Daňový bonus v roku 2019 (na dieťa)

Nárok na daňový bonus na dieťa s množstvom praktických príkladov.

Dátum publikácie:30. 5. 2019
Autor:Ing. Jarmila Strählová

tt_mesec-penazi

Daňový bonus na vyživované dieťa (ďalej daňový bonus) je plnenie poskytované zo štátneho rozpočtu, ktoré je u fyzickej osoby oslobodené od dane z príjmov. Daňový bonus na rozdiel od nezdaniteľnej časti základu dane, ktorá sa odpočítava od základu dane, neznižuje základ dane. Daňový bonus sa odpočítava podľa presne určených podmienok od výslednej dane, resp. od preddavku na daň z príjmov zo závislej činnosti na každé nezaopatrené dieťa žijúce v domácnosti s daňovníkom. Daňový bonus si môže uplatniť len tá fyzická osoba, ktorá dosahuje aktívne príjmy, a to podľa podmienok ustanovených v § 33 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej ZDP).

Rok 2019 je druhý rok, kedy si môže daňovník – fyzická osoba – uplatniť nielen daňový bonus na vyživované dieťa, ale aj daňový bonus na zaplatené úroky v zmysle ustanovenia § 33a ZDP. V tomto príspevku sa budeme venovať len daňovému bonusu na vyživované dieťa.

Obsah:

Daňový bonus v roku 2019, Výška daňového bonusu v roku 2019
Vyživované dieťa, Nezaopatrené dieťa
Preukazovanie nárokov na daňový bonus
Štúdium dieťaťa v zahraničí
Narodenie, osvojenie alebo prevzatie dieťaťa do starostlivosti
Nástup do nového zamestnania
Dieťa, ktoré sa nemôže sústavne pripravovať na povolanie alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz
Preukazovanie nárokov po skončení roka
Postup zamestnanca pri uplatnení daňového bonusu
Platnosť dokladov

Daňový bonus

Nárok na uplatnenie daňového bonusu má podľa § 33 ods. 1 ZDP fyzická osoba – daňovník (ďalej FO), ktorá spĺňa tieto podmienky:

 • má zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti minimálne vo výške 6-násobku minimálnej mzdy alebo má zdaniteľné príjmy z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti minimálne vo výške 6-násobku minimálnej mzdy a vykáže kladný základ dane (čiastkový základ dane),
 • vyživuje nezaopatrené dieťa, ktoré s ním žije v domácnosti, pričom môže ísť o dieťa vlastné, osvojené, dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu a dieťa druhého z manželov,
 • preukáže nárok príslušnými dokladmi (napríklad kópiou rodného listu, potvrdením o návšteve školy, ak sa pripravuje na povolanie štúdiom).

Daňový bonus v roku 2019

V roku 2019 si môže daňový bonus uplatniť FO, ktorá sa stará o nezaopatrené dieťa vlastné alebo osvojené alebo o dieťa v pestúnskej starostlivosti, ak:

 • mala zo závislej činnosti podľa § 5 ZDP príjem minimálne vo výške 6-ná­sobku minimálnej mzdy, čo je suma 3 120 eur alebo
 • mala príjem podľa § 6 ods. 1 a ods. 2 ZDP (ďalej príjem z podnikania) minimálne vo výške 6-násobku minimálnej mzdy a vykázala základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov z podnikania, tzn. nie je v strate,
 • podľa § 33 ods. 8 ZDP aj FO, ktorá nedosiahla zdaniteľné príjmy podľa § 5 ZDP minimálne vo výške 6-násobku minimálnej mzdy, ak dosiahla zdaniteľné príjmy z podnikania minimálne vo výške 6-násobku minimálnej mzdy a vykázala zisk,
 • je FO s obmedzenou daňovou povinnosťou a podľa § 33 ods. 10 ZDP mala úhrn zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území SR minimálne vo výške 90 % zo všetkých príjmov, ktoré jej plynú zo zdrojov na území SR a zo zdrojov v zahraničí.

FO, ktorá nie je zamestnancom, má nárok na daňový bonus podľa § 33. 11 ZDP len vtedy, ak dosahuje aktívne príjmy, tzn. príjmy z podnikania a vykonávania inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a ods. 2 ZDP. FO, ktorá dosahuje príjmy podľa § 6 ods. 3 ZDP (z prenájmu) a podľa § 6 ods. 4 ZDP (príjmy z použitia diela a použitia umeleckého výkonu), nemá nárok na daňový bonus.

Nárok na daňový bonus má aj nezosobášený pár, ak má spolu deti. Ak podmienky na daňový bonus spĺňa viac FO, ktoré sa nedohodnú o tom, kto bude poberať daňový bonus, potom sa prizná v poradí: matka, otec, iná oprávnená osoba. Daňový bonus môže poberať vždy len jedna FO. Daňový bonus sa poskytuje najdlhšie do 25 rokov veku dieťaťa, ak sú splnené všetky zákonom stanovené podmienky. Počet vyživovaných detí, na ktoré si môže FO uplatniť daňový bonus, nie je zákonom limitovaný.

NEPREHLIADNITE

Minimálna mzda pre rok 2019 je stanovená vo výške 520 eur mesačne. Tzn., že mzda FO, ktorá si uplatňuje nárok na daňový bonus, musí byť minimálne vo výške 260 eur (520 : 2) mesačne. Pre celý rok 2019 je 6-násobok minimálnej mzdy suma 3 120 eur.

Výška daňového bonusu v roku 2019

FO si môže uplatniť daňový bonus za rok 2019 na každé vyživované dieťa žijúce s ňou v domácnosti vo výške 22,17 eura mesačne, ročne 266,04 eura. Prechodný pobyt dieťaťa mimo domácnosti nemá vplyv na uplatnenie daňového bonusu.

Daňový bonus pre dieťa mladšie ako 6 rokov

Novela ZDP, ktorá je platná od 1. 4. 2019, zvyšuje sumu daňového bonusu na dieťa mladšie ako 6 rokov na dvojnásobok sumy, t. j. na 44,34 eura mesačne. Dvojnásobnú sumu daňového bonusu si môže FO uplatniť po prvýkrát za kalendárny mesiac apríl 2019.

V roku 2019 bude daňový bonus na dieťa mladšie ako 6 rokov:

 • od 1. 1. 2019 do 31. 3. 2019 vo výške 22,17 eura mesačne,
 • od 1. 4. 2019 vo výške 44,34 eura mesačne.

Prvýkrát si môže FO uplatniť dvojnásobný daňový bonus za kalendárny mesiac apríl 2019, a to aj pre dieťa, ktoré v tomto mesiaci dovŕši vek 6 rokov.

Poslednýkrát si môže uplatniť dvojnásobnú sumu daňového bonusu v kalendárnom mesiaci, v ktorom vyživované dieťa dovŕši 6 rokov veku.

Vyživované dieťa

Podľa § 33 ods. 2 ZDP je vyživovaným dieťaťom vlastné dieťa, osvojené dieťa, dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu a dieťa druhého z manželov, ak je toto dieťa podľa zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa v znení neskorších predpisov (ďalej ZPD) považované za nezaopatrené dieťa.

Nezaopatrené dieťa

Za nezaopatrené dieťa sa podľa novelizovaného ZPD považuje:

 1. dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ŠZ), ktorá je desaťročná a trvá najdlhšie do konca školského roka, v ktorom žiak dovŕši 16 rokov veku, alebo
 2. dieťa po skončení povinnej školskej dochádzky, ktoré:
  • sa zúčastňuje dennou formou kurzu na získanie základného vzdelávania, okrem kurzu organizovaného v rámci aktívnej politiky trhu práce, najdlhšie do skončenia školského roku, v ktorom dieťa dovŕšilo 18 rokov veku,
  • je neschopné sa sústavne pripravovať na povolanie alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, najdlhšie do dovŕšenia plnoletosti,
 3. dieťa najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku, ak:
  • sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom alebo
  • sa nemôže sústavne pripravovať na povolanie štúdiom alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz.

Príklad č. 1:

FO si u zamestnávateľa uplatňuje daňový bonus na syna, ktorý je považovaný za vyživované dieťa. Syn dosiahne 17. 7. 2019 vek 16 rokov. Dokedy sa bude považovať syn za dieťa, ktoré si plní povinnú školskú dochádzku?

Za nezaopatrené dieťa sa považuje dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky, ktorá trvá najdlhšie do konca školského roka, v ktorom žiak dovŕši 16 rokov veku. Keďže školský rok, v ktorom syn dosiahne 16 rokov, začne 1. 9. 2018 a končí 31. 8. 2019, na daňové účely sa považuje za nezaopatrené dieťa až do 31. 8. 2019.

Pre školský rok 2018/2019 nemusela mat­ka dieťaťa preukázať nárok na daňový bonus potvrdením o návšteve školy.

Od školského roku 2019/2020 bude musieť preukazovať zamestnávateľovi nárok na daňový bonus na syna aj aktuálnym potvrdením o návšteve školy. Ak potvrdenie o návšteve školy zamestnávateľovi nedoloží, nárok na daňový bonus jej zanikne.


Text je skrátený. Prečítajte si celé znenie:

Nárok na daňový bonus v roku 2019

Poznámky pod čiarou:

 

 

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 291,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Súvisiace tlačivá a formuláre

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner