Daňovo-odvodové zaťaženie zamestnanec verzus živnostník

Charakteristika zamestnanca a samostatne zárobkovo činnej osoby; nezdaniteľné časti základu dane, daň a odvody z ich príjmov.

Dátum publikácie:9. 8. 2018
Autor:Ing. Martina Paliderová, PhD.

tt_kammenne-vahy

Príspevok vymenováva a vysvetľuje základné pojmy, ktoré súvisia s daňovým a odvodovým zaťažením zamestnanca a živnostníka. Pre porovnanie uvádza modelové príklady.

V prvom modelovom príklade porovnáva daňové a odvodové zaťaženie zamestnanca.

V druhom a treťom modelovom príklade porovnáva daňové a odvodové zaťaženie živnostníka.

Základné pojmy

Zamestnanec je fyzická osoba, ktorá vykonáva závislú prácu pre zamestnávateľa v rámci pracovného pomeru a vo výnimočných prípadoch aj v obdobných pracovnoprávnych vzťahoch.

Samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) je fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku a v kalendárnom roku rozhodujúcom na vznik alebo na trvanie povinného nemocenského a povinného dôchodkového poistenia dosahovala príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, okrem fyzickej osoby, ktorá má podľa zmluvy o výkone osobnej asistencie vykonávať osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím.

Samostatnou zárobkovou činnosťou je živnosť, ktorá je prevádzkovaná sústavne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku za podmienok ustanovených v zákone č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon). Za samostatnú zárobkovú činnosť sa považuje aj:

 • činnosť vykonávaná podľa osobitných predpisov, napr. činnosť advokátov (zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov) a činnosť notárov (zákon SNR č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti),
 • činnosť fyzickej osoby, ktorá vykonáva sprostredkovanie zamestnania za úhradu podľa § 25 tohto zákona,
 • činnosť fyzickej osoby, ktorá vykonáva dočasné zamestnávanie podľa § 29 tohto zákona,
 • činnosť fyzickej osoby, ktorá vykonáva podporované zamestnávanie podľa § 58 tohto zákona.

Základ dane (ZD) sa znižuje o nezdaniteľné časti základu dane podľa § 11 ZDP. Nezdaniteľná časť základu dane sa vypočíta ako 19,2-násobok sumy platného životného minima (ŽM).

Od 1. júla 2017 sa suma životného minima zmenila na výšku 199,48 €, a to ovplyvnilo výšku nezdaniteľných častí základu dane v roku 2018. Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka je v sume 3 830,02 €. Mesačná nezdaniteľná časť je 319,17 €.

Výška životného minima od 1. júla 2017 je nasledovná:

 • 199,48 € pri plnoletej osobe,
 • 139,16 € pri ďalšej spoločne posudzovanej plnoletej osobe,
 • 91,06 € pri zaopatrenom neplnoletom dieťati alebo pri nezaopatrenom dieťati.

Druhy nezdaniteľných častí základu dane, ktoré si bude môcť uplatniť daňovník pri ročnom zúčtovaní dane z príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie roku 2018:

 • nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka,
 • nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela,
 • príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie a na doplnkové dôchodkové sporenie v zahraničí rovnakého alebo porovnateľného druhu (III. pilier),
 • nezdaniteľná časť základu dane na kúpeľníctvo.

Nezdaniteľná časť základu dane (ZD) na daňovníka podľa § 11 ods. 2 ZDP

Ak daňovník v príslušnom zdaňovacom období dosiahne základ dane:

a) ako 100-násobok sumy platného ŽM (100 x 199,48 = 19 948 €), nezdaniteľná časť ZD ročne na daňovníka je suma zodpovedajúca 19,2-ná­sobku sumy platného ŽM (19,2 x 199,48 € = 3 830,02 €),

b) > ako 100-násobok ŽM (19 948 €), nezdaniteľná časť ZD ročne na daňovníka je suma zodpovedajúca rozdielu 44,2-násobku platného ŽM a jednej štvrtiny ZD (8 817,016 - 1/4 ZD); ak táto suma je < 0, nezdaniteľná časť ZD ročne na da­ňovníka sa rovná nule.

Základ dane daňovníka v €

Výška nezdaniteľnej časti základu dane v €

≤ 19 948

3 830,02

> 19 948

8 817,016 - 1/4 ZD

35 268,06 a viac

0

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) podľa § 11 ods. 3 ZDP

Základ dane sa znižuje o nezdaniteľnú časť základu dane na man­želku/manžela. Ak daňovník v príslušnom zdaňovacom období dosiahne základ dane:

a) ako 176,8-násobok platného ŽM (176,8 x 199,48 = 35 268,06 €) a jeho manželka (manžel) žijúca s ním v spoločnej domácnosti v danom zdaňovacom období:

 1. nemá vlastný príjem – nezdaniteľná časť ZD ročne na manželku (manžela) je suma zodpovedajúca 19,2-násobku platného ŽM a je vo výške 3 830,02 €,
 2. má vlastný príjem, ktorý nepresiahol sumu zodpovedajúcu 19,2-ná­sobku platného ŽM (3 830,02 €), nezdaniteľná časť ZD ročne je: (3 830,02 € - vlastný príjem manželky),
 3. má vlastný príjem, ktorý presiahol sumu 19,2-násobku platného ŽM (3 830,02 €), nezdaniteľná časť ZD ročne na manželku (manžela) = 0;

b) > ako 176,8-násobok sumy platného ŽM (176,80 x 199,48 = 35 268,06 €) a jeho manželka (manžel) žijúca s ním v spoločnej domácnosti v danom zdaňovacom období:

 1. nemá vlastný príjem – nezdaniteľná časť ZD ročne na manželku (manžela) je suma, ktorá zodpovedá rozdielu 63,4-násobku platného ŽM a jednej štvrtiny základu dane daňovníka (12 647,032 - 1/4 ZD); ak je táto suma < 0, nezdaniteľná časť ZD = 0,
 2. má vlastný príjem – nezdaniteľná časť ZD ročne na manželku (man­žela) sa vypočíta ako rozdiel 63,4-násobku sumy platného životného minima a jednej štvrtiny základu dane daňovníka a znížená o vlastný príjem manželky (manžela), t. j. (12 647,032 - 1/4 ZD - vlastný príjem manželky); ak je táto suma < 0, nezdaniteľná časť ZD = 0.

Základ dane
daňovníka v €

Manželka (manžel)

Výška nezdaniteľnej časti základu dane v eurách

≤ 35 268,06

nemá vlastný príjem

3 830,02

má vlastný príjem

3 830,02 - príjem manželky(a)

príjem > ako 3 830,02 €

nula

> 35 268,06

nemá vlastný príjem

12 647,032 - 1/4 základu dane

má vlastný príjem

12 647,032 - 1/4 základu dane - príjem manželky(a)

≥ 50 588,13

neberie sa do úvahy

nula

Za vlastný príjem manželky(a) sa považuje vlastný príjem manželky(a) znížený o zaplatené poistné a príspevky (na sociálne poistenie, zdravotné poistenie, sociálne zabezpečenie, starobné dôchodkové sporenie), ktoré manželka (manžel) v príslušnom zdaňovacom období bola povinná(ý) z tohto príjmu zaplatiť [§ 11 ods. 4 písm. b) ZDP].

Nezdaniteľná časť základu dane – príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier) podľa § 11 ods. 10 ZDP

Za túto nezdaniteľnú časť základu dane sa považujú príspevky zaplatené daňovníkom na doplnkové dôchodkové sporenie a na doplnkové dôchodkové sporenie v zahraničí rovnakého alebo porovnateľného druhu (§ 11 ods. 10 ZDP).

Daňovník si môže uplatniť túto nezdaniteľnú časť iba:

Text je skrátený. Prečítajte si celý článok:

Daňovo-odvodové zaťaženie zamestnanec verzus živnostník v roku 2018

 newsletter-icon

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

 

Poznámky pod čiarou:

Súvisiace odborné články

Súvisiace aktuality

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner