Chyby pri výpočte mesačnej mzdy

Pri opravách chýb pri výpočte mesačnej mzdy platia určité pravidlá, termíny a postupy v závislosti od druhu chyby.

Dátum publikácie:29. 11. 2018
Autor:Ing. Jarmila Strählová

chyba

Obsah:
Výpočet mzdy
Chyby pri výpočte mzdy a ich oprava
Oprava chýb v príslušných mzdových dokladoch
Postup pri nesprávne zrazenom preddavku na daň z príjmov FO a daňovom bonuse
Postup pri nesprávne zrazenom preddavku na daň
Postup pri nesprávne zrazenom daňovom bonuse
Postup pri nesprávne zrazenom preddavku na daň alebo daňovom bonuse zavinením zamestnanca
Odvod, resp. vrátenie dodatočne vybratého (prijatého) preddavku alebo daňového bonusu

Zamestnávateľ sa môže pri výpočte mzdy pomýliť. Chybu môže spôsobiť sám zamestnávateľ, mzdová účtovníčka alebo je spôsobená tým, že zamestnanec nedodal potrebné informácie a podklady na výpočet mzdy. Ak zamestnávateľ zistí, že pri výpočte mzdy zamestnanca došlo ku chybe, má povinnosť chybu odstrániť. Ak chyba vznikla pri výpočte mesačnej mzdy, opravu chyby môže vykonať tak, že vykoná nový výpočet mzdy alebo opravu vykoná pri výpočte mzdy v najbližšom výplatnom termíne. Chyba môže vzniknúť aj nesprávnym zrazením preddavku na daň alebo chybným výpočtom odvodov do zdravotných poisťovní a do Sociálnej poisťovne. Pri opravách takýchto chýb platia určité pravidlá, termíny a postupy v závislosti od druhu chyby.

V príspevku poukážeme na najčastejšie chyby a nedostatky, ktoré vznikajú pri výpočte mzdy zamestnanca.

Právo na mzdu je jedným zo základných práv, ktoré je legislatívne upravené nielen v Ústave Slovenskej republiky, ale aj v Zákonníku práce. Podľa článku 36 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky má zamestnanec právo na odmenu za vykonanú prácu, dostatočnú na to, aby mu umožnila dôstojnú životnú úroveň. Aj článok 3 Základných zásad zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce (ďalej „ZP“) ustanovuje, že zamestnanci majú právo na mzdu za vykonanú prácu a zamestnávatelia sú povinní poskytovať zamestnancom mzdu. Ustanovenie § 118 ods. 1 ZP ukladá zamestnávateľovi povinnosť poskytovať zamestnancovi za vykonanú prácu mzdu.

Mzda je podľa § 118 ods. 2 ZP peňažné plnenie alebo plnenie peňažnej hodnoty (naturálna mzda), ktoré poskytuje zamestnávateľ zamestnancovi za prácu. Ako mzda sa posudzuje podľa § 118 ods. 3 ZP aj plnenie poskytované zamestnávateľom zamestnancovi za prácu pri príležitosti jeho pracovného alebo životného výročia, ak sa neposkytuje zo zisku po zdanení alebo zo sociálneho fondu (ďalej len „SF“).

Za mzdu sa podľa § 118 ods. 2 ZP nepovažuje náhrada mzdy, odstupné, odchodné, cestovné náhrady vrátane nenárokových cestovných náhrad, príspevky zo SF, príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie, príspevky na životné poistenie zamestnanca, výnosy z kapitálových podielov (akcií) alebo obligácií, daňový bonus, náhrada príjmu pri dočasnej práceneschopnosti zamestnanca, doplatky k nemocenským dávkam, náhrada za pracovnú pohotovosť, peňažná náhrada podľa § 83a ods. 4 ZP, iné plnenie poskytované zamestnancovi v súvislosti s zamestnaním podľa ZP, osobitných predpisov, kolektívnej zmluvy alebo pracovnej zmluvy, ktoré nemá charakter mzdy a plnenia poskytované zo zisku po zdanení.

Výpočet mzdy

V príspevku sa budeme zaoberať chybami, ktoré vznikajú pri výpočte mzdy. Z tohto dôvodu si najprv ukážeme, ako sa vypočíta čistá mzda zamestnanca. Výpočet čistej mzdy vždy záleží od toho, akú zmluvu má zamestnanec so zamestnávateľom podpísanú. Či pracuje na trvalý pracovný pomer, alebo pracuje na základe uzavretej dohody (dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o brigádnickej práci študentov), či je študent, dôchodca, koľko detí vyživuje a podobne.

Ak zamestnanec pracuje na trvalý pracovný pomer a so zamestnávateľom má uzavretú pracovnú zmluvu, v pracovnej zmluve má uvedenú mzdu v hrubom. Zo mzdy sa počítajú odvody do zdravotnej poisťovne (ďalej „ZPo“) a do Sociálnej poisťovne (ďalej „SP“) a daň. Zamestnanec má nárok na odpočet nezdaniteľnej časti základu dane, ktorá je pre rok 2018 v mesačnej výške 319,17 €. Pri výpočte čistej mzdy je potrebné počítať aj s vyplatením daňového bonusu, ak má naň zamestnanec nárok.

V roku 2018 platia pri výpočte mzdy tieto údaje:

  • nezdaniteľná časť základu dane (ďalej „NČZD“) – ročná výška NČZD je 3 830,02 €, mesačná časť NČZD na daňovníka je 319,17 €. NČZD môže zamestnávateľ uplatniť pri výpočet čistej mzdy zamestnanca vtedy, ak uňho zamestnanec podpíše vyhlásenie;
  • daň z príjmov fyzických osôb (ďalej „FO“) – základná sadzba dane z príjmov FO je 19 %. Táto sadzba dane sa použije pri vyčíslení dane z príjmov FO za rok 2018 zo základu dane (ďalej „ZD“), ktorý nepresahuje 176,8-násobok životného minima pre rok 2018 (35 268,06 €);
  • daňový bonus – ročná suma daňového bonusu je 258,72 €, mesačná 21,56 €. Zamestnanec má nárok na uplatnenie mesačného daňového bonusu na každé vyživované dieťa, ktoré s ním žije v domácnosti a ktoré si neuplatňuje v rovnakom kalendárnom mesiaci iný daňovník (napríklad manželka). Podmienkou je, aby zamestnanec podpísal u zamestnávateľa vyhlásenie, v ktorom si nárok uplatní a doložil potrebné doklady. O daňový bonus sa znižuje preddavok na daň z príjmov FO za príslušný kalendárny mesiac.

Pri výpočte mzdy zamestnávateľ pracuje aj s ďalšími údajmi a číslami, ktoré však v príspevku neuvádzame (napríklad mesačná minimálna mzda, hodinová minimálna mzda, odpočítateľná položka na zdravotné poistenie a podobne).

Videoškolenie zamerané na správne vypočítanie miezd, odvodov..: Mzdy pre začiatočníkov
Predplatitelia ročného prístupu Mzdového centra majú prístup k videám v cene predplatného. 

Príklad č. 1:

Zamestnanec nastúpil 1. júna 2018 do trvalého pracovného pomeru. Jeho hrubá mzda, t. j. mzda, ktorú má uvedenú v pracovnej zmluve, je 1 000 €. Pri nástupe do zamestnania podpísal zamestnanec vyhlásenie na uplatnenie NČZD a daňového bonusu. Zamestnanec si uplatňuje daňový bonus na dve vyživované deti, ktoré s ním žijú v domácnosti (zamestnanec doložil zamestnávateľovi rodné listy detí).

Výpočet čistej mzdy zamestnanca za jún 2018

Hrubá mesačná mzda:

1 000 €

 

Preddavky na zdravotné poistenie:

40 €

 

Odvody do SP:

94 €

 

Základ dane:

866 €

(1 000 – 40 – 94)

Mesačná NČZD:

319,17 €

 

Zdaniteľný základ dane:

546,83 €

(866 – 319,17)

Daň z príjmov FO:

103,89 €

(546,83 x 19 : 100)

Daňový bonus:

43,12 €

(21,56 x 2)

Čistá mzda:

805,23 €

 

Čistá mzda = 1 000 – 40 – 94 – 103,89 + 43,12 = 805,23 €

 

 

Chyby pri výpočte mzdy a ich oprava

Pri výpočte mzdy vznikajú chyby najčastejšie použitím nesprávnych podkladov alebo z dôvodu nesprávneho a neúplného vypísania dokladov potrebných na výpočet mzdy, napríklad vyhlásenie, dochádzkový list, dovolenkový lístok a podobne. Chyba môže vzniknúť aj pri samotnom výpočte ako počtová chyba, prípadne odpočítaním nesprávnej výšky odpočítateľných položiek, na ktoré má zamestnanec nárok - takéto chyby vznikajú najčastejšie pri „ručnom výpočte mzdy“.

Mzda sa najčastejšie počíta po skončení mesiaca v nasledujúcom mesiaci, t. j. vždy za uplynulé mesačné obdobie. Zamestnávateľ má povinnosť vypočítať mzdu zamestnanca, odvody do ZPo, SP a výšku dane z príjmov FO a odoslať do príslušnej ZPo a SP a na daňový úrad (ďalej DÚ) potrebné výkazy a prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň (ďalej prehľad).

Ak zamestnávateľ zistí chyby pri výpočte mesačnej mzdy, je jeho povinnosťou zistenú chybu odstrániť. Opravu môže vykonať:

 

Článok je skrátený. Celý text:

Chyby pri výpočte mesačnej mzdy

 

 

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 231,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner