Evidencia pracovného času

Jednou z povinností zamestnávateľa je viesť evidenciu pracovného času zamestnancov, teda evidenciu pracovného času, evidenciu práce nadčas, evidenciu nočnej práce, evidenciu aktívnej časti pracovnej pohotovosti a evidenciu neaktívnej časti pracovnej pohotovosti.

Dátum publikácie:9. 10. 2018
Autor:JUDr. Tatiana Mičudová

evid prac casu

Obsah:

Legislatívna úprava evidencie pracovného času zamestnancov
Spôsob a forma evidencie pracovného času
Obsah evidencie pracovného času a dochádzky zamestnancov
Kontrola evidencie pracovného času inšpektorátom práce
Evidencia pracovného času a služobná cesta

Z uzatvoreného pracovnoprávneho vzťa­hu medzi zamestnávateľom a zamestnancom plynú obom stranám určité práva a povinnosti.

Rozsah práv a povinností vyplýva nielen z pracovnej zmluvy alebo dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru (dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti alebo dohoda o brigádnickej práci študenta), z vnútorných predpisov zamestnávateľa, ale aj zo zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákonník práce“) či iných všeobecne záväzných právnych predpisov.

Jednou z povinností zamestnávateľa je aj povinnosť vedenia evidencie pracovného času zamestnancov, ktorá je ustanovená v § 99 Zákonníka práce. V bežnom živote sa často evidencia dochádzky do zamestnania zamieňa s evidenciou pracovného času. Evidenciou dochádzky sa pritom rozumie evidencia príchodov/odchodov do/z práce. Pod evidenciou pracovného času sa má na mysli evidencia pracovnej doby.

Evidencia dochádzky zaznamenáva dobu, počas ktorej sa zamestnanec zdržiava na svojom pracovisku. Nie je to doba, počas ktorej vykonáva prácu.

POZNÁMKA

Pri evidencii dochádzky sa zvyčajne zaznamenáva deň a čas, kedy bol zamestnanec prítomný v práci, kedy mal absenciu z titulu dovolenky alebo prekážku v práci (napr. vyšetrenie u lekára, PN a pod.), prípadne iné skutočnosti, ktoré sú v súlade s ustanoveniami Zákonníka práce. Zákonník práce nestanovuje povinnosť viesť evidenciu dochádzky. Je na každom zamestnávateľovi, či sa pre evidenciu dochádzky rozhodne.

Vedenie evidencie pracovného času v rozsahu podľa § 99 Zákonníka práce vyplýva z predmetného predpisu, preto je zamestnávateľ povinný ho dodržiavať.

Tento článok rozoberá povinnosť zamestnávateľa viesť evidenciu pracovného času zamestnancov.

Legislatívna úprava evidencie pracovného času zamestnancov

Podľa ust. § 99 Zákonníka práce je zamestnávateľ povinný „viesť evidenciu pracovného času, práce nadčas, nočnej práce, aktívnej časti a neaktívnej časti pracovnej pohotovosti zamestnanca tak, aby bol zaznamenaný začiatok a koniec časového úseku, v ktorom zamestnanec vykonával prácu alebo mal nariadenú alebo dohodnutú pracovnú pohotovosť“.

Evidencia sa musí viesť tak, aby bol zaznamenaný začiatok a koniec časového úseku, v ktorom zamestnanec vykonával prácu alebo mal nariadenú alebo dohodnutú pracovnú pohotovosť.

Podľa uvedeného ustanovenia Zákonníka práce je zamestnávateľ povinný viesť:

  • evidenciu pracovného času – čiže časový úsek, v ktorom je zamestnanec zamestnávateľovi k dispozícii, počas ktorého vykonáva prácu a plní povinnosti v súlade s pracovnou zmluvou,
  • evidenciu práce nadčas – čiže práce vykonávanej nad určený týždenný pracovný čas vyplývajúci z vopred určeného rozvrhnutia pracovného času a vykonávanej mimo rámca rozvrhu pracovných zmien,
  • evidenciu nočnej práce – tzn. práce vykonávanej v čase medzi 22. hodinou a 6. hodinou,
  • evidenciu aktívnej časti pracovnej pohotovosti – čas, keď zamestnanec počas pracovnej pohotovosti vykonáva prácu (považuje sa za prácu nadčas),
  • evidenciu neaktívnej časti pracovnej pohotovosti – čas, počas ktorého sa zamestnanec zdržiava na pracovisku (považuje sa za pracovný čas) alebo na dohodnutom mieste mimo pracoviska (nezapočítava sa do pracovného času) a je pripravený na výkon práce, ale prácu nevykonáva.

 

Celý článok si prečítate po prihlásení: 

Evidencia pracovného času

Poznámky pod čiarou:

Súvisiace odborné články

Súvisiace videoškolenia

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.