Evidencia podnikajúcej fyzickej osoby

Podnikajúca fyzická osoba, ktorá sa rozhodne pri stanovení základu dane preukazovať skutočne vynaložené výdavky, môže účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva. Účtovnými knihami sústavy jednoduchého účtovníctva sú peňažný denník, kniha pohľadávok, kniha záväzkov a pomocné účtovné knihy.

Dátum publikácie:11. 4. 2016
Autor:Ing. Jarmila Strählová

Image4417

Podnikajúca fyzická osoba, ktorá sa rozhodne pri stanovení základu dane preukazovať skutočne vynaložené výdavky, môže účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva. Účtovnými knihami sústavy jednoduchého účtovníctva sú peňažný denník, kniha pohľadávok, kniha záväzkov a pomocné účtovné knihy. V pomocných účtovných knihách účtuje podnikateľ len vtedy, ak je ich vedenie potrebné na preukázanie a vykazovanie predmetu účtovníctva v účtovnej závierke. Tzn., že pomocné účtovné knihy vedie podnikateľ len vtedy, ak má pre ne náplň. Pomocnými účtovnými knihami sústavy jednoduchého účtovníctva sú kniha dlhodobého majetku (hmotného a nehmotného), kniha finančného majetku, kniha zásob, kniha cenín, pokladničná kniha, kniha účet v banke, kniha rezerv, pomocné knihy o záväzkoch z pracovnoprávnych vzťahov, kniha sociálneho fondu, kniha dane z pridanej hodnoty a podobne.


V 1. časti príspevku Evidencia podnikajúcej FO [publikovaná 7. 3. 2016 – aktualita (nájdete v súvisiacich odborných člákoch ako súčasť aj tohto príspevku)] sme si rozobrali evidenciu, ktorú môže podnikateľ viesť podľa § 6 ods. 10 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, v znení neskorších predpisov (ďalej ZDP) pri uplatnení paušálnych výdavkov, a daňovú evidenciu, ktorú môže viesť podľa § 6 ods. 11 ZDP pri uplatnení preukázateľne vynaložených výdavkov. Podnikateľ, ktorý sa rozhodne využiť pri stanovení základu dane (ďalej ZD) a výpočte dane z príjmov fyzických osôb (ďalej FO) skutočne preukázané daňové výdavky, sa môže rozhodnúť aj pre účtovanie v sústave jednoduchého účtovníctva, prípadne podvojného účtovníctva. Pretože v podnikateľskej praxi malých podnikateľov – FO (ďalej podnikateľ) sa účtovanie v podvojnom účtovníctve vyskytuje len minimálne, ďalej sa budeme venovať len účtovaniu v sústave jednoduchého účtovníctva (ďalej JÚ).

POZNÁMKA

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov ukladá podnikateľom v § 35 povinnosť viesť účtovníctvo v rozsahu a spôsobom stanoveným v zákone č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, v znení neskorších predpisov (ďalej ZÚ). Podľa ustanovenia § 37 ods. 1 Obchodného zákonníka účtujú podnikatelia, ktorí nie sú zapísaní v obchodnom registri, v sústave JÚ. V § 9 ods. 1 ZÚ, je ustanovené, že účtovná jednotka je povinná účtovať v sústave podvojného účtovníctva s výnimkou uvedenou v § 9 ods. 2 ZÚ. Podľa § 9 ods. 2 ZÚ v sústave JÚ môže účtovať aj podnikateľ, ktorému to umožňuje Obchodný zákonník.

Podnikateľ, ktorý sa rozhodne, že bude účtovať v sústave JÚ, má povinnosť pri účtovaní postupovať nielen podľa ustanovení ZÚ ale aj podľa opatrenia MF SR č. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave JÚ, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia ZD z príjmov, v znení neskorších predpisov (ďalej Postupy účtovania v JÚ).

Účtovné knihy sústavy jednoduchého účtovníctva

Podľa § 3 Postupov účtovania v JÚ účtovné knihy slúžia na zaúčtovanie všetkých skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva. Účtovnými zápismi v účtovných knihách sústavy JÚ sa preukazuje zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov v účtovnom období. Účtovné zápisy sa vykonávajú v časovom slede na základe účtovných dokladov tak, aby účtovnými knihami bolo možné preukázať:
  • stav majetku a záväzkov k prvému dňu účtovného obdobia,
  • mesačne prírastok a úbytok majetku a záväzkov účtovaný priebežne počas účtovného obdobia,
  • zostatok a stav majetku a záväzkov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Účtovné zápisy v účtovných knihách, okrem peňažného denníka, môžu pokračovať aj v nasledujúcom účtovnom období, ak sa zreteľne oddelia.

Podľa § 15 ods. 1 ZÚ podnikateľ, ktorý účtuje v sústave JÚ, účtuje v týchto účtovných knihách:

  • v peňažnom denníku,
  • v knihe pohľadávok,
  • v knihe záväzkov,
  • v pomocných knihách, ak je ich vedenie potrebné na preukázanie a vykazovanie predmetu účtovníctva v účtovnej závierke.
Článok je skrátený, celý príspevok "Evidencia podnikajúcej fyzickej osoby" nájdete v súvisiacich odborných článkoch.

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Jarmila Strählová

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 431/2002 Z. z. Zákon o účtovníctve
  • 628/2007 Z. z. Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania pre podnikateľov účtujúcich v JÚ

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.