Hromadné prepúšťanie – VZORY

Dokumenty potrebné pri hromadnom prepúšťaní: Písomná informácia o dôvodoch hromadného prepúšťania, Zápisnica z prerokovania opatrení umožňujúcich predísť hromadnému prepúšťaniu, Písomná informácia o výsledku prerokovania opatrení.

Dátum publikácie:19. 5. 2020
Autor:JUDr. Mgr. Eva Tináková, PhD

hromad_prepus_tt

Obsah:

1. Písomná informácia o dôvodoch hromadného prepúšťania
2. Zápisnica z prerokovania opatrení umožňujúcich predísť hromadnému prepúšťaniu zamestnancov alebo ho obmedziť
3.  Písomná informácia o výsledku prerokovania opatrení

V súvislosti s hromadným prepúšťaním Zákonník práce stanovuje zamestnávateľovi viacero povinností, medzi ktoré patrí i povinnosť vypracovania nasledovných písomných dokumentov.

1. Písomná informácia o dôvodoch hromadného prepúšťania

S cieľom dosiahnuť dohodu je zamestnávateľ povinný najneskôr jeden mesiac pred začatím hromadného prepúšťania prerokovať so zástupcami zamestnancov opatrenia umožňujúce predísť hromadnému prepúšťaniu zamestnancov alebo ho obmedziť. Ak u zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia zamestnancov, zamestnávateľ prerokuje tieto opatrenia priamo s dotknutými zamestnancami.

S cieľom prerokovania je zamestnávateľ povinný poskytnúť zástupcom zamestnancov, resp. priamo dotknutým zamestnancom všetky potrebné informácie súvisiace s plánovaným hromadným prepúšťaním a písomne ich informuje najmä o:

  1. dôvodoch hromadného prepúšťania,
  2. počte a štruktúre zamestnancov, s ktorými sa má pracovný pomer rozviazať,
  3. celkovom počte a štruktúre zamestnancov, ktorých zamestnáva,
  4. dobe, počas ktorej sa hromadné prepúšťanie bude uskutočňovať,
  5. kritériách na výber zamestnancov, s ktorými sa má pracovný pomer rozviazať.

Odpis tejto písomnej informácie spolu s menami, priezviskami a adresami trvalého pobytu zamestnancov, s ktorými sa má rozviazať pracovný pomer, je zamestnávateľ povinný doručiť súčasne aj úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len: „UPSVAR“) na účely hľadania riešení problémov spojených s hromadným prepúšťaním.

Informácia sa doručuje prostredníctvom tla­čív, ktoré sú k dispozícii na webovom sídle UPSVAR: https://www.upsvr.gov.sk/ zamestnavatel/hromadne-prepustanie/kedy- vznika-hromadne-prepustanie-a-ake-ma-zamestnavatel-povinnosti.html?page_id= 129 939.

2. Zápisnica z prerokovania opatrení umožňujúcich predísť hromadnému prepúšťaniu zamestnancov alebo ho obmedziť

Písomná informácia o dôvodoch hromadného prepúšťania predstavuje zároveň pozvánku na stretnutie zamestnávateľa so zástupcami zamestnancov, resp. priamo s dotknutými zamestnancami, a to s cieľom prerokovania opatrení umožňujúcich predísť hromadnému prepúšťaniu zamestnancov alebo ho obmedziť.

Zákonník práce stanovuje, že predmetom uvedeného rokovania majú byť aj nasledovné okruhy:

  • možnosti umiestnenia zamestnancov, ktorí majú byť prepustení, vo vhodnom zamestnaní na iných svojich pracoviskách, a to aj po predchádzajúcej príprave,
  • opatrenia na zmiernenie nepriaznivých dôsledkov hromadného prepúšťania zamestnancov.

3. Písomná informácia o výsledku prerokovania opatrení

Po prerokovaní hromadného prepúšťania so zástupcami zamestnancov, resp. priamo s dotknutými zamestnancami, je zamestnávateľ povinný doručiť písomnú informáciu o výsledku prerokovania:

  • Národnému úradu práce,
  • zástupcom zamestnancov, pričom zástupcovia zamestnancov môžu Národnému úradu práce predložiť pripomienky týkajúce sa hromadného prepúšťania.

Prečítajte si tiež:

Hromadné prepúšťanie

Článok je skrátený. Celé znenie so všetkymi vzormi:

VZORY dokumentov pri hromadnom prepúšťaní

Poznámky pod čiarou:

 

 

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 291,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

E-BOOK ZDARMA: Prehľad povinností podnikateľa a novinky pre rok 2020

Súvisiace autorsky spracované rozhodnutie súdu

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner