Cezhraničné vysielanie zamestnancov od 30. júla 2020

Rozšírenie pracovných podmienok a podmienok zamestnávania tvrdého jadra, doba trvania vyslania, vysielanie agentúrou dočasného vysielania či oznamovacie povinnosti hosťujúceho zamestnávateľa.

Dátum publikácie:4. 9. 2020
Autor:Ing. Eva Gášpárová

pas

Obsah:

a) Rozšírenie pracovných podmienok a podmienok zamestnávania tzv. tvrdého jadra

b) Doba trvania vyslania a aplikácia pracovného práva

c) Zmeny pri vysielaní agentúrou dočasného zamestnávania

d) Zmeny v oznamovacích povinnostiach hosťujúceho zamestnávateľa

1. Inštitút vyslania

2. Vyslanie z územia iného členského štátu EÚ na územie Slovenskej republiky

3. Vyslanie zo Slovenskej republiky na územie iného členského štátu EÚ

4. Vnútropodnikový presun zamestnanca z tretieho štátu na územie Slovenskej republiky

5. Dočasný výkon práce na území Slovenskej republiky zamestnancov zamestnávateľa usadeného mimo členského štátu EÚ

Od 30. júla 2020 sa do slovenskej legislatívy preberá aj Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2018/957 z 28. júna 2018, ktorou sa mení smernica 96/71/ES o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb, a to zákonom č. 307/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách, zákon č. 351/2015 Z. z. o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov). Novela nadobudla účinnosť od 30. júla 2020.

Vysielanie zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb slovenská legislatíva upravuje najmä v § 5 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce a v zákone č. 351/2015 Z. z. o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov, v ktorých sú prebrané právne záväzné akty Európskej únie, najmä Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/67/EÚ z 15. mája 2014 o presadzovaní smernice 97/71/ES o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb, ktorou sa mení nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu (nariadenie o IMI).

Pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb od 30. júla 2020 nastávajú tieto zmeny:

a) Rozšírenie pracovných podmienok a podmienok zamestnávania tzv. tvrdého jadra

Vysielajúci zamestnávateľ je povinný počas vyslania svojho zamestnanca na územie iného členského štátu dodržiavať pravidlá pracovných podmienok a podmienok zamestnávania upravené legislatívou štátu, do ktorého je zamestnanec vyslaný.

Podľa smernice 96/71/ES sa vyslaným pracovníkom priznávali len minimálne mzdové tarify.

POZNÁMKA

Na základe smernice 2018/957/EÚ majú vyslaní pracovníci nárok na všetky zložky odmeny, ktoré sú povinné zo zákona alebo na základe kolektívnej zmluvy, ktorá bola vyhlásená za všeobecne uplatniteľnú alebo sa inak uplatňuje, bez ohľadu na ich označenie.

Od 30. júla 2020 je vysielajúci zamestnávateľ povinný počas vyslania vyplácať zamestnancovi mzdu a všetky príplatky a doplatky ku mzde, na ktoré má zamestnanec nárok v súlade s predpismi v oblasti pracovného práva a kolektívnymi zmluvami vyššieho stupňa platnými na území štátu, do ktorého je zamestnanec vyslaný, t. j.:

 • hosťujúci zamestnávateľ je pri vyslaní svojich zamestnancov na územie Slovenskej republiky povinný okrem doteraz povinne dodržiavaných inštitútov minimálnej mzdy, minimálneho mzdového nároku a mzdového zvýhodnenia za prácu nadčas dodržiavať aj inštitút mzdového zvýhodnenia za prácu vo sviatok, mzdového zvýhodnenia za prácu v sobotu, mzdového zvýhodnenia za prácu v nedeľu, mzdového zvýhodnenia za nočnú prácu, mzdovej kompenzácie za sťažený výkon práce, iných zložiek mzdy vyplývajúcich napr. z kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a náhrady mzdy za dovolenku,
 • domáci zamestnávateľ je pri vyslaní svojich zamestnancov na územie iného členského štátu povinný zamestnancom vyplácať nielen minimálnu mzdu platnú na území tohto štátu, ale aj príplatky a doplatky, na ktoré má zamestnanec nárok na základe platnej legislatívy na území tohto štátu.

Tvrdé jadro sa od 30. júla rozširuje o dva ďalšie inštitúty pracovných podmienok a podmienok zamestnávania, a to:

 • vysielajúci zamestnávateľ je povinný vyslaným zamestnancom zabezpečiť, resp. poskytnúť ubytovanie podľa podmienok a pravidiel platných v štáte vyslania, čo znamená, že podmienky ubytovania dočasne vyslaných zamestnancov poskytovaného zamestnávateľom sa musia spravovať právom hostiteľského štátu, nie vysielajúceho štátu,
 • vysielajúci zamestnávateľ je povinný vyslaným zamestnancom poskytovať náhrady pri pracovnej ceste alebo pri ceste do obvyklého miesta výkonu práce na území iného členského štátu podľa legislatívy tohto štátu s uplatnením zásady vylúčenia dvojitého hradenia nákladov, t. j.:
  • pri vyslaní zamestnancov na územie Slovenskej republiky to pre hosťujúceho zamestnávateľa znamená, že musí dodržiavať ustanovenia zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v rozsahu náhrady cestovných výdavkov, náhrady výdavkov za ubytovanie pri pracovnej ceste a v rozsahu stravného,
  • pri vyslaní zamestnancov z územia Slovenskej republiky to pre domáceho zamestnávateľa znamená, že zamestnanec má podľa § 6 ods. 1 zákona o cestovných náhradách s účinnosťou od 30. júla 2020 pri vyslaní do iného členského štátu EÚ nárok na náhrady v rozsahu a vo výške ako pri zahraničnej pracovnej ceste, ak mu nepatria výhodnejšie náhrady podľa práva členského štátu, do ktorého je vyslaný, resp. zamestnávateľ poskytne zamestnancovi cestovné náhrady podľa slovenského práva alebo podľa práva členského štátu, podľa toho, čo je pre zamestnanca výhodnejšie.

b) Doba trvania vyslania a aplikácia pracovného práva

Od 30. júla 2020 je štandardná doba trvania vyslania 12 mesiacov s mož­- nosťou predĺženia na 18 mesiacov (tzv. krátkodobé vyslanie). Predĺženie je možné, ak hosťujúci zamestnávateľ pred uplynutím 12 mesiacov oznámi predĺženie spolu s odôvodnením Národnému inšpektorátu práce. Pri krátkodobom vyslaní zamestnancov na územie Slovenskej republiky ostáva zachovaná aplikácia slovenského práva v rozsahu rozšíreného tvrdého jadra.

Ak doba trvania vyslania prekročí 12, resp. 18 mesiacov (tzv. dlhodobé vyslanie), hosťujúci zamestnávateľ bude povinný voči vyslanému zamestnancovi uplatňovať celé pracovné právo, ktoré platí v Slovenskej republike, s výnimkou právnej úpravy založenia, vzniku, skončenia a zániku pracovnoprávneho vzťahu, výkonu inej zárobkovej činnosti a obmedzenia zárobkovej činnosti po skončení pracovného pomeru. Znamená to, že pri dlhodobom vyslaní zamestnancov na územie Slovenskej republiky sa nebude aplikovať iba tzv. tvrdé jadro, ale celé slovenské pracovné právo, okrem troch výnimiek, ktoré sa naďalej budú spracovať právom hosťujúceho zamestnávateľa.

Ak hosťujúci zamestnanec nahrádza iného hosťujúceho zamestnanca, ktorý vykonával tú istú pracovnú úlohu na tom istom mieste (tzv. reťazenie vyslania), do trvania vyslania sa započítava aj trvanie vyslania nahrádzaného hosťujúceho zamestnanca. Vykonávanie tej istej pracovnej úlohy na tom istom mieste sa posudzuje s ohľadom na povahu vykonávaných činností a miesto ich vykonávania a povahu poskytovanej služby.

Vyslanie zamestnanca na výkon prác pri poskytovaní služieb hosťujúcim zamestnávateľom začaté pred 30. júlom 2020 sa na účely posúdenia trvania vyslania považuje za začaté 30. júla 2020.

c) Zmeny pri vysielaní agentúrou dočasného zamestnávania

Podľa § 5 ods. 2 písm. g) Zákonníka práce hosťujúci zamestnávateľ, ktorý je agentúrou dočasného zamestnávania, pri vysielaní zamestnancov na územie Slovenskej republiky v rámci dočasného pridelenia zamestnancov k užívateľskému zamestnávateľovi v Slovenskej republike musí dodržiavať podmienky, za ktorých možno zamestnanca dočasne prideliť, pracovné podmienky vrátane mzdových podmienok a podmienok zamestnávania dočasne prideleného zamestnanca podľa § 58 ods. 911 Zákonníka práce.

Podľa § 58 ods. 9 Zákonníka práce pracovné podmienky vrátane mzdových podmienok a podmienky zamestnávania dočasne pridelených zamestnancov musia byť najmenej rovnako priaznivé ako u porovnateľného zamestnanca užívateľského zamestnávateľa. Podľa § 58 ods. 11 Zákonníka práce pracovnými podmienkami a podmienkami zamestnávania sú:

 • pracovný čas, prestávky v práci, odpočinok, práca nadčas, pracovná pohotovosť, práca v noci, dovolenka a sviatky,
 • mzdové podmienky,
 • bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci,
 • náhrada škody v prípade pracovných úrazov alebo chorôb z povolania,
 • náhrada pri platobnej neschopnosti a ochrana nárokov dočasných zamestnancov,

Text je skrátený. Prečítajte si celé znenie:

Cezhraničné vysielanie zamestnancov od 30. júla 2020

Poznámky pod čiarou:

 

 

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 291,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.