Daňový bonus od 1. júla 2021 a od 1. januára 2022

Výška daňového bonusu od 1. júla 2021 a 1. januára 2022, nárok na daňový bonus po skončení štúdia, vymedzenie pojmov spoločná domácnosť, vyživované dieťa.

Dátum publikácie:15. 7. 2021
Autor:Bc. Katarína Danajovičová

danovy bonus 20212022

Obsah:
Pojem domácnosť
Aké dieťa sa považuje za vyživované dieťa na účely uplatnenia daňového bonusu
Výška daňového bonusu
Preukazovanie nároku na daňový bonus zamestnávateľovi
Preukazovanie nároku na daňový bonus správcovi dane

Novelizačný zákon č. 416/2020 Z. z. prináša zmeny v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) aj v oblasti daňového bonusu na dieťa, a to hneď s dvoma dátumami platnosti. Ide o zvýšenie daňového bonusu od 1. júla 2021 a zvýšenie daňového bonusu od 1. januára 2022. V článku si priblížime aj podmienky vzniku nároku na daňový bonus a spôsoby uplatnenia.

Nárok na daňový bonus na dieťa má daňovník, ktorý v zdaňovacom období dosiahol:

  • zdaniteľné príjmy podľa § 5 aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy alebo
  • zdaniteľné príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy a vykázal základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2

a žije v domácnosti spolu s vyživovaným dieťaťom.

Výška minimálnej mzdy na rok 2021 je stanovená v sume 623 €, tzn. hranica 6-násobku minimálnej mzdy je na rok 2021 = 3 738 eur.

Do zdaniteľných príjmov podľa § 5 a § 6 ods. 1 a 2 sa započítavajú nielen príjmy zo zdrojov na území Slovenskej republiky, ale aj príjmy dosiahnuté zo zdrojov v zahraničí. Ak ide o daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou (nerezidenta), na vznik nároku na daňový bonus na dieťa musí úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území Slovenskej republiky (§ 16) v príslušnom zdaňovacom období tvoriť najmenej 90 % zo všetkých príjmov tohto daňovníka, ktoré mu plynú zo zdrojov na území Slovenskej republiky a zo zdrojov v zahraničí.

NEPREHLIADNITE

Pre účely posúdenia nároku na daňový bonus sa zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti podľa § 5 a zdaniteľné príjmy (SZČO) podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov NESPOČÍTAVAJÚ!

Príklad č. 1:

Matka a otec žijú v spoločnej domácnosti a spolu sa starajú o vyživované dieťa. Matka poberá rodičovský príspevok na dieťa a otec dieťaťa pracuje ako zamestnanec v Rakúsku. Má otec die­ťaťa nárok na daňový bonus?

Otec dieťaťa spĺňa základné podmienky na uplatnenie daňového bonusu na dieťa, ak jeho ročný príjem zo závislej činnosti prekročí zákonom stanovenú hranicu. Ak v danom roku mal príjem len zo závislej činnosti, podá daňové priznanie typu A, v ktorom uvedie príjem zo závislej činnosti z Rakúska a zároveň uplatní postup zamedzenia dvojitého zdanenia, prizná nárok na daňový bonus na dieťa a požiada správcu dane o vyplatenie daňového bonusu.

Daňový bonus na dieťa je možné uplatňovať aj mesačne, ale len prostredníctvom zamestnávateľa zo závislej činnosti podľa § 5, ak mesačný príjem z tejto činnosti je vyšší ako polovica minimálnej mzdy, tzn. v roku 2021 mesačný príjem vyšší ako 311,50 eura. Ak daňovník dosiahne zdaniteľné príjmy podľa § 5 aspoň vo výške polovice minimálnej mzdy len v niektorých kalendárnych mesiacoch a zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, priznal v týchto kalendárnych mesiacoch daňový bonus, ale pri celkovom ročnom príjme daňovník neprekročí 6-násobok minimálnej mzdy, daňovník nestráca nárok na už priznaný daňový bonus. Daňový bonus možno uplatniť na každé vyživované dieťa bez ohľadu na dosiahnutý príjem dieťaťa, pokiaľ sú splnené všetky zákonné podmienky na uplatnenie daňového bonusu.

Pojem domácnosť

Nie je dôležité, kde má daňovník alebo vyživované dieťa trvalé bydlisko alebo či sú rodičia dieťaťa v partnerskom, manželskom vzťahu alebo sú rozvedení. Jediným dôležitým faktorom nároku na daňový bonus je, že daňovník musí žiť s vyživovaným dieťaťom v jednej domácnosti.

Domácnosť tvoria fyzické osoby, ktoré spolu trvale žijú a spoločne uhradzujú náklady na svoje potreby. Túto definíciu nájdeme v § 115 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

Nie je teda dôležité, kde má daňovník alebo vyživované dieťa trvalé bydlisko alebo či sú rodičia dieťaťa v partnerskom, manželskom vzťahu alebo sú rozvedení, jediným dôležitým faktorom nároku na daňový bonus je, že daňovník musí žiť s vyživovaným dieťaťom v jednej domácnosti.

Ak sú v domácnosti viacerí daňovníci, ktorí spĺňajú podmienky nároku na daňový bonus na dieťa, môže si daňový bonus uplatniť len jeden z nich:

  1. daňovníci sa dohodnú = jeden z nich si uplatní pomernú časť daňového bonusu po časť zdaňovacieho obdobia na všetky vyživované deti a po zostávajúcu časť zdaňovacieho obdobia si uplatní druhý daňovník,
  2. ak sa daňovníci nedohodnú = daňový bonus na všetky vyživované deti sa uplatňuje alebo sa prizná v poradí: matka, otec, iná oprávnená osoba.

Príklad č. 2:

Manželia žijúci v jednej domácnosti s vyživovaným dieťaťom sa rozvedú, súd zverí dieťa do starostlivosti matky a otca dieťaťa zaviaže platením výživného. Po rozvode však naďalej zostanú bývať v spoločnej domácnosti. Má otec dieťaťa nárok na daňový bonus?

Napriek faktu, že súdne je zverené dieťaťa do starostlivosti matky, otec dieťaťa žije v spoločnej domácnosti spolu s vyživovaným dieťaťom a bez ohľadu na to, či platí výživné udelené súdom alebo nie, môže mu vzniknúť nárok na daňový bonus na dieťa.

Obaja rodičia žijú v spoločnej domácnosti s vyživovaným dieťaťom – a ak obaja spĺňajú aj zákonnú podmienku v oblasti príjmu podľa § 33 ods. 1 zákona o dani z príjmov, mali by sa dohodnúť na pomernej časti zdaňovacieho obdobia uplatnenia daňového bonusu v súlade s § 33 ods. 4 zákona o dani z príjmov. Ak sa však nedohodnú, nárok na daňový bonus na dieťa si prizná matka.

Ak by matka dieťaťa nespĺňala zákonnú podmienku v oblasti zákonom stanoveného príjmu, má otec dieťaťa nárok na daňový bonus za celé zdaňovacie obdobie.

Príklad č. 3:

Manželia žijúci v jednej domácnosti s vyživovaným dieťaťom sa rozvedú. Nežijú v spoločnej domácnosti, ale súdom sa určila striedavá starostlivosť o dieťa. Ktorý z rodičov má nárok na daňový bonus, ak si striedajú dieťa každé dva týždne?

Pri striedavej starostlivosti obaja rodičia spĺňajú podmienku žitia v domácnosti s vyživovaným dieťaťom a je bezpredmetné, aké časové intervaly sú v striedavej starostlivosti určené – či si dieťa striedajú každé dva týždne, každý mesiac alebo dva.

Pri uplatnení nároku na daňový bonus sa teda postupuje podľa § 33 ods. 4 zákona o dani z príjmov, tzn. ak spĺňajú nárok viacerí daňovníci, mali by sa dohodnúť. Ak sa nedohodnú, uplatní, prizná sa daňový bonus v poradí matka, otec.

Aké dieťa sa považuje za vyživované dieťa na účely uplatnenia daňového bonusu

Vyživované dieťa je:

  1. vlastné,
  2. osvojené (§ 97 – § 109 zákona č. 36/2005 Z. z.),
  3. dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu (§ 44 zákona č. 36/2005 Z. z.) a
  4. dieťa druhého z manželov (napr. vlastné dieťa len jedného z manželov),

ktoré má v súlade so zákonom č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa v znení neskorších predpisov status nezaopatreného dieťaťa. Za vyživované dieťa daňovníka sa považuje aj plnoleté nezaopatrené dieťa.

 

Prečítajte si celé znenie:

Daňový bonus od 1. júla 2021 a 1. januára 2022

Poznámky pod čiarou:


Autor: Bc. Katarína Danajovičová

 

 

Využívajte funkcie a služby Mzdového centra naplno!

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 291,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace odborné články

Súvisiace videoškolenia

Súvisiace dôvodové správy

Súvisiace aktuality

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.