Koronavírus z pohľadu pracovnoprávnych vzťahov

Preventívne zdravotné opatrenia na pracovisku a inštitúty Zákonníka práce, ktoré môžu zamestnávatelia v tomto čase využiť.

Dátum publikácie:20. 3. 2020
Autor:JUDr. Klára Kučerková

tt_rusko-notebook

Obsah:
Bezpečnosť a prevencia na pracovisku
Pracovná cesta
Práca z domu – home office
Čerpanie dovolenky
Čerpanie náhradného voľna
Pracovné voľno s náhradou mzdy
Zmena rozvrhu pracovných zmien

Neprideľovanie práce zamestnancovi
Karanténa
Preradenie zamestnanca v súvislosti s nariadenou karanténou
Ošetrovanie člena rodiny (OČR)

Vzhľadom na neustály nárast pacientov infikovaných vírusom COVID-19 (ďalej len „koronavírus“) na území Slovenskej republiky je potrebné sa pripraviť aj na dosahy s tým spojené v pracovnoprávnych vzťahoch. V článku si povieme viac o preventívnych zdravotných opatreniach na pracovisku, ako aj o jednotlivých inštitútoch Zákonníka práce, ktoré môžu zamestnávatelia využiť s cieľom predídenia alebo zamedzenia šírenia koronavírusu na pracovisku.

Bezpečnosť a prevencia na pracovisku

V prvom rade by zamestnávatelia mali zvážiť zavedenie preventívnych opatrení, ktorými by zamedzili šírenie koronavírusu. Ide totiž o ich zákonnú povinnosť, ktorá vyplýva najmä z § 5 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa ktorého je zamestnávateľ povinný uplatňovať všeobecné zásady prevencie pri vykonávaní opatrení nevyhnutných na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane zabezpečovania informácií, vzdelávania a organizácie práce a prostriedkov. K všeobecným zásadám prevencie patrí okrem iného vylúčenie nebezpečenstva a z neho vyplývajúce riziko či posudzovanie rizika, ktoré nemožno vylúčiť.

Posudzovanie rizika a prijatie vhodných opatrení na pracovisku zamestnávateľom závisí od okolností konkrétnych prípadov. Zamestnávatelia by sa mali pri zavádzaní preventívnych opatrení riadiť usmerneniami vydanými Bezpečnostnou radou Slovenskej republiky, Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, hlavným hygienikom Slovenskej republiky alebo iným na to kompetentných orgánom. Usmernenia vyššie uvedených autorít je potrebné sledovať na ich internetových stránkach.http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4050:covid-19-zavery-zo-zasadnutia-bezpenostnej-rady-sr&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153 http://www.uvzsr.sk/

Na základe uvedeného by zamestnávatelia mali zvážiť nasledovné preventívne opatrenia na minimalizáciu šírenia nákazy:
 • Poskytnúť zamestnancom relevantné informácie, ktoré publikuje Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.
 • Poskytnúť zamestnancom relevantné informácie o prejavoch ochorenia a o rizikových krajinách.
 • Odporučiť a vyzvať zamestnancov na dodržiavanie zvýšenej hygieny na pracovisku, najmä na častejšie umývanie rúk mydlom, vyhýbanie sa blízkemu kontaktu s ľuďmi javiacimi príznaky chrípky alebo nádchy, kýchanie do vreckovky alebo do rukáva a podobne.
 • Odporučiť a vyzvať zamestnancov na dodržiavanie zvýšenej hygieny v domácnosti, najmä prevarenie mäsa, vajec a podobne.
 • Zabezpečiť ochranné prostriedky na ochranu zdravia podľa možností zamestnávateľa, najmä rúšok, respirátorov, antibakteriálnych mydiel a gélov, zabezpečiť častejšie upratovanie spoločných priestorov zamestnávateľa.
 • Vyzvať zamestnancov, aby vyhľadali lekársku pomoc alebo ostali doma v prípade, ak pociťujú príznaky ochorenia (horúčka, kašeľ, bolesť hlavy, sťažené dýchanie, bolesť svalov, únava).
 • Nariadiť zamestnancom povinnosť oznamovať miesto pobytu počas dovolenky.
 • Nariadiť zrušenie stránkových hodín v prípade, že zamestnávateľ poskytuje stránky verejnosti a podobne.
Zamestnávatelia by mali zvážiť aj nasledovné postupy, ak to povaha ich podnikania alebo činnosti pripúšťa:
 • Zrušenie alebo obmedzenie pracovných ciest do zahraničia a ich nahradenie videokonferenciami.
 • Výkon práce zamestnancami z domu vo forme tzv. home office, najmä tým zamestnancom, ktorí sa vrátili zo zóny výskytu koronavírusu alebo boli v kontakte s osobami, ktoré sa vrátili zo zóny jeho výskytu.
 • Určiť zamestnancom čerpanie dovolenky.
 • Umožniť čerpanie náhradného voľna.
 • Dohodnúť sa na ďalšom náhradnom voľne s náhradou mzdy podľa § 141 ods. 3 Zákonníka práce.
 • Zvážiť zmenu rozvrhu práce.
 • Neprideľovať prácu zamestnancom v osobitných prípadoch pre prekážky na strane zamestnávateľa podľa § 142 ods. 3 Zákonníka práce.
 • Ospravedlniť neprítomnosť zamestnanca v práci z dôvodov dôležitých osobných prekážok v práci na strane zamestnanca podľa § 141 ods. 1 Zákonníka práce, najmä z dôvodu dočasnej práceneschopnosti zamestnanca pre chorobu, nariadenej karantény či ošetrovania člena rodiny.
 • Preradiť zamestnancov na prácu iného druhu alebo na prácu na inom mieste, ak bola zamestnancovi nariadená karanténa podľa § 55 ods. 2 písm. c) Zákonníka práce.

V súvislosti s bezpečnosťou na pracovisku majú aj zamestnanci zákonné povinnosti. Vyplýva to najmä z § 81 písm. e) Zákonníka práce, podľa ktorého je zamestnanec povinný nekonať v rozpore s oprávnenými záujmami zamestnávateľa. Pod túto povinnosť spadajú aj situácie, keď zamestnanec môže svojím zdravotným stavom ohrozovať zdravie ostatných zamestnancov. Zamestnanec by mal preto informovať zamestnávateľa o tom, že sa vrátil z dovolenky z oblasti, v ktorej sa vyskytujú prípady ochorenia koronavírusom ako aj o tom, že mohol byť potenciálne v kontakte s osobami, u ktorých je riziko, že boli nakazené. Zamestnanec by tak mal urobiť najlepšie telefonicky alebo e-mailom, aby sa zamedzila jeho prítomnosť na pracovisku.

 

Text je skrátený. Prečítajte si celé znenie:

Koronavírus z pohľadu pracovnoprávnych vzťahov

 

Pozrite si aj aktuality k súčasnej situácii:

Odklad daňového priznania

ÚPSVaR mení termín ohľadom zamestnávania ľudí so zdravotným postihnutím

Poznámky pod čiarou:

 

 

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 291,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

E-BOOK ZDARMA: Prehľad povinností podnikateľa a novinky pre rok 2020

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace aktuality

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner