Infozákon vo svetle novej legislatívy o ochrane osobných údajov

Infozákon presne stanovuje kategórie informácií, ktoré z dôvodu či už ochrany záujmov štátu, alebo práv iných nemožno sprístupniť.

Dátum publikácie:3. 1. 2019
Autor:JUDr. Tatiana Mičudová

tt_kniha-paragraf

Právo na slobodný prístup k informáciám je základným ústavným právom vychádzajúcim z Článku 26 zákona č. 460/1992 Zb. Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „Ústava SR“). Citované ustanovenie garantuje právo na informácie.

Na vykonanie ústavného práva na slobodný prístup k informáciám bol v roku 2000 vydaný zákon č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „infozákon“).

Právo na informácie môže obmedziť len osobitný predpis, a to spôsobom, ktorý infozákon stanovuje. O informáciách, ktoré povinné osoby nemôžu sprístupniť a ktoré sú chránené, pojednáva v ust. § 8 až § 11. Z ust. § 9 infozákona vyplýva, že medzi informácie, ktoré sa nesprístupňujú, patria aj osobné údaje.

Dňa 25. mája 2018 nadobudlo účinnosť Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „nariadenie GDPR“), ale aj zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). Oba predpisy predstavujú novú legislatívnu úpravu v oblasti ochrany osobných údajov.

Príspevok sa venuje novej právnej úprave ochrany osobných údajov v nadväznosti na infozákon a tomu, či v tejto oblasti nastali zmeny alebo nie.

Povinnosť sprístupňovať informácie

Podľa infozákona majú povinnosť sprístupňovať informácie tzv. povinné osoby. Kategórie subjektov povinných sprístupňovať informácie definuje infozákon v ust. § 2. V zmysle § 2 ods. 1 tohto zákona sú povinnými osobami aj napr. všetky obce v Slovenskej republike (vrátane všetkých miest) a v Bratislave a Košiciach aj jednotlivé mestské časti.

Väčšina povinných osôb má informačnú povinnosť v plnom rozsahu. Medzi takéto osoby patria aj obce. Právo na informácie môže obmedziť len zákon, a to spôsobom, ktorý infozákon stanovuje.

Infozákon presne stanovuje kategórie informácií, ktoré z dôvodu či už ochrany záujmov štátu, alebo práv iných nemožno sprístupniť. Povinná osoba v týchto prípadoch sprístupní požadované informácie po vylúčení tých, pri ktorých to ustanovuje infozákon (napríklad tak, že informácie, ktoré nemožno sprístupniť, začierni).

O informáciách, ktoré povinné osoby nemôžu sprístupniť a ktoré sú chránené, pojednáva v ust. § 8 až § 11. Z ust. § 9 infozákona vyplýva, že medzi informácie, ktoré sa nesprístupňujú, patria aj osobné údaje a informácie, ktoré sa dotýkajú osobnosti a súkromia fyzickej osoby, písomnosti osobnej povahy, podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkajúce sa fyzickej osoby alebo prejavov jej osobnej povahy.

Pojem osobné údaje

Článok 4 ods. 1 nariadenia GDPR ustanovuje, že „osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovaná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby“.

Podobne je pojem osobné údaje definovaný aj v zákone o ochrane osobných údajov, a to v ust. § 2.

Zverejňovanie faktúr, zmlúv a objednávok

V zmysle infozákona povinné osoby zverejňujú aj objednávky, faktúry a zmluvy. V rámci menovaných dokumentov dochádza k spracúvaniu osobných údajov nasledovne:

  • objednávky a faktúry často obsahujú osobné údaje zamestnancov povinnej osoby, zamestnancov dodávateľa,
  • zmluvy obsahujú osobné údaje účastníkov zmluvy, štatutárne orgány alebo osoby oprávnené konať v mene účastníka zmluvy.

Text je skrátený. Celé znenie si prečítate po prihlásení:

Infozákon vo svetle novej legislatívy o ochrane osobných údajov

Poznámky pod čiarou:

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace odborné články

Súvisiace školenia

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner