Duálne vzdelávanie a odborná prax z pohľadu zamestnávateľa

Praktické vyučovanie u zamestnávateľa v systéme duálneho vzdelávania, zmluvné vzťahy, spôsobilosť zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie, hmotné a finančné zabezpečenie žiaka, daňový benefit. 

Dátum publikácie:1. 8. 2019
Autor:Ing. Eva Gášpárová

tt_odborna-prax

Výchovno-vzdelávací proces, ktorý sa člení na teoretické a praktické vyučovanie, sa uskutočňuje systémom školského vzdelávania alebo systémom duálneho vzdelávania. Odborné vzdelávanie a príprava žiaka strednej odbornej školy je predmetom úpravy zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave, ktorý upravuje:

 • systém duálneho vzdelávania na základe učebnej zmluvy a zmluvy o duálnom vzdelávaní, vrátane práv a povinnosti subjektov duálneho vzdelávania, ktorými sú žiak, škola a zamestnávateľ,
 • odborný výcvik a odbornú prax na pracovisku zamestnávateľa na základe zmluvy o poskytovaní praktického vyučovania v systéme školského vzdelávania (mimo systému duálneho vzdelávania).

Novela zákona o odbornom vzdelávaní a príprave s účinnosťou od 1. septembra 2018 ustanovila:

 • predĺženie obdobia na podpis učebnej zmluvy do 15. septembra príslušného školského roka, v ktorom žiak nastúpil do prvého ročníka,
 • možnosť podpisu učebnej zmluvy až do 31. januára príslušného školského roka, ak sa nenaplnil počet žiakov, ktorým bude zamestnávateľ poskytovať praktické vyučovanie,
 • možnosť zriadenia pracoviska praktického vyučovania viacerými zamestnávateľmi, predovšetkým malými a strednými podnikmi,
 • zrušenie horného limitu odmeny pre žiaka za každú hodinu vykonanej produktívnej práce,
 • odstránenie krátenia mzdového normatívu stredným odborným školám,
 • zníženie administratívnej záťaže pri over­ovaní spôsobilosti zamestnávateľov pos­kytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania,
 • zvýšenie podielu výkonu praktického vy­učovania u iného zamestnávateľa alebo v dielni, ktorý pôsobí v systéme duálneho vzdelávania,
 • zmenu systému pri určovaní počtu tried prvého ročníka stredných škôl pre prijímacie konanie, ktoré už nebude určovať zastupiteľstvo samosprávneho kraja,
 • ustanovenie pozície hlavného inštruktora, ktorý môže viesť počas praktického vyučovania rovnaký počet žiakov ako majster odbornej výchovy a koordinovať činnosť viacerých inštruktorov,
 • podnikovú školu, v ktorej zamestnávateľ pripravuje budúcu pracovnú silu aj pre iných zamestnávateľov, ktorá je vyňatá z procesu určovania počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl samosprávnym krajom.

Odborné vzdelávanie a príprava je vý­chov­no-vzdelávací proces, v ktorom sa získavajú vedomosti, zručnosti a schopnosti pre výkon povolania, skupiny povolaní alebo odborných činností. Člení sa na teoretické a praktické vyučovanie.

Systém školského vzdelávania je odborné vzdelávanie v rozsahu teoretického a praktického vyučovania zabezpečované školou najmä v dielni školy. Praktické vyučovanie v tomto systéme vzdelávania sa najčastejšie vo vyšších ročníkoch môže uskutočňovať aj u zamestnávateľa. Výkon praktického vyučovania žiaka u zamestnávateľa je zalo­žený na:

 • zmluvnom vzťahu medzi školou a zamestnávateľom (zmluva o poskytovaní praktického vyučovania),
 • umiestnení žiaka k zamestnávateľovi na základe rozhodnutia školy, bez zmluvného vzťahu medzi zamestnávateľom a žiakom,
 • zodpovednosti školy za celý rozsah odborného vzdelávania a prípravy.

Systém duálneho vzdelávania je systém odborného vzdelávania a prípravy žiaka za­ložený na:

 • zmluvnom vzťahu medzi zamestnávateľom a žiakom (učebná zmluva),
 • zmluvnom vzťahu medzi zamestnávateľom a strednou odbornou školou (zmluva o duálnom vzdelávaní),
 • výkone praktického vyučovania žiaka priamo u zamestnávateľa na pracovis­ku praktického vyučovania,
 • zodpovednosti zamestnávateľa za praktické vyučovanie,
 • financovaní praktického vyučovania zamestnávateľom.

Praktické vyučovanie žiak vykonáva formou:

 • odborného výcviku alebo odbornej praxe:
  • v dielni, ktorá je súčasťou strednej odbornej školy, ak sa žiak nepripravuje v systéme duálneho vzdelávania,
  • na pracovisku zamestnávateľa, ak sa žiak nepripravuje v systéme duálneho vzdelávania,
  • na pracovisku praktického vyučovania, ak sa žiak pripravuje v systéme duálneho vzdelávania,
 • praktického cvičenia na strednej odbornej škole ako samostatného vyučovacieho predmetu.

Praktické vyučovanie žiak vykonáva spôsobom:

 • cvičnej práce nácvikom zhotovovania výrobkov, poskytovania služieb alebo vykonávania pracovných činností zodpovedajúcich povolaniu, na ktoré sa žiak pripravuje,
 • produktívnej práce zhotovovaním výrobkov alebo ich častí, poskytovaním služieb alebo vykonávaním pracovných činností zodpovedajúcich povolaniu, na ktoré sa žiak pripravuje.

Zamestnávateľ je v procese praktického vyučovania povinný:

 • zabezpečiť, aby sa praktické vyučovanie vykonávalo:
  • v súlade s ustanovenou organizáciou výchovy a vzdelávania v stredných školách,
  • cvičnou prácou a produktívnou prácou, ktoré zodpovedajú povolaniu, sku­pine povolaní alebo odborným činnostiam, na ktoré sa žiak pripra­vuje,
  • pod vedením majstra odbornej výchovy, učiteľa odbornej praxe, hlavného inštruktora alebo inštruktora,
 • zabezpečiť bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci žiakov a plniť povinnosti v tejto oblasti podľa osobitných predpisov, ktorými sú zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia,
 • pravidelne informovať strednú odbornú ško­lu žiaka, ktorý uňho vykonáva praktické vyučovanie, o všetkých skutočnostiach súvisiacich s výkonom praktického vyučovania,
 • umožniť vstup pedagogickému zamestnancovi na miesto výkonu praktického vyučovania s cieľom dohľadu nad dodržiavaním podmienok výchov­no-vzde­lávacieho procesu žiaka.

Zamestnávateľ v procese praktického vy­učovania v systéme duálneho vzdelávania je okrem plnenia vyššie uvedených povinností povinný:

 • vydať vnútorný poriadok praktického vyučovania, ktorý obsahuje:
  • organizáciu praktického vyučovania,
  • prevádzku a vnútorný režim pracovis­ka praktického vyučovania, opatrenia na ochranu bezpečnosti, zdravia a majetku,
  • ďalšie podrobnosti súvisiace s účas­ťou žiakov na praktickom vyučovaní

a ktorý zverejní na viditeľnom mieste na pracovisku praktického vyučovania,

 • uhradiť strednej odbornej škole zodpovedajúcu časť nákladov na praktické vyučovanie, ak:
  • časť praktického vyučovania sa vykonáva v dielni pod vedením majs­trov odbornej výchovy alebo učiteľov odbornej praxe, ktorí sú zamestnancami strednej odbornej školy, alebo
  • praktické vyučovanie sa vykonáva na pracovisku praktického vyučovania pod vedením majstrov odbornej výchovy alebo učiteľov odbornej praxe, ktorí sú zamestnancami strednej odbornej školy,
 • bezodkladne oznámiť príslušnej stavov­s­kej organizácii alebo príslušnej profesijnej organizácii, ktorá mu vydala osvedčenie, že prestal spĺňať podmienky spôso­bilosti zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie alebo že došlo k ukončeniu zmluvy o duálnom vzdelávaní.

Zákon o odbornom vzdelávaní a príprave sa aplikuje pre podmienky žiakov stredných škôl, ktorými sú:

 • stredná odborná škola s prívlastkom,
 • stredná priemyselná škola s prívlastkom,
 • stredná zdravotnícka škola,
 • obchodná akadémia,
 • hotelová akadémia,
 • policajná stredná odborná škola,
 • stredná škola požiarnej ochrany.

1. Praktické vyučovanie u zamestnávateľa v systéme duálneho vzdelávania

Systém duálneho vzdelávania je súčasťou odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania, ktorý sa vyznačuje najmä úzkym prepojením všeobecného a odborného teoretického vzdelávania s praktickou prípravou žiakov u konkrétneho zamestnávateľa.

Výučba v škole sa strieda s praktickým vy­učovaním v priestoroch zamestnávateľa. Organizácia praktického vyučovania môže byť zabezpečená v týždňových, dvojtýždňových, mesačných alebo viacmesačných blokoch praktického vyučovania.

Duálne vzdelávanie tak zabezpečuje, že vzdelávania a príprava žiaka na výkon povolania zodpovedajú požiadavkám zamestnávateľov a praktické vyučovanie žiaka sa vykonáva priamo v prevádzke zamestnávateľa.

Základné princípy systému duálneho vzdelávania sú:

 • praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania poskytuje zamestnávateľ s osvedčením o spôsobilosti poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania, ktoré mu vydala príslušná stavovská alebo profesijná organizácia na základe overenia spôsobilosti,
 • žiak vstupuje do systému duálneho vzde­lávania prostredníctvom zamestnávateľa,
 • výučba teórie prebieha v škole,
 • praktické vyučovanie poskytuje zamest­návateľ na pracovisku praktického vyučovania v odporúčanom rozsahu,
 • zmluva o duálnom vzdelávaní medzi zamestnávateľom a školou vybranou zamestnávateľom,
 • učebná zmluva medzi zamestnávateľom a žiakom 1. ročníka najneskôr do 15. septembra alebo po splnení podmienok určených zákonom o odbornom vzdelávaní a príprave najneskôr do 31. januára prvého ročníka žiaka,
 • školský vzdelávací program spracováva škola spolu so zamestnávateľom podľa štátneho vzdelávacieho programu a podľa konkrétnych potrieb a požiadaviek zamestnávateľa.

1.1. Zmluvné vzťahy v duálnom vzdelávaní

Duálne vzdelávanie je realizované na základe:

Text je skrátený. Prečítajte si celý článok:

Duálne vzdelávanie a odborná prax z pohľadu zamestnávateľa

 

Poznámky pod čiarou:

 

 

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 291,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace dôvodové správy

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner