Interná smernica k poskytovaniu príspevku na rekreáciu

Ako stanoviť a zjednotiť podmienky poskytovania príspevku na rekreáciu v rámci spoločnosti?

Dátum publikácie:7. 3. 2019
Autor:Mgr. Juraj Kočiš, LL.M.

mapa-na-stole1

Interná smernica upravuje podmienky poskytnutia rekreačného príspevku v súlade s § 152a zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, ktorý bol do zákona vložený zákonom č. 347/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestového ruchu v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Súčasťou smernice je:

  • Žiadosť o preplatenie oprávnených výdavkov na rekreáciu
  • Čestné vyhlásenie

 

Smernica o poskytovaní príspevkov na rekreáciu zamestnancov

Zamestnávateľ:

Sídlo:

IČO:

(ďalej ako „Zamestnávateľ“)

 

Spracoval:

Miesto uloženia:

V platnosti od: Účinná od:

Stav k: Predošlé zmeny: prvé vydanie

Článok 1

Úvodné ustanovenia

1. Zamestnávateľ vydáva na základe ustanovenia § 152a zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce (ďalej ako „Zákonník práce“) túto internú smernicu Zamestnávateľa upravujúcu práva a povinnosti Zamestnávateľa a jeho zamestnancov pri poskytovaní príspevku na rekreáciu zamestnancov zo strany Zamestnávateľa (ďalej ako „Smernica“). Smernica predstavuje záväzný interný predpis Zamestnávateľa v oblasti pracovnoprávnych vzťahov.

2. Základným účelom Smernice je bližšie špecifikovať príslušné ustanovenia Zákonníka práce a súvisiacich právnych predpisov týkajúcich sa poskytovania príspevku na rekreáciu zamestnancov Zamestnávateľa, a to podľa osobitných podmienok uplatňujúcich sa u Zamestnávateľa, a upraviť práva a povinnosti Zamestnávateľa a zamestnancov v záujme riadneho zabezpečenia plnenia vzájomných povinností a dobrých vzájomných vzťahov.

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

1. Táto Smernica je záväzná pre Zamestnávateľa a pre všetkých zamestnancov Zamestnávateľa, ktorí sú so Zamestnávateľom v pracovnom pomere (ďalej ako „Zamestnanci“).

2. Smernica sa nevzťahuje na osoby, ktoré sú so Zamestnávateľom v pracovnoprávnom vzťahu na základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (t. j. dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti alebo dohody o brigádnickej práci študentov).

KOMENTÁR:

V súlade s ustanovením § 152a Zákonníka práce má zákonnú povinnosť poskytnúť príspevok na rekreáciu iba zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov (t. j. zamestnávateľ, ktorý zamestnáva aspoň 50 a viac zamestnancov v pracovnom pomere). Počet zamestnávaných zamestnancov rozhodný pre určenie, či zamestnávateľ má povinnosť poskytovať svojim zamestnancom príspevok na rekreáciu, je priemerný evidenčný počet zamestnancov za predchádzajúci kalendárny rok. V prípade, ak zamestnávateľ zamestnával v predchádzajúcom kalendárnom roku menej ako 50 zamestnancov (napr. 49 zamestnancov), povinnosť poskytnúť zamestnancom príspevok na rekreáciu podľa ustanovenia § 152a Zákonníka práce zamestnávateľ nebude mať, a to aj v prípade, ak v kalendárnom roku, v ktorom sa príspevok na rekreáciu má poskytnúť, zamestnáva 50, resp. viac zamestnancov. V takomto prípade vznikne zamestnávateľovi povinnosť poskytnúť príspevok na rekreáciu až v nasledujúcom kalendárnom roku.

Avšak príspevok na rekreáciu podľa § 152a Zákonníka práce môže za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu poskytnúť zamestnancom aj zamestnávateľ, ktorý zamestnáva menej ako 50 zamestnancov. Zamestnávateľ však už v takomto prípade nemá zákonnú povinnosť príspevok na rekreáciu poskytovať, zákonodarca teda necháva na rozhodnutí zamestnávateľov s počtom zamestnancov menším ako 50, či svojim zamestnancom príspevok na rekreáciu poskytnú alebo nie. Právna úprava zavádzajúca príspevky na rekreáciu, resp. rekreačné preukazy pre zamestnancov v pracovnom pomere je účinná od 1. januára 2019.

Článok 3

Podmienky poskytnutia príspevku na rekreáciu zamestnanca

1. Zamestnávateľ poskytne príspevok na rekreáciu zamestnancovi, ktorého pracovný pomer u Zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov.

KOMENTÁR:

Oprávneným zamestnancom bude každý zamestnanec, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov, a to bez pohľadu na skutočnosť, či v rámci tohto obdobia došlo napr. k zmene pracovného pomeru uzatvoreného na dobu určitú na pracovný pomer uzatvorený na neurčitý čas. Na poskytnutie príspevku nemá zároveň vplyv aktuálny právny status zamestnanca v danom pracovnom pomere, t. j. o príspevok na rekreáciu môžu požiadať zamestnávateľa aj zamestnanci, ktorí čerpajú materskú, prípadne rodičovskú dovolenku, vrátane dlhodobo práceneschopných zamestnancov (ak to ich liečebný režim pripúšťa), či dokonca v prípade zamestnancov, ktorí sú na „neplatenom voľne“ a pod. Je preto možné očakávať, že v praxi bude táto problematika vyvolávať viaceré aplikačné otázky.

2. Príspevok na rekreáciu sa poskytuje výlučne na žiadosť zamestnanca.

Komentár:

V zmysle platnej právnej úpravy (§ 152a Zákonníka práce) má zamestnávateľ právnu povinnosť poskytnúť príspevok na rekreáciu iba v prípade, ak zamestnanec zamestnávateľa o príspevok na rekreáciu požiada. Súhlas zamestnávateľa s poskytnutím príspevku na rekreáciu sa nevyžaduje. Na druhej strane, ako je zrejmé, zamestnávateľ nemá povinnosť poskytnúť zamestnancovi príspevok na rekreáciu v prípade, ak oň zamestnanec zamestnávateľa nepožiadal.

3. Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi príspevok na rekreáciu výlučne v prípade, ak výdavky zamestnanca na rekreáciu sú oprávnené.

4. Oprávnenými výdavkami na účely tejto Smernice sú preukázané výdavky zamestnanca na:

  1. služby cestovného ruchu spojené s ubytovaním najmenej na dve prenocovania na území Slovenskej republiky,
  2. pobytový balík obsahujúci ubytovanie najmenej na dve prenocovania a stravovacie služby alebo iné služby súvisiace s rekreáciou na území Slovenskej republiky,
  3. ubytovanie najmenej na dve prenocovania na území Slovenskej republiky, ktorého súčasťou môžu byť stravovacie služby,
  4. organizované viacdenné aktivity a zotavovacie podujatia počas školských prázdnin na území Slovenskej republiky pre dieťa zamestnanca navštevujúce základnú školu alebo niektorý z prvých štyroch ročníkov gymnázia s osemročným vzdelávacím programom; za dieťa zamestnanca sa považuje aj dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu alebo dieťa zverené zamestnancovi do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení alebo iné dieťa žijúce so zamestnancom v spoločnej domácnosti

(ďalej spoločne ako „Oprávnené výdavky“).

Pozrite si tiež videoškolenie Zmeny v mzdovej oblasti - príspevok na rekreáciu

Predplatitelia ročného prístupu Mzdového centra majú prístup k videám v cene predplatného.

KOMENTÁR:

Za oprávnené náklady na účely poskytovania príspevku na rekreáciu zo strany zamestnávateľa možno považovať výlučne rekreačný pobyt v rozsahu najmenej dvoch prenocovaní (ubytovanie len na jednu noc teda pod oprávnené výdavky nespadá a zamestnávateľ takýto rekreačný pobyt nemusí preplatiť). Pokiaľ ide o organizované viacdenné aktivity a zotavovacie podujatia počas školských prázdnin na území Slovenskej republiky pre dieťa zamestnanca, zákonodarca tu nepožaduje, aby takýto druh oprávneného výdavku bol spojený s prenocovaním, resp. s minimálnym počtom prenocovaní, ako je tomu v prípade ostatných druhov oprávnených výdavkov. Zákonodarca požaduje iba to, aby išlo o „viacdennú aktivitu alebo o zotavovacie podujatie, a to pri kumulatívnom splnení podmienky, že uvedený typ rekreácie bude prebiehať počas školských prázdnin (typickým príkladom sú napr. letné tábory pre deti, prímestské tábory a pod.). Z hľadiska subjektu je špecifickou podmienkou, aby išlo o dieťa navštevujúce základnú školu alebo niektorý z prvých štyroch ročníkov gymnázia s osemročným vzdelávacím programom. Zo zákonnej dikcie teda vyplýva, že zamestnávateľ nie je povinný preplatiť organizované viacdenné aktivity a zotavovacie podujatia pre deti (mladšie alebo staršie), ktoré nenavštevujú základnú školu alebo niektorý z prvých štyroch ročníkov gymnázia s osemročným vzdelávacím programom.

Za oprávnené výdavky možno pritom považovať len výdavky na rekreáciu na území Slovenskej republiky, t. j. zamestnávateľ nemá povinnosť preplatiť zahraničné rekreačné pobyty. Oprávnené výdavky zákonodarca vymedzuje pomerne rozsiahlo, pravdepodobne so zámerom pokryť čo najviac druhov/typov rekreačných pobytov. Avšak takéto vymedzenie oprávnených výdavkov je do značnej miery vágne. Zákonodarca najmä bližšie nevymedzuje pojem „služby cestovného ruchu“, čo môže v aplikačnej praxi spôsobiť problémy. Zákon však medzi oprávnené výdavky zaraďuje aj služby, ktoré súvisia s ubytovaním, napr. wellness, poplatok za využitie bazéna či lyžiarsky lístok (skipas).

 

Celé znenie interného firemného predpisu, ktorý je možné editovať podľa konkrétnych požiadaviek spoločnosti:

Smernica o poskytovaní príspevku na rekreáciu zamestnancov

Poznámky pod čiarou:

 

 

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 231,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace tlačivá a formuláre

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner