Komentár k zákonu č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti

Kompletný komentár k zákonu o službách zamestnanosti je aktualizovaný v zmysle poslednej novely zákonom č. 376/2018 Z. z. účinnej od 1. 1. 2019.

Dátum publikácie:13. 6. 2019
Autor:JUDr. Peter Demek, PhD.

sluz zamest

Základným cieľom zákona č. 376/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, je urýchliť a spružniť systém upravujúci vstup a pobyt štátnych príslušníkov tretích krajín na územie Slovenskej republiky s cieľom zamestnania, a to najmä v profesiách s identifikovaným nedostatkom pracovnej sily. Legislatívne opatrenia vyplývajú zo Stratégie pracovnej mobility cudzincov v Slovenskej republike, ktorú schválila vláda uznesením č. uznesením č. 473 z 10. októbra 2018. 

Tiež sa rozšírila pôsobnosť lekárskej posudkovej činnosti na účely posudzovania zdravotnej spôsobilosti uchádzača o zamestnanie, a to o posúdenie schopnosti plniť povinnosti podľa § 34 ods. 6 a 8ak ide o uchádzača o zamestnanie, ktorý predložil potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti. V závere lekárskeho posudku je uvedená schopnosť, resp. neschopnosť plniť si povinnosti podľa § 34 ods. 6 a 8. Ak si uchádzač nie je schopný plniť tieto povinnosti, úrad uchádzača o zamestnanie vyradí z evidencie. 

Pozrite si komentár ku všetkým ustanoveniam zákona:

Komentár zákona č. 5/2004 Z. z. - Zákon o službách zamestnanosti

 Z komentárov vyberáme:

K § 21

V súlade s programovým dokumentom – Stratégiou pracovnej mobility cudzincov v Slovenskej republike, schváleným vládou Slovenskej republiky uznesením č. 473 z 10. októbra 2018, ktorého cieľom je najmä zefektívniť, urýchliť a spružniť systém upravujúci vstup a pobyt štátnych príslušníkov tretích krajín na územie Slovenskej republiky s cieľom zamestnania, a to najmä v profesiách s identifikovaným nedostatkom pracovnej sily, došlo na základe zákona č. 376/2018 Z. z. s účinnosťou od 1.1.2019 v obsahu § 21 k realizácii viacerých legislatívnych úprav:

- V súvislosti so zavedením novej povinnosti zamestnávateľa oznamovať voľné pracovné miesta (v zmysle § 62 ods. 6 zákona) sa z § 21 vypustili pôvodné odseky 3 až 5 upravujúce povinnosť zamestnávateľa oznamovať voľné pracovné miesta v stanovenej lehote pred podaním žiadosti o vydanie modrej karty, prechodného pobytu na účel zamestnania alebo o udelenie povolenia na zamestnanie. Normatívna úprava týchto lehôt bola presunutá do iných konkrétnych ustanovení ZoSZ, a to § 21a, § 21b a § 22.

- V nadväznosti na vypustenie pôvodných odsekov 3 až 5 boli zároveň pôvodné odseky 6 až 9 prečíslované na odseky 3 až 6.

- V súlade so Stratégiou pracovnej mobility cudzincov v Slovenskej republike a s ohľadom na aktuálnu situáciu na trhu práce (v súvislosti s nedostatkom pracovnej sily) sa prostredníctvom doplnenia ods. 4 a 6 rozšírili možnosti prístupu štátnych príslušníkov tretích krajín na trh práce SR aj formou dočasného pridelenia cez agentúry dočasného zamestnávania, ktoré vykonávajú svoju činnosť najmenej tri roky. Táto výnimka je s účinnosťou od 1.1.2019 povolená len pre prípady dočasného pridelenia na výkon zamestnania uvedeného v zozname zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily a v okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti nižšou ako 5 %. Od takejto novej úpravy sa očakáva najmä jej prínos spočívajúci v obmedzení rôznych foriem tzv. vysielania štátnych príslušníkov tretích krajín prostredníctvom schránkových spoločností, zvýšenie ochrany zamestnancov z tretích krajín, uľahčenie kontroly, ako aj zníženie prípadného sociálneho dumpingu.

- Zároveň sa prostredníctvom zavedenia možnosti dočasného pridelenia cudzincov cez agentúry dočasného zamestnávania (v § 21 ods. 6 ZoSZ – pozn.) ustanovilo, že do celkového počtu zamestnancov, ktorých môže zamestnávateľ prijať tzv. zrýchleným postupom v prípade nedostatkových profesií (najviac 30 % z celkového počtu zamestnancov zamestnávateľa), sa od 1.1.2019 započítavajú aj zamestnanci z tretích krajín dočasne pridelení k užívateľskému zamestnávateľovi na výkon práce. Takéto obmedzenie sa však nevzťahuje na agentúry dočasného zamestnávania, ktoré môžu, resp. budú prijímať do zamestnania štátnych príslušníkov tretích krajín na účel ich dočasného pridelenia na výkon práce k užívateľskému zamestnávateľovi

K § 21b ods. 10

Novela č. 376/2018 Z. z. v priamej kauzálnej nadväznosti na legislatívne úpravy v ZoSZ, súvisiace predovšetkým so zavedením možnosti dočasne prideľovať štátnych príslušníkov tretích krajín na výkon práce k užívateľskému zamestnávateľovi, upravila s účinnosťou od 1.1.2019 zákonné dôvody zrušenia potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta. Išlo o vymedzenie množiny zákonných dôvodov vo forme ich taxatívnej, t. j. presnej enumerácie. Druhou vetou § 21b ods. 10 je určené, že ten ÚrPSVR, ktorý potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta vydal, zruší (t. j. musí, nielen môže zrušiť) toto potvrdenie, ak:

a) zamestnávateľ alebo užívateľský zamestnávateľ, ak ide o sezónne zamestnanie, alebo hostiteľský subjekt

  1. porušil zákaz nelegálneho zamestnávania alebo
  2. prestal spĺňať podmienku na vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta uvedenú v § 21b odseku 4 písm. a) prvom bode,

b) zamestnávateľovi alebo užívateľskému zamestnávateľovi, ak ide o sezónne zamestnanie, alebo hostiteľskému subjektu bola uložená pokuta uvedená v § 21b odseku 4 písm. a) druhom bode,

c) agentúre dočasného zamestnávania bola pozastavená činnosť alebo bolo zrušené povolenie na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania podľa § 31 ods. 2 ZoSZ, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 21 ods. 4 druhej vety, alebo

d) dočasné pridelenie štátneho príslušníka tretej krajiny k užívateľskému zamestnávateľovi podľa § 21b odseku 2 písm. c) ZoSZ skončilo pred uplynutím obdobia, na ktoré bolo toto potvrdenie vydané.

Uvedené dôvody, konkretizované v písmenách a) až d), sú pritom normatívne konštruované ako navzájom nezávislé a nepodmienené alternatívy, t. j. nemusia nastať kumulatívne.

Poznámky pod čiarou:

 

 

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 291,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner