Kontrola používania služobného automobilu s GPS a OOÚ

Aj pri používaní GPS lokalizátorov v služobných automobiloch na monitorovanie zamestnancov je nutné dodržiavať zásady z pohľadu zákona o ochrane osobných údajov a Zákonníka práce.

Dátum publikácie:23. 11. 2018
Autor:JUDr. Tatiana Mičudová

tt_navigacia

Obsah:
1. Dotknuté osoby
2. Monitorovanie služobných vozidiel podľa nariadenia GDPR
3. Záver

Monitorovanie zamestnancov zo strany zamestnávateľa je v posledných rokoch jednou z najdiskutovanejších tém v oblasti pracovného práva nielen na Slovensku, ale aj v rámci Európskej únie.

K tomu prispieva rozdielnosť názorov na danú problematiku medzi zamestnávateľmi a zamestnancami.

K aktuálnosti tejto témy prispelo aj prijatie Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „nariadenie GDPR“), ktoré nadobudlo účinnosť 25. 5. 2018 a ktoré upravuje aj situácie spracúvania osobných údajov zamestnancov na pracovisku prevádzkovateľmi (zamestnávateľmi).

Rozvoj technológií a informatizácia spoločnosti so sebou priniesli aj potrebu zamestnávateľov čoraz dôslednejšie kontrolovať svojich zamestnancov v súvislosti s dodržiavaním pracovnej disciplíny a využívaním pracovného času či pracovných pomôcok (napr. aj služobného automobilu) na výkon práce pre zamestnávateľa. Zamestnávateľov spravidla k zavedeniu monitorovania zamestnancov vedie záujem o kontrolu toho, či zamestnanec nezneužíva pracovné prostriedky pre osobnú potrebu.

Zamestnávatelia s cieľom kontroly využívania služobného automobilu inštalujú do áut rôzne GPS lokalizátory (napr. do automobilov taxislužby, kuriérskych áut a pod.). Tieto zariadenia dokážu sledovať pohyb auta a zistiť jeho aktuálnu pozíciu. GPS lokalizátory môžu byť používané buď online na zistenie aktuálnej polohy služobného auta bez uchovávania záznamov, alebo s uchovávaním záznamov, ktoré potom zamestnávateľ ďalej spracúva. Použitie týchto sledovacích zariadení úzko súvisí so spracúvaním osobných údajov zamestnancov.

Tento článok rozoberá právnu úpravu monitorovania využívania služobného automobilu zamestnancom zo strany zamestnávateľa a podmienky, za ktorých môže byť monitorovanie vykonávané.

Príspevok poukazuje na povinnosti zamestnávateľov pri monitorovaní zamestnancov nielen z hľadiska nariadenia GDPR, ale aj zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“).

1. Dotknuté osoby

Dotknutou osobou sa rozumie každá fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú. V rámci pracovnoprávnych vzťahov sú dotknutými osobami:

  • zamestnanci v pracovnom pomere (bez ohľadu na to, či ide o zamestnanca pracujúceho na plný úväzok alebo na čiastočný), ale aj zamestnanci pracujúci na základe niektorej z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,
  • bývalí zamestnanci,
  • uchádzači o zamestnanie, ktorí reagujú na konkrétnu voľnú pracovnú pozíciu (nie tí, ktorí žiadajú zaradiť do databázy uchádzačov),
  • manželia alebo manželky zamestnancov,
  • vyživované deti zamestnancov,
  • rodičia vyživovaných detí zamestnancov,
  • blízke osoby.

V rámci monitorovania využívania služobných automobilov zamestnancami však dochádza k spracúvaniu iba tejto skupiny dotknutých osôb:

  • zamestnanci v pracovnom pomere, ale aj zamestnanci pracujúci na základe niektorej z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,
  • bývalí zamestnanci.

1.1 Súkromie a osobné údaje

Pri monitorovaní zamestnancov dochádza k spracúvaniu ich osobných údajov a prípadne aj údajov týkajúcich sa ich súkromia.

Zákonník práce nedefinuje pojem súkromie zamestnanca.

Nenachádzame ho ani v iných predpisoch. Do práva na ochranu súkromia patrí aj právo danej osoby rozhodnúť sa podľa vlastného uváženia, či a v akom rozsahu a akým spôsobom sprístupní údaje z jej súkromia.

Súčasťou práva na ochranu súkromia je aj ochrana osobných údajov, avšak právo na súkromie zahŕňa aj právo na ochranu informácií a skutočností, ktoré sa nedajú kvalifikovať ako osobné údaje. Právo na ochranu súkromia je tak pojmom širším ako právo na ochranu osobných údajov.

Podľa čl. 4 ods. 1 nariadenia GDPR sa osobnými údajmi rozumejú „akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby“.

Článok je skrátený. Celý text:

Kontrola používania služobného automobilu s GPS a ochrana osobných údajov 

 

 

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 231,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace interné firemné predpisy

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner