Internetový obchod

Legislatívna úprava internetového obchodu, vedenie účtovníctva, ako aj daňové povinnosti pri jeho prevádzkovaní.

Dátum publikácie:19. 10. 2018
Autor:Ľudmila Lipovská Lišková

tt_shop-cez-mobil

Obsah:

Prevádzkovanie internetového obchodu a uzatváranie zmlúv
Zmluva uzatváraná na diaľku
Poskytovanie informácií pred uzavretím zmluvy na diaľku
Odstúpenie od zmluvy
Postup pri vrátení tovaru
Reklamácia

Internet umožňuje predávať rôzne produkty efektívnejšie a s väčším dosahom ako kamenné predajne. Článok je určený nielen podnikateľom, ktorí predávajú tovar/služby prostredníctvom internetu, ale aj pre tých, ktorí chcú prostredníctvom internetu ešte len začať podnikať. Je zameraný predovšetkým na legislatívnu úpravu internetového obchodu, vedenie účtovníctva, ako aj na daňové povinnosti pri jeho prevádzkovaní.

Zákon č. 22/2004 Z. z. (ďalej len „zákon o elektronickom obchode“) upravuje vzťahy medzi poskytovateľmi služieb informačnej spoločnosti a ich príjemcami vznikajúce pri ich komunikácii na diaľku alebo počas spojenia elektronických zariadení elektronickou komunikačnou sieťou, ktoré spočívajú na elektronickom spracovaní, prenose, uchovávaní, vyhľadávaní alebo zhromažďovaní dát vrátane textu, zvuku a obrazu.

Poskytovateľom služieb informačnej spoločnosti sa podľa ust. § 2 písm. b) zákona o elektronickom obchode rozumie každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá na účely podnikania alebo na iné účely poskytuje služby informačnej spoločnosti.

Príjemcom služieb informačnej spoločnosti je podľa ust. § 2 písm. c) zákona o elektronickom obchode každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá si tovar prostredníctvom internetu objedná, ale tiež taká, ktorá služby informačnej spoločnosti využíva, napríklad tým, že prostredníctvom internetu tovar ponúka alebo vyhľadáva. Špecifické postavenie príjemcu služby má spotrebiteľ - fyzická osoba, ktorej sa služba poskytuje na konečnú spotrebu.

Prevádzkovateľom internetového obchodu sa môže stať právnická osoba zapísaná v obchodnom registri alebo fyzická osoba podnikajúca na základe osvedčenia o živnostenskom oprávnení.

Ochrana osobných údajov pre prevádzkovateľov e-shopov v zmysle novej legislatívy účinnej od 25. 5. 2018
Predplatitelia ročného prístupu Mzdového centra majú prístup k videám v cene predplatného. 

Internetový predaj ako služba informačnej spoločnosti sa vyznačuje hlavne tým, že sa poskytuje a využíva bez obmedzení.

Prevádzkovanie internetového obchodu a uzatváranie zmlúv

Z hľadiska práva internetový obchod predstavuje prejav vôle medzi dvoma alebo viacerými subjektmi realizovaný prostredníctvom elektronických prostriedkov, ide teda o služby poskytované na diaľku počas spojenia elektronických zariadení elektronickou komunikačnou sieťou, teda „online“.

Všeobecné podmienky pri dodaní tovaru alebo poskytnutí služieb upravujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (zákon č. 40/1964 Zb.) a Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (zákon č. 513/1991 Z. z.). Osobitosti internetového obchodu zohľadňuje špeciálny zákon o elektronickom obchode, ktorý vzhľadom na elektronický charakter obchodu odkazuje na zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.

Zmluva uzatváraná na diaľku

Zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom sa pri internetovom obchode realizuje prostredníctvom tzv. zmluvy uzatvorenej na diaľku.

Zmluva uzatvorená na diaľku je akákoľvek zmluva týkajúca sa tovaru/služieb, uzavretá medzi dodávateľom a spotrebiteľom v rámci organizovaného plánu predaja alebo poskytovania služby na diaľku, ktorý organizuje dodávateľ, ktorý pre potreby tejto zmluvy výhradným spôsobom používa jeden alebo viac prostriedkov komunikácie na diaľku do a vrátane okamihu uzavretia zmluvy.

Zmluvou uzavretou na diaľku je v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa: „zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu“ (§ 2 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa).

Dôležitou povinnosťou predávajúceho je zabezpečiť, aby spotrebiteľ jednoznačne potvrdil, že bol oboznámený so skutočnosťou, že súčasťou objednávky je povinnosť spotrebiteľa zaplatiť cenu objednávky, pričom webové sídlo predávajúceho musí obsahovať tlačidlo, ktoré je označené nasledujúcou formuláciou: „objednávka s povinnosťou platby“. Ďalej má predávajúci povinnosť bez zbytočného odkladu, najneskôr spolu s dodaním tovaru, zabezpečiť pre spotrebiteľa potvrdenie o uzavretí zmluvy na trvalom nosiči.

Celý obsah si môžete prečítať tu:

NotebookMC 

Prístup k celému článku majú len užívatelia s predplateným prístupom.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 231,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti Portál Mzdové centrum

 

Poznámky pod čiarou:

 

 

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 231,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace školenia

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner