Daňovo-odvodové zaťaženie zamestnanec verzus živnostník

Charakteristika zamestnanca a samostatne zárobkovo činnej osoby; nezdaniteľné časti základu dane, daň a odvody z ich príjmov.

Dátum publikácie:9. 8. 2018
Autor:Ing. Martina Paliderová, PhD.

tt_kammenne-vahy

Príspevok vymenováva a vysvetľuje základné pojmy, ktoré súvisia s daňovým a odvodovým zaťažením zamestnanca a živnostníka. Pre porovnanie uvádza modelové príklady.

V prvom modelovom príklade porovnáva daňové a odvodové zaťaženie zamestnanca.

V druhom a treťom modelovom príklade porovnáva daňové a odvodové zaťaženie živnostníka.

Základné pojmy

Zamestnanec je fyzická osoba, ktorá vykonáva závislú prácu pre zamestnávateľa v rámci pracovného pomeru a vo výnimočných prípadoch aj v obdobných pracovnoprávnych vzťahoch.

Samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) je fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku a v kalendárnom roku rozhodujúcom na vznik alebo na trvanie povinného nemocenského a povinného dôchodkového poistenia dosahovala príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, okrem fyzickej osoby, ktorá má podľa zmluvy o výkone osobnej asistencie vykonávať osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím.

Samostatnou zárobkovou činnosťou je živnosť, ktorá je prevádzkovaná sústavne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku za podmienok ustanovených v zákone č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon). Za samostatnú zárobkovú činnosť sa považuje aj:

 • činnosť vykonávaná podľa osobitných predpisov, napr. činnosť advokátov (zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov) a činnosť notárov (zákon SNR č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti),
 • činnosť fyzickej osoby, ktorá vykonáva sprostredkovanie zamestnania za úhradu podľa § 25 tohto zákona,
 • činnosť fyzickej osoby, ktorá vykonáva dočasné zamestnávanie podľa § 29 tohto zákona,
 • činnosť fyzickej osoby, ktorá vykonáva podporované zamestnávanie podľa § 58 tohto zákona.

Základ dane (ZD) sa znižuje o nezdaniteľné časti základu dane podľa § 11 ZDP. Nezdaniteľná časť základu dane sa vypočíta ako 19,2-násobok sumy platného životného minima (ŽM).

Od 1. júla 2017 sa suma životného minima zmenila na výšku 199,48 €, a to ovplyvnilo výšku nezdaniteľných častí základu dane v roku 2018. Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka je v sume 3 830,02 €. Mesačná nezdaniteľná časť je 319,17 €.

Výška životného minima od 1. júla 2017 je nasledovná:

 • 199,48 € pri plnoletej osobe,
 • 139,16 € pri ďalšej spoločne posudzovanej plnoletej osobe,
 • 91,06 € pri zaopatrenom neplnoletom dieťati alebo pri nezaopatrenom dieťati.

Druhy nezdaniteľných častí základu dane, ktoré si bude môcť uplatniť daňovník pri ročnom zúčtovaní dane z príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie roku 2018:

 • nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka,
 • nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela,
 • príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie a na doplnkové dôchodkové sporenie v zahraničí rovnakého alebo porovnateľného druhu (III. pilier),
 • nezdaniteľná časť základu dane na kúpeľníctvo.

Nezdaniteľná časť základu dane (ZD) na daňovníka podľa § 11 ods. 2 ZDP

Ak daňovník v príslušnom zdaňovacom období dosiahne základ dane:

a) ako 100-násobok sumy platného ŽM (100 x 199,48 = 19 948 €), nezdaniteľná časť ZD ročne na daňovníka je suma zodpovedajúca 19,2-ná­sobku sumy platného ŽM (19,2 x 199,48 € = 3 830,02 €),

b) > ako 100-násobok ŽM (19 948 €), nezdaniteľná časť ZD ročne na daňovníka je suma zodpovedajúca rozdielu 44,2-násobku platného ŽM a jednej štvrtiny ZD (8 817,016 - 1/4 ZD); ak táto suma je < 0, nezdaniteľná časť ZD ročne na da­ňovníka sa rovná nule.

Základ dane daňovníka v €

Výška nezdaniteľnej časti základu dane v €

≤ 19 948

3 830,02

> 19 948

8 817,016 - 1/4 ZD

35 268,06 a viac

0

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) podľa § 11 ods. 3 ZDP

Základ dane sa znižuje o nezdaniteľnú časť základu dane na man­želku/manžela. Ak daňovník v príslušnom zdaňovacom období dosiahne základ dane:

a) ako 176,8-násobok platného ŽM (176,8 x 199,48 = 35 268,06 €) a jeho manželka (manžel) žijúca s ním v spoločnej domácnosti v danom zdaňovacom období:

 1. nemá vlastný príjem – nezdaniteľná časť ZD ročne na manželku (manžela) je suma zodpovedajúca 19,2-násobku platného ŽM a je vo výške 3 830,02 €,
 2. má vlastný príjem, ktorý nepresiahol sumu zodpovedajúcu 19,2-ná­sobku platného ŽM (3 830,02 €), nezdaniteľná časť ZD ročne je: (3 830,02 € - vlastný príjem manželky),
 3. má vlastný príjem, ktorý presiahol sumu 19,2-násobku platného ŽM (3 830,02 €), nezdaniteľná časť ZD ročne na manželku (manžela) = 0;

b) > ako 176,8-násobok sumy platného ŽM (176,80 x 199,48 = 35 268,06 €) a jeho manželka (manžel) žijúca s ním v spoločnej domácnosti v danom zdaňovacom období:

 1. nemá vlastný príjem – nezdaniteľná časť ZD ročne na manželku (manžela) je suma, ktorá zodpovedá rozdielu 63,4-násobku platného ŽM a jednej štvrtiny základu dane daňovníka (12 647,032 - 1/4 ZD); ak je táto suma < 0, nezdaniteľná časť ZD = 0,
 2. má vlastný príjem – nezdaniteľná časť ZD ročne na manželku (man­žela) sa vypočíta ako rozdiel 63,4-násobku sumy platného životného minima a jednej štvrtiny základu dane daňovníka a znížená o vlastný príjem manželky (manžela), t. j. (12 647,032 - 1/4 ZD - vlastný príjem manželky); ak je táto suma < 0, nezdaniteľná časť ZD = 0.

Základ dane
daňovníka v €

Manželka (manžel)

Výška nezdaniteľnej časti základu dane v eurách

≤ 35 268,06

nemá vlastný príjem

3 830,02

má vlastný príjem

3 830,02 - príjem manželky(a)

príjem > ako 3 830,02 €

nula

> 35 268,06

nemá vlastný príjem

12 647,032 - 1/4 základu dane

má vlastný príjem

12 647,032 - 1/4 základu dane - príjem manželky(a)

≥ 50 588,13

neberie sa do úvahy

nula

Za vlastný príjem manželky(a) sa považuje vlastný príjem manželky(a) znížený o zaplatené poistné a príspevky (na sociálne poistenie, zdravotné poistenie, sociálne zabezpečenie, starobné dôchodkové sporenie), ktoré manželka (manžel) v príslušnom zdaňovacom období bola povinná(ý) z tohto príjmu zaplatiť [§ 11 ods. 4 písm. b) ZDP].

Nezdaniteľná časť základu dane – príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier) podľa § 11 ods. 10 ZDP

Za túto nezdaniteľnú časť základu dane sa považujú príspevky zaplatené daňovníkom na doplnkové dôchodkové sporenie a na doplnkové dôchodkové sporenie v zahraničí rovnakého alebo porovnateľného druhu (§ 11 ods. 10 ZDP).

Daňovník si môže uplatniť túto nezdaniteľnú časť iba:

Text je skrátený. Prečítajte si celý článok:

Daňovo-odvodové zaťaženie zamestnanec verzus živnostník v roku 2018

 newsletter-icon

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

 

Poznámky pod čiarou:

Súvisiace odborné články

Súvisiace aktuality

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.