidelné pracovisko, vrátane výkonu práce v tomto mieste do skončenia tejto cesty. Pracovná cesta je teda časovo dlhšia ako čas samotného výkonu práce.

Pravidelné pracovisko je miesto písomne dohodnuté so zamestnancom. Ak také miesto nie je dohodnuté, je pravidelným pracoviskom miesto výkonu práce dohodnuté v pracovnej zmluve alebo v dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

 

Článok je skrátený. Celý text:

Cestovné náhrady zamestnancov

Poznámky pod čiarou:

 

 

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 231,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Súvisiace interné firemné predpisy

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner