Dôležité osobné prekážky v práci

Počas trvania pracovného pomeru môžu nastať situácie, ktoré bránia osobnému výkonu práce zamestnancom.

Dátum publikácie:27. 9. 2018
Autor:JUDr. Tatiana Mičudová

prek v praci tt

Po dobu trvania prekážok v práci nie je zamestnanec povinný pre zamestnávateľa vykonávať prácu a jeho neprítomnosť v práci sa v závislosti od charakteru prekážky považuje za ospravedlnenú.

Prekážky v práci na strane zamestnanca možno rozčleniť na prekážky z nasledujúcich dôvodov:

  • prekážky z dôvodov všeobecného záujmu,
  • prekážky z dôvodu dobrovoľníckej činnosti,
  • prekážky v práci z dôvodu plnenia brannej povinnosti a z dôvodu pravidelného cvičenia alebo plnenia úloh ozbrojených síl,
  • prekážky z dôvodu zvyšovania kvalifikácie, resp. účasti na ďalšom vzdelávaní,
  • dôležité osobné prekážky v práci.
  • Právnymi následkami vzniku prekážky v práci sú:
  • povinnosť zamestnávateľa počas trvania prekážky ospravedlniť dočasnú neprítomnosť zamestnanca v práci,
  • v prípadoch ustanovených Zákonníkom práce poskytnúť zamestnancovi náhradu mzdy.

Osobné prekážky v práci

Tento pojem naznačuje, že ide o prekážky v práci na strane zamestnanca, keďže spočívajú v jeho osobe. Pri týchto prekážkach Zákonník práce zakladá právo zamestnanca na pracovné voľno. Zároveň pri časti prekážok Zákonník práce popri pracovnom voľne zakladá aj právo zamestnanca na náhradu mzdy, prípadne osobitné predpisy na dávky nemocenského poistenia.

Pri existencii prekážky v práci je zamestnanec povinný požiadať o pracovné voľno vopred (ak o existencii prekážky vie). Ak však zamestnanec o prekážke v práci vopred nevie, je povinný zamestnávateľa informovať bez zbytočného odkladu a existenciu prekážky preukázať.

 Viac k tejto problematike sa dozviete v praktickom videu Prekážky v práci – vybrané problémy 
Predplatitelia ročného prístupu Mzdového centra majú prístup k videu v cene predplatného. 

Zamestnanec je nielen povinný upovedomiť zamestnávateľa o prekážke v práci, ale aj o jej predpokladanom trvaní. Ďalej je povinný požiadať ho o poskytnutie pracovného voľna a hodnoverným spôsobom preukázať dôvod prekážky v práci vopred, ak mu je dôvod prekážky známy.

Ak si zamestnanec nesplní povinnosť oznámiť zamestnávateľovi existenciu prekážky v práci vopred alebo bez zbytočného odkladu po jej skončení, nezakladá to samo osebe oprávnenie zamestnávateľa vyhodnotiť neprítomnosť zamestnanca v práci ako neospravedlnenú. Pre určenie toho, či je absencia ospravedlnená alebo nie, je rozhodujúce, či prekážka v práci skutočne existovala a či jej existenciu zamestnanec zamestnávateľovi čo aj len dodatočne preukázal.

Ak zamestnanec prekážku v práci vopred alebo bez zbytočného odkladu zamestnávateľovi neoznámil, môže zamestnávateľ danú situáciu hodnotiť ako:

  • menej závažné porušenie pracovnej disciplíny alebo
  • závažné porušenie pracovnej disciplíny (výnimočne).

O menej závažné porušenie pracovnej disciplíny ide napr. v prípade, ak zamestnanec, ktorý vykonáva bežné administratívne práce za predpokladu, že výkon týchto prác závažným spôsobom neohrozuje činnosť zamestnávateľa, najmä ak neohrozuje jeho ekonomické alebo obchodné aktivity, absenciu vopred neoznámi.

O závažné porušenie pracovnej disciplíny ide napr. v prípade, ak si túto povinnosť nesplní zamestnanec, ktorý vykonáva činnosti priamo súvisiace s ochranou života alebo zdravia fyzických osôb, alebo zamestnanec pracujúci pri zariadení, ktorého obsluha priamo súvisí s ohrozením života alebo zdravia fyzických osôb (napr. lekár, zamestnanec obsluhujúci zariadenie jadrovej elektrárne).

V tomto prípade hrozí, že zamestnávateľ bude nútený zabezpečiť ďalšiu prevádzku predĺžením pracovnej zmeny zamestnanca, ktorý pracoval predchádzajúcu pracovnú zmenu. Prípadná vyčerpanosť takéhoto zamestnanca môže znížiť jeho pracovný výkon, ale aj pozornosť, a tým aj ohroziť život alebo zdravie osôb, prípadne majetok.

Vyhodnotenie toho, či si zamestnanec splnil alebo nesplnil povinnosť, však závisí od konkrétnych udalostí danej situácie.

V rámci osobných prekážok v práci je zamestnávateľ buď povinný ospravedlniť neprítomnosť zamestnanca v práci, alebo disponuje možnosťou ospravedlniť túto absenciu.

Text je skrátený, celé znenie si prečítate tu:

 

 

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 231,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner