Evidencia pracovného času

Aké sú možnosti, formy evidencie, ako sa vyrovnať s ochranou osobných údajov, aký je rozdiel medzi evidenciou pracovného času a evidenciou dochádzky, špecifiká z pohľadu zamestnancov v školstve a kontrola inšpektorátom práce. 

Dátum publikácie:12. 11. 2020
Autor:PhDr. Marek Havrila, PhD.

tt_identifikacia

§ 99 Zákonníka práce je pre zamestnávateľa stanovená povinnosť evidencie pracovného času zamestnancov v pracovnom pomere bez ohľadu na to, či ide o zamestnanca na ustanovený týždenný pracovný čas alebo na kratší pracovný čas. Daná povinnosť sa týka každého zamestnávateľa a vzťahuje sa na všetkých jeho zamestnancov.

Povinnosť zamestnávateľa evidovať pracovný čas 

V ustanovení § 99 Zákonníka práce sa na účely jednoznačnosti vyjadrenia povinností zamestnávateľa v súvislosti s vytvorením podmienok na jeho kontrolu osobitne ustanovuje aj povinnosť viesť evidenciu všetkých skutočností súvisiacich s rozvrhovaním pracovného času, a to nielen vo vzťahu k evidencii pracovného času všeobecne, ale aj osobitne vo vzťahu k evidencii rozvrhnutia a celkového rozsahu práce nadčas, nočnej práce, aktívnej časti a neaktívnej časti pracovnej pohotovosti zamestnanca tak, aby bol zaznamenaný začiatok a koniec časového úseku, v ktorom zamestnanec vykonával prácu alebo mal nariadenú alebo dohodnutú pracovnú pohotovosť. Podobne sú zamestnávatelia povinní evidovať pracovný čas aj počas pracovných ciest. Zákonník práce§ 224 ods. 2 písm. e) zároveň ustanovuje povinnosť viesť evidenciu pracovného času aj pri osobách zamestnaných formou dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (dohoda o brigádnickej práci študentov, dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti) tak, aby v jednotlivých dňoch bola zaznamenaná dĺžka časového úseku, v ktorom sa práca vykonávala. S účinnosťou od 1. marca 2015 (novela Zákonníka práce uskutočnená zákonom č. 14/2015 Z. z.) je zamestnávateľ počas dočasného pridelenia povinný viesť evidenciu pracovného času v mieste výkonu práce dočasne prideleného zamestnanca, čím sa zefektívnila kontrola skutočne odpracovaného času v mieste výkonu práce.

V zmysle povinnosti viesť evidenciu pracovného času podľa § 99 Zákonníka práce sa v príspevku zameriame na problematiku evidencie pracovného času (ide o § 85 Zákonníka práce a nasl.) a evidencie pracovného času nadčas (§ 97 Zákonníka práce), keďže uvedené evidencie sa týkajú všetkých škôl a školských zariadení v SR bez ohľadu na ich zriaďovateľov. V školách a školských zariadeniach s nepretržitou prevádzkou (napr. špeciálne výchovné zariadenia a školské internáty) v rámci evidencie pracovného času prichádza do úvahy aj evidencia nočnej práce (§ 98 Zákonníka práce) a v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou (šírenie ochorenia COVID-19) do úvahy pripadá aj evidencia aktívnej a neaktívnej časti pracovnej pohotovosti zamestnanca v zmysle § 96 ods. 6 Zákonníka práce.

Podľa Zákonníka práce je povinnosť viesť evidenciu pracovného času určená len zamestnávateľovi. Z uvedeného vyplýva, že zamestnanec nie je povinný viesť si evidenciu odpracovaných hodín, čo však nevylučuje možnosť prenesenie tejto povinnosti na zamestnanca, resp. poskytnutie vzájomnej súčinnosti zamestnanca na plnení stanovenej povinnosti zamestnávateľa. V tomto zmysle môže zamestnávateľ napríklad stanoviť, že zamestnanec bude na dennej báze vykazovať prehľad o odpracovanom čase (pracovných zmenách) za príslušný kalendárny mesiac prostredníctvom ním určeného tlačiva (formulára), ktorý v stanovenom termíne za príslušný kalendárny mesiac predloží na schválenie priamemu nadriadenému.

Zamestnávateľ je povinný evidovať každý začiatok časového úseku, v ktorom zamestnanec vykonával prácu (to sa týka aj začatia výkonu práce po skončení prestávky na odpočinok a jedenie podľa § 91 Zákonníka práce), a každý koniec časového úseku, v ktorom zamestnanec vykonával prácu (to sa týka aj skončenia výkonu práce pred začatím prestávky na odpočinok a jedenie podľa § 91 Zákonníka práce). Z uvedeného vyplýva, že zamestnanci musia dané skutočnosti preukazovať vždy v aktuálnom čase, nie dodatočne. Každý zamestnanec má stanovený fond pracovného času, ktorým sa riadi a ktorého využitie má byť zo strany zamestnávateľa evidované. Zamestnávateľ v internej smernici (pokyne, príkaze) alebo aj priamo v pracovnom poriadku môže v súvislosti s evidenciou pracovného času určiť, že evidovanie príchodu na pracovisko a odchodu z pracoviska spojené s vykonávaním práce realizované iným zamestnancom, nezaznamenanie príchodu alebo odchodu z pracoviska, zapísanie nepravdivých údajov do knihy príchodov a odchodov, resp. zadanie nepravdivých údajov do elektronického systému prostredníctvom poverenej osoby bude považované za porušenie pracovnej disciplíny. Vedúci zamestnanec by mal v odôvodnených prípadoch disponovať presne špecifikovaným oprávnením na vykonanie zmien v chybne označených záznamoch v evidencii príchodov a odchodov, resp. v situáciách, kedy zamestnanec z objektívnych dôvodov nemohol zaznamenať zmeny v príchode na pracovisko alebo odchode z pracoviska v kontexte evidencie odpracovaných hodín.

Možnosti a formy evidencie pracovného času

Pracovný čas je stanovený časový úsek, počas ktorého je zamestnanec k dispozícii zamestnávateľovi, vykonáva prácu a plní si pracovné povinnosti podľa pracovnej zmluvy. Evidencii podlieha každá odpracovaná hodina vrátane odpracovaného nadčasu, ktorý buď bol zamestnávateľom nariadený, alebo so zamestnancom dohodnutý, alebo zamestnávateľ za prácu nadčas poskytol náhradné voľno. V Zákonníku práce nie je explicitne definovaný pojem „evidencia“ a nie je v ňom ani priamo stanovená forma vedenia evidencie. Žiadny všeobecne záväzný právny predpis a dokonca ani súdna prax neurčuje konkrétny spôsob vedenia evidencie pracovného času.

Text je skrátený. Prečítajte si celý článok:

Evidencia pracovného času

S podkapitolami:

Poznámky pod čiarou:

 

 

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 291,00 € s DPH

CENA PO ZĽAVE -15%: 247,35 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.