Koronavírus – opatrenia v oblasti dane z príjmov (aktualizovaný po 96/2020 Z. z., 104/2020 Z. z. a 120/2020 Z. z.)

Sumár legislatívnych  zmien, ktoré reagujú na zmeny v oblasti dane z príjmov v snahe zmierniť ekonomické dosahy v období mimoriadnej situácie. 

Dátum publikácie:5. 6. 2020
Autor:Ing. Michaela Vidová

dan z prijmov korona

- aktualizované po zverejnení zákona č. 96/2020 Z. z. účinného od 25. apríla 2020

- doplnené po nariadení vlády č. 104/2020 Z. z. - Nariadenie vlády Slovenskej republiky o rozsahu a osobitných podmienkach uplatňovania opatrení v oblasti dane z príjmov v súvislosti s pandémiou (účinné od 30. 4. 2020)

- po prijatí zákona 120/2020 Z. z. (účinný od 20. 5. 2020) bola doplnená časť 2.5.3. - Zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov platených do podania daňového priznania

1. Nariadenie vlády SR č. 48/2020 Z. z.

Vláda SR v nadväznosti na šírenie koronavírusu COVID-19 v SR sa rozhodla rôznymi opatreniami zabrániť šíreniu koronavírusu a zmierniť ekonomické dosahy tohto vírusu na firmy a obyvateľstvo. Jedným z takýchto opatrení, ktoré bolo potrebné urobiť v čo najkratšom čase v oblasti dane z príjmov, a to vzhľadom na blížiaci sa termín podania daňového priznania bolo schválenie nariadenia vlády SR č. 48/2020 Z. z. o zániku daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii prislúchajúcej k zaplatenej dani z príjmov (ďalej len „nariadenie vlády SR“). Nariadenie vlády SR sa vzťahuje na všetkých daňovníkov bez rozdielu a nadobudlo účinnosť 19. 3. 2020.

Podľa § 1 nariadenia vlády SR dňom 1. 1. 2021 zaniká daňový nedoplatok, ktorým je nezaplatená sankcia prislúchajúca k dani z príjmov za oneskorené podanie daňového priznania k dani z príjmov a za nezaplatenie dane z príjmov v zákonom ustanovenej lehote za podmienok podľa § 1 ods. 2 nariadenia vlády SR.

V súlade s § 1 ods. 2 nariadenia vlády SR. daňový nedoplatok podľa odseku 1 zaniká daňovému subjektu za zdaňovacie obdobie, ktorého posledný deň lehoty na podanie daňového priznania uplynie 31. 3. 2020, 30. 4. 2020 alebo 31. 5. 2020, ak daňový subjekt splnil súčasne dve podmienky:

 • takéto daňové priznanie podal najneskôr 30. 6. 2020 a
 • daň z príjmov zaplatil najneskôr 30. 6. 2020.

Z uvedeného vyplýva, že daňovníkovi, ktorý má podať daňové priznanie za zdaňovacie obdobie 2019 v lehote do 31. 3. 2020, daňovníkovi s hospodárskym rokom alebo iným zdaňovacím obdobím v lehote do 30. 4. 2020 alebo do 31. 5. 2020, za podmienky, že najneskôr 30. 6. 2020 podá daňové priznanie a v tejto lehote daň zaplatí, zanikne dňom 1. 1. 2021 daňový nedoplatok na dani z príjmov, ktorým je sankcia za oneskorené podanie daňového priznania, ako aj sankcia za nezaplatenie dane z príjmov v ustanovenej lehote.

Rovnako zaniká sankcia, ktorou je úrok z omeškania daňovníkovi, ktorý podal daňové priznanie v zákonom ustanovenej lehote, ale daň zaplatil najneskôr 30. 6. 2020.

Nariadenie vlády SR zároveň rieši aj sankcie za oneskorené podanie hlásenia o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti poskytnutých jednotlivým zamestnancom bez ohľadu na to, či ide o peňažné plnenie alebo nepeňažné plnenie za uplynulé zdaňovacie obdobie, o zrazených preddavkoch na daň, o zamestnaneckej prémii, o daňovom bonuse a o daňovom bonuse na zaplatené úroky (ďalej len „hlásenie“).

Daňovým nedoplatkom je podľa § 1 ods. 1 nariadenia vlády SR nezaplatená sankcia prislúchajúca k dani za oneskorené podanie hlásenia a za nezaplatenie dane v lehote na podanie hlásenia. Podľa § 1 ods. 2 nariadenia vlády SR dňom 1. 1. 2021 zaniká daňový nedoplatok daňovému subjektu za zdaňovacie obdobie, ktorého posledný deň lehoty na podanie hlásenia uplynie 30. 4. 2020, ak daňový subjekt splnil súčasne dve podmienky:

 • takéto hlásenie podal najneskôr 30. 6. 2020 a
 • daň zaplatil najneskôr 30. 6. 2020.

Rovnako ako pri daňovom priznaní k dani z príjmov a hlásení sa postupuje aj pri poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktorí mali povinnosť podať do 31. 3. 2020 oznámenie o zrazení a odvedení dane z určených plnení a odviesť zrazenú daň.

Na základe nariadenia vlády SR teda nedochádza k posunu lehoty na podanie daňového priznania, hlásenia a oznámenia o zrazení a odvedení dane, ale iba k zániku sankcie za oneskorené podanie daňového priznania (hlásenia a oznámenia) a sankcie za nezaplatenie alebo odvedenie dane z príjmov v ustanovenej lehote. Ako je vyššie uvedené, nariadenie vlády SR bolo opatrenie, ktoré bolo potrebné prijať v čo najkrašom čase a následne vláda SR pripravila ďalšie ekonomické opatrenia, ktoré by mali pomôcť daňovníkom preklenúť obdobie pandémie, a to už prostredníctvom špeciálneho zákona, ktorý rieši opatrenia vo finančnej oblasti.


2. Zákon č. 67/2020 Z. z. (Lex korona I.)

V súvislosti s riešením situácie z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeného korona vírusom SARS-CoV-2 na území SR v oblasti daní z príjmov po urýchlenom opatrení, ktorým bolo prijatie nariadenia vlády SR, bol v skrátenom legislatívnom konaní schválený zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (ďalej len „Lex korona I.“). Tento zákon je účinný od 4. 4. 2020.

Súčasťou Lex korona I. sú opatrenia v oblastiach, ktoré si vyžadovali okamžité účinné riešenia zamerané na zmiernenie dosahov pandémie na podnikateľské prostredie a cieľom bola ochrana, resp. pomoc fyzickým osobám – nepodnikateľom, podnikateľom, ako aj zamestnávateľom pred následkami pandémie.

Lex korona I. definuje obdobie pandémie ako časové obdobie od 12. 3. 2020, keď vláda SR vyhlásila mimoriadnu situáciu podľa § 8 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeného korona vírusom SARS-CoV-2 na území SR do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom vláda SR mimoriadnu situáciu odvolá, a až do uplynutia najneskoršej lehoty podľa Lex korona I.

Vzhľadom na skutočnosť, že v súčasnosti nie je možné predvídať skončenie mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19, ako aj s ohľadom na skutočnosť, že pravdepodobne nebude možné ukončiť aplikáciu všetkých opatrení podľa Lex korona I. po skončení tejto mimoriadnej situácie, zákon vymedzuje právomoc vláde Slovenskej republiky s ohľadom na aktuálny vývoj ekonomickej, sociálnej alebo zdravotnej situácie ponechať v platnosti niektoré opatrenia podľa tohto zákona aj po nejaký čas po skončení mimoriadnej situácie.

V oblasti dane z príjmov bolo prijatých niekoľko opatrení, ktoré sa predovšetkým vzťahovali na posunutie zákonných lehôt, z ktorých vyplývala povinnosť daňovníka vykonania určitých úkonov.

Úprava v Lex korona I. stanovuje výlučne špeciálne lehoty na vykonanie týchto úkonov, pričom všetky ďalšie povinnosti vyplývajúce z týchto úkonov ako napr. spôsob podania, vymedzenie osôb, ktorých sa to týka, zostávajú platné tak, ako sú upravené v jednotlivých ustanoveniach zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“). Opatrenia v oblasti dane z príjmov rieši siedma hlava, a to konkrétne § 21 až § 24 Lex korona I.

Opatrenia sa vzťahujú na všetkých daňovníkov bez výnimiek.

Lex korona I. bol novelizovaný zákonom č. 75/2020 Z. z., ktorý však neobsahoval žiadne opatrenia v oblasti dane z príjmov.

Zákon Lex korona I. bol s účinnosťou od 25. 4. 2020 novelizovaný, a to zákonom č. 96/2020 Z. z. (ďalej len „Lex korona III.), ktorým boli spresnené opatrenia týkajúce sa asignácie dane a doplnené ďalšie opatrenia v oblasti dane z príjmov. V Lex korona III. sa zaviedli špeciálne postupy pri platení preddavkov na daň z príjmov fyzických aj právnických osôb a na umorenie daňových strát vykázaných za zdaňovacie obdobia 2015 až 2018.


2.1. Daňové priznanie k dani z príjmov

2.1.1. Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby a fyzickej osoby podnikateľa

Zdaňovacím obdobím u daňovníka fyzickej osoby je kalendárny rok a u daňovníka, ktorý je právnickou osobou, kalendárny rok, hospodársky rok alebo iný v ZDP vymedzený časový úsek kratší ako 12 bezprostredne po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, napr. pri vstupe daňovníka do konkurzu, likvidácie, pri zrušení daňovníka bez likvidácie.

V súlade s § 49 ods. 2 ZDP sa daňové priznanie k dani z príjmov podáva do 3 kalendárnych mesiacov po skončení zdaňovacieho obdobia, ak daňovník nevyužije možnosť predĺženia lehoty na podanie daňového priznania. V lehote na podanie daňového priznania je daň aj splatná.

Daňovník – právnická osoba (okrem daňovníka v konkurze alebo v likvidácii) a fyzická osoba – podnikateľ (okrem daňovníka v konkurze) si môže predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania oznámením:

 • najviac o tri celé kalendárne mesiace podľa § 49 ods. 3 písm. a) ZDP, v tejto novej lehote je daň aj splatná;
 • najviac o šesť celých kalendárnych mesiacov podľa § 49 ods. 3 písm. b) ZDP, ak súčasťou príjmov daňovníka sú zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí, v tejto novej lehote je daň aj splatná.

 

Text je skrátený. Prečítajte si celé znenie:

Koronavírus – opatrenia v oblasti dane z príjmov (aktualizovaný po 96/2020 Z. z., 104/2020 Z. z. a 120/2020 Z. z.)

Poznámky pod čiarou:

 

 

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 291,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace tlačivá a formuláre

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace odborné články

Súvisiace vzory zmlúv a právnych podaní

Súvisiace aktuality

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

 • 595/2003 Z. z. Zákon o dani z príjmov
 • 48/2020 Z. z.
 • 67/2020 Z. z. Zákon o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením choroby COVID-19
 • 104/2020 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o rozsahu a osobitných podmienkach uplatňovania opatrení v oblasti dane z príjmov v súvislosti s pandémiou
 • 120/2020 Z. z. Novela zákona o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením choroby COVID-19

Funkcie

Partner