Komentár k novele Zákonníka práce s príkladmi

Komentár s najnovšími zmenami, napr. home office, pôsobenie odborovej organizácie, poskytovanie stravného, nový výpovedný dôvod, výnimka z dočasného pridelenia medzi ovládanou a ovládajúcou osobou a iné.

Dátum publikácie:15. 4. 2021
Autor:JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.

kom_ZP

Novela Zákonníka práce č. 76/2021 Z. z. je účinná od 1. 3. 2021, niektoré body od 1. 1. 2022 (vek 65 rokov/dôchodkový vek ako výpovedný dôvod, dovolenka – osoba trvale sa starajúca o dieťa) a od – 1. 1. 2023 (elektronizácia stravovacích poukážok). okrem toho prechodné ustanovenie od 1. 3. 2021 do 31. 12. 2021 umožňuje v istých prípadoch doterajší režim stravovania do 31. 12. 2021.

Komentár Zákonníka práce je prehľadne rozdelený podľa jednotlivých ustanovení, časových sledov a obsahuje množstvo príkladov a tiež rozhodnutí súdov, ktoré pomôžu v prípade nejasností.

Z komentára vyberáme (text je uverejnený na stránke Mzdového centra pod doplňujúcim výkladom):

 

K § 11: Pojem zamestnanec a právna subjektivita zamestnanca

§ 11 zákona č. 311/2001 Z. z. upravuje spôsobilosť mať práva a povinnosti ako zamestnanec a spôsobilosť na právne úkony zamestnanca v pracovnoprávnych vzťahoch (t. j. nie v občianskoprávnych vzťahoch).

Spôsobilosť

na práva a povinnosti (právna subjektivitu zamestnanca) -- dovŕšením 15 rokov veku (ak ZP nestanovuje ďalej inak)

na právne úkony (vlastnými úkonmi nadobúdať práva a brať na seba povinnosti) -- dňom, v ktorom dovŕši 15 rokov veku (takmer v plnom rozsahu; výnimka podľa § 11 ods. 3 ZP – spôsobilosť na uzatvorenie dohody o hmotnej zodpovednosti -- dovŕšením 18. roku veku.

Uzatvorenie pracovnej zmluvy -- zamestnanec môže uzatvoriť v deň, keď podľa kalendára dovŕši 15 rokov veku (0.00), avšak deň nástupu do práce [podstatná náležitosť pracovnej zmluvy – § 43 ods. 1 písm. c) ZP] zamestnávateľ nesmie dohodnúť skôr, ako sa skončí povinná školská dochádzka zamestnanca (deň nástupu do práce môže byť dňom skončenia povinnej školskej dochádzky, t. j. 31. 8. -- pozri § 19 a nasl. zákona č. 245/2008 Z. z. Problémom v praxi je teda nemožnosť zamestnávať od 1. 7. do 30. 8. – počas letných prázdnin, ak sa povinná školská dochádzka končí 31. 8. – pozri ale novelu č. 76/2021 Z. z. – umožnenie tzv. ľahkej práce aj v ďalších prípadoch. Pozri aj Judikatúra: R 30/1988 ž súd riešil vekovú hranicu 18 rokov – dohoda o hmotnej zodpovednosti „občan dovršuje osmnáct let věku počátkem (v 00.00 hodin) toho dne, kterým svým číslem a měsícem odpovídá dni, kdy se před osmnácti lety narodil.“.

Detská práca, výkon ľahkých prác

Zakázaná

Povolená (inšpekciou práce)

• práca vo veku do 15 rokov alebo

• práca osoby staršej ako 15 rokov do skončenia povinnej školskej dochádzky (k výnimkám pozri ďalej)

= detská práca

• okruhy prác vymedzené § 11 ods. 4 ZP

= ľahká práca (ak je povolená IP)

K jednotlivým druhom ľahkých prác: Pri účinkovaní alebo spoluúčinkovaní na kultúrnych predstaveniach a umeleckých predstaveniach (napr. divadelná hra, film, dabing – detská postava, vystúpenie detského súboru a pod.), pri športových podujatiach (napr. športové družstvo, zberači loptičiek), pri reklamných činnostiach (napr. reklama na detské produkty).

Novela ZP č. 76/2021 Z. z. – osoba staršia ako 15 rokov do dovŕšenia povinnej školskej dochádzky, rozšírenie okruhu prác, kedy môže vykonávať ľahkú prácu.

Povoľovanie: na žiadosť zamestnávateľa príslušný inšpektorát práce po dohode s príslušným orgánom štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva [poplatok za vydanie povolenia – položka 202 písm. f) zákona č. 145/1995 Z. z. – 20 eur].

 

K § 39 a § 40: K pojmu zamestnanec trvale sa starajúci o dieťa

Pre účely ZP:

1) zamestnanec, ktorý sa osobne stará o vlastné neplnoleté dieťa vrátane striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov (prepojenie na zákon o rodine, že starostlivosť musí byť osobná – napr. po rozvode rodičov môže mať dieťa do osobnej starostlivosti zverené len jeden z rodičov, a teda druhému rodičovi právo na zvýšenú výmeru dovolenky nepatrí; ide o dieťa vlastné – biologický rodič a o dieťa neplnoleté z pohľadu zákona o rodine a § 8 OZ. Akceptuje sa aj striedavá starostlivosť, pričom ZP ustanovuje minimálny rozsah starostlivosti – ak však je taká, že zamestnanec sa reálne o dieťa stará minimálne, je otázne, či by zamestnancovi právo na zvýšenú výmeru malo patriť, v praxi je však takúto skutočnosť ťažké preukázať),

2) zamestnanec, ktorý sa osobne stará o neplnoleté dieťa zverené mu do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu (väzba na zákon o rodine a osoby, ktorým na základe rozhodnutia súdu dieťa bolo zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov – napr. pestúnska starostlivosť, resp. poručníctvo, ak sa osoba osobne stará o dieťa).

Status zamestnancovi:

  • vzniká dňom, keď zamestnanec zamestnávateľovi písomne oznámil, že sa trvale stará o dieťa (Príklad: Zamestnanec zamestnávateľovi dňa 25. 4. oznámil, že sa od 5. 4. z dôvodu narodenia dieťaťa jeho manželke/partnerke/ako otec/ trvale stará o dieťa. Status vzniká od 25. 4.),
  • zaniká dňom, keď sa zamestnanec prestal trvale starať o dieťa. (Príklad: Zamestnanec zamestnávateľovi dňa 25. 4. oznámil, že od 5. 4. z dôvodu rozvodu sa dieťa zverilo do osobnej starostlivosti matky: Status zanikol k 5. 4.).

Zánik trvalej starostlivosti o dieťa je zamestnanec povinný písomne oznámiť zamestnávateľovi bez zbytočného odkladu (§ 40 ods. 11 ZP). Pozn.: zamestnanec v oznámení musí uviesť (alebo musí z neho vyplývať) aj rozhodujúcu skutočnosť, a to deň, keď sa prestal trvale starať o dieťa.

 

K § 52: Domácka práca a telepráca

K ods. 1: Pojem domácka práca a telepráca

Domácka práca

práca, ktorá by mohla byť vykonávaná na pracovisku zamestnávateľa, sa vykonáva pravidelne v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času alebo jeho časti z domácnosti zamestnanca

Telepráca

práca, ktorá by mohla byť vykonávaná na pracovisku zamestnávateľa, sa vykonáva pravidelne v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času alebo jeho časti z domácnosti zamestnanca s použitím informačných technológií, pri ktorých dochádza pravidelne k elektronickému prenosu dát na diaľku

-- týka sa len pracovného pomeru – nie je vylúčené jej dojednanie aj pri dohodách oPVMPP.

K slovnému spojeniu „ktorá by mohla byť vykonávaná na pracovisku zamestnávateľa“

= práca, ktorá sa môže vykonávať aj na pracovisku zamestnávateľa, ale prenáša sa do domácnosti zamestnanca. Nie je to teda práca, ktorá sa na pracovisku nedá vykonávať, resp. je povaha výlučne terénna (napr. to sa rieši rozšírením miesta výkonu práce na obec, kraj alebo pracovnou cestou).

K odlíšeniu domáckej práce a telepráce

- telepráca = väzba na pravidelný prenos dát na diaľku – t. j. otázka pravidelného pripojenia sa a aj odpojenia sa. Použitie počítača bez prenosu dát (resp. pravidelného prenosu dát) má skôr povahu domáckej práce – pri telepráci sa zvýrazňuje aspekt ochrany osobných údajov, ktoré môžu byť zneužité pri pripojení sa do siete, možnosťou zamestnávateľa „online“ sledovať výkon práce (napr. zamestnanec sa elektronicky pripája do evidencie pracovného času) a pod.

V niektorých prípadoch sú však rozdiely relatívne. Napr. úlohou zamestnanca je pre zamestnávateľa robiť analýzy a z času na čas ich posielať zamestnávateľovi – rozdiel medzi ich písaním na písacom stroji (a donesením do práce, resp. zaslaním poštou) a zaslaním e-mailom je takmer minimálny. Interakcia neprebieha, ale komunikuje sa výsledok. Z tohto hľadiska netreba až tak klásť dôraz na hľadanie rozlišovacích znakov domácka práca a telepráca, ale na to, že napr. s používaním počítača, kde sú určité údaje klientov, zamestnávateľa sú spojené riziká, ktoré zamestnávateľ musí vylúčiť. V prípade telepráce teda má význam nielen to, že sa na výkon práce používa informačná technológia, ale aj to, že táto technológia sa na diaľku pravidelne prepája so zamestnávateľom/jeho zákazníkmi, t. j. dochádza k toku údajov, pretože v opačnom prípade je informačná technológia (napr. tablet na kreslenie) len jedným z nástrojov na výkon domáckej práce.

K ods. 2: Negatívne vymedzenie pojmu domácka práca/telepráca

Za domácku prácu alebo teleprácu sa nepovažuje práca, ktorú:

  • zamestnanec vykonáva príležitostne alebo
  • za mimoriadnych okolností so súhlasom zamestnávateľa alebo po dohode s ním z domácnosti zamestnanca za predpokladu, že druh práce, ktorý zamestnanec vykonáva podľa pracovnej zmluvy, to umožňuje.

celé znenie: K § 52: Domácka práca a telepráca

 

K § 227 a § 228: Dohoda o brigádnickej práci študentov

§ 227 a 228 ZP upravujú podmienky, za ktorých sa môže uzatvoriť dohoda o brigádnickej práci študentov a jej náležitosti -- predmetom je vykonávanie (nie vykonanie) druhovo určenej práce, t. j. jej zameranie je na opakovanosť vykonávania práce toho istého druhu (napr. upratovacie práce). Pozri aj výklad k § 223 ZP.

Osobný rozsah

-- zamestnávateľ túto dohodu môže uzatvoriť s fyzickou osobou, ktorá:

  • má štatút žiaka strednej školy podľa osobitného predpisu (pozri zákon č. 245/2008 Z. z.) alebo štatút študenta dennej formy vysokoškolského štúdia podľa osobitného predpisu (pozri zákon č. 131/2002 Z. z.)
  • a ktorá nedovŕšila 26 rokov veku = uzatvorenie najneskôr v deň pred dovŕšením veku 26 rokov. Ak bola dohoda uzatvorená pred dovŕšením veku 26 rokov -- prácu na základe DoBPŠ možno vykonávať najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom fyzická osoba dovŕši 26 rokov veku.

+ spôsobilosť na právne úkony – § 11 ZP.

Existencia a preukázanie statusu žiaka alebo študenta

-- potrebné odlíšiť dve skutočnosti: mať status a preukazovať status

Novelou ZP č. 76/2021 Z. z. dochádza k zmene posudzovania štatútu žiaka a študenta v čase, keď končí školu (a možno plánuje pokračovať v štúdiu a chcel by počas leta pracovať). ZP ustanovuje právnu fikciu zachovania štatútu do 31. októbra (bez ohľadu na to, či ho osoba má alebo nemá):

  • žiaka strednej školy od riadneho ukončenia štúdia (t.j. nie od jeho zanechania, vylúčenia a pod.) do 31.10. rovnakého kalendárneho roka [pozri zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon): § 18 – doklady o vzdelaní, § 72 – spôsoby ukončovania, § 91 a § 92 – „žiak prestáva byť žiakom školy“],
  • študenta dennej formy vysokoškolského štúdia od riadneho ukončenia štúdia (t.j. nie od jeho zanechania, vylúčenia, a pod.) do 31.10. rovnakého kalendárneho roka (pozri zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách: § 65 – riadne skončenie štúdia, § 66 – iné skončenie štúdia, § 68 – doklad o absolvovaní štúdia).

K spojeniu: „riadne ukončenie štúdia“ZP ho používa ako všeobecný pojem, v osobitných predpisoch je ustanovené, čo je „riadnym“ ukončením štúdia (myslí sa tým, že osoba skončí strednú školu maturitou, vysokú školu získaním bakalárskeho stupňa a pod.). Do úvahy je potrebné brať aj zahraničné ekvivalenty (napr. osoba študuje v Rakúsku, v Českej republike, Maďarsku atď.). Podľa § 65 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. „Štúdium sa riadne skončí absolvovaním štúdia podľa príslušného študijného programu. Dňom skončenia štúdia je deň, keď je splnená posledná z podmienok predpísaných na riadne skončenie štúdia daného študijného programu.“.

Svoj status musí žiak a študent preukázať:

1) dokladom od školy (ak má status žiaka/študenta)

2) dokladom o riadnom ukončení štúdia (ak ide o právnu fikciu)

celé znenie: K § 227 a 228 ZP: Dohoda o brigádnickej práci študentov

 

KOMENTÁR K ZÁKONNÍKU PRÁCE Č. 311/2001 Z. z.

 

Poznámky pod čiarou:


Autor: JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.

 

 

Využívajte funkcie a služby Mzdového centra naplno!

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 291,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace videoškolenia

Súvisiace aktuality

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.