Minimálna mzda od 1. januára 2022

Suma minimálnej mzdy, mzda podľa stupňa náročnosti prác, odvody do zdravotnej a Sociálnej poisťovne, účtovanie miezd a výpočet čistej mzdy.

Dátum publikácie:11. 11. 2021
Autor:Ing. Martina Paliderová, PhD.

minim mzda 11

Minimálna mzda je najnižšia úroveň mzdy, ktorú musí zamestnanec dostať bez ohľadu na pracovné zaradenie, vykonávanú prácu, dosiahnuté výsledky a platobnú schopnosť zamestnávateľa. Je stanovená zákonným nariadením a dosahuje výšku životného minima. Táto mzda zahŕňa aj osobný príplatok, odmeny, prémie a podobné plnenia a vzťahuje sa aj na zamestnanca, ktorý popri mzde poberá aj dávky sociálneho zabezpečenia, napr. starobný dôchodok. Zmyslom stanovenia minimálnej mzdy je ochrana zamestnanca aj zamestnávateľa.

Podľa § 7 ods. 1 a 2 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde (ďalej len „zákon o minimálnej mzde“) zástupcovia zamestnávateľov a zástupcovia zamestnancov rokujú o určení sumy mesačnej minimálnej mzdy na nasledujúci kalendárny rok dohodou najneskôr od 1. apríla. Ak sa zástupcovia dohodnú na určení sumy mesačnej minimálnej mzdy do 15. júla, suma mesačnej minimálnej mzdy je určená ich dohodou. Dohodu o určení sumy mesačnej minimálnej mzdy zástupcovia zamestnávateľov a zástupcovia zamestnancov predložia Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR do 31. júla.

Keďže nedošlo do 15. júla 2021 k dohode zástupcov zamestnávateľov a zamestnancov, suma minimálnej mesačnej mzdy na rok 2022 sa určí podľa § 8 zákona o minimálnej mzde, a to vo výške 57 % priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa určuje suma mesačnej minimálnej mzdy. Priemerná mesačná mzda za rok 2020 bola 1 133 €.

NEPREHLIADNITE

Vláda SR podľa § 8 zákona o minimálnej mzde nariadila sumu minimálnej mzdy:

 • 646 € za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,
 • 3,713 € za každú odpracovanú hodinu (hodinová minimálna mzda), ktorá je 1/174 zo sumy mesačnej minimálnej mzdy (§ 2 ods. 2 zákona o minimálnej mzde).

Hodinová minimálna mzda od 1. januára 2022 pre zamestnanca so 40-ho­di­no­vým pracovným časom bude vo výške 3,713 €.

da

Minimálna mesačná mzda vzrastie zo 623 € na 646 €, t. j. vzrastie o 23 €. Hodinová minimálna mzda vzrastie z 3,58 € na 3,713 €, čiže o 0,133 €.

Graf č. 1: Vývoj minimálnej mzdy v €

Graf č. 1: Vývoj minimálnej mzdy v €

Minimálna mzda podľa kategórií náročnosti práce

Povinnosťou zamestnávateľa je prideliť každému pracovnému miestu stupeň náročnosti. Niektoré profesie si vyžadujú vyššiu náročnosť, lebo majú vyšší koeficient minimálnych mzdových nárokov.

Minimálne mzdové nároky

Zamestnávateľ, u ktorého nie je odmeňovanie zamestnancov dohodnuté v kolektívnej zmluve, je povinný zamestnancovi poskytnúť mzdu najmenej v sume minimálneho mzdového nároku určeného pre stupeň náročnosti práce príslušného pracovného miesta.

Ak mzda zamestnanca v kalendárnom mesiaci nedosiahne sumu minimálneho mzdového nároku, zamestnávateľ poskytne zamestnancovi doplatok v sume rozdielu medzi dosiahnutou mzdou a sumou minimálneho mzdového nároku ustanoveného pre stupeň patriaci príslušnému pracovnému miestu (§ 120 ods. 1 Zákonníka práce).

Sadzby minimálnych mzdových nárokov sú ustanovené pre šesť stupňov náročnosti pracovných miest ako násobok sumy minimálnej mzdy pre 1. stupeň náročnosti práce a koeficientu minimálnej mzdy pre príslušný stupeň náročnosti.

NEPREHLIADNITE

Minimálna mzda podľa stupňov náročnosti práce sa vzťahuje na zamestnancov pracujúcich v pracovnom pomere. Zamestnancov pracujúcich na dohodu sa odmeňovanie podľa stupňov náročnosti práce netýka.

Pracovné miesta sú podľa miery zlo­ži­tosti, zodpovednosti a namáhavosti práce zamestnanca vymedzené týmito charakteristikami:

 1. stupeň náročnosti práce: Patria tu pomocné, prípravné alebo manipulačné práce podľa presných postupov alebo pokynov nadriadeného, napr. operátor výroby, umývačka riadu, balič v logistickom centre, skladník, pomocný robotník.
 2. stupeň náročnosti práce: Spadajú tu ucelené obslužné rutinné práce alebo odborné rutinné kontrolovateľné práce podľa daných postupov alebo prevádzkových režimov, alebo práce spojené s hmotnou zodpovednosťou. Patria tu jednoduché remeselné činnosti, administratívne práce, hospodársko-správne práce, prevádzkovo-technické alebo ekonomické práce, napr. administratívny pracovník, predavačka, upratovačka, čašník, kuchár.
 3. stupeň náročnosti práce: Zaraďujú sa tu práce, ktoré charakterizujú výkon rôznorodých odborných alebo ucelených odborných prác alebo samostatné zabezpečovanie menej zlo­žitých agend. Patria tu aj rôzne druhy tvorivých remeselných prác a práce, ktorými sa riadi alebo operatívne zabezpečí chod zariadení alebo prevádzkových procesov, ktoré sú spojené so zvýšenou duševnou námahou s prípadnou zodpovednosťou za zdravie a bezpečnosť iných osôb, napr. účtovníčka, vodič autobusu, majster, zdravotná sestra.
 4. stupeň náročnosti práce: Patria tu práce, ktoré charakterizujú samostatné zabezpečovanie rôznych odborných agend alebo výkon čiastkových koncepčných, systémových a metodických prác spojených so zvýšenou duševnou námahou. Zaraďujú sa tu práce – riadenie, organizácia alebo koordinácia zložitých procesov. Patria tu manažérske a riadiace funkcie, napr. oblastný manažér, hlavný účtovník, vedúci prevádzky.
 5. stupeň náročnosti práce: Patria tu špecializované systémové, koncepčné, tvorivé a metodické práce vyžadujúce zvýšenú psychickú odolnosť. Práce, ktoré si vyžadujú komplexné zabezpečovanie najzložitejších úsekov a agend s určovaním nových postupov v rámci systému. Ide o práce spojené s riadením, organizáciou a koordináciou veľmi zložitých procesov a systémov vrátane voľby a optimalizácie postupov a spôsobov riešenia. Tento stupeň zodpovedá mimoriadne náročným procesom, kde je nutné dodržiavať zložité postupy. Zaraďuje sa tu napr. manažér výroby, všeobecný lekár pre dospelých, projektový manažér, obchodný manažér.
 6. stupeň náročnosti práce: Tu zaraďujeme práce, ktoré charakterizujú tvorivé riešenia úloh, ktoré je nutné riešiť neobvyklým spôsobom s nešpecifikovanými výstupmi s vysokou mierou zodpovednosti za škody s najrozsiahlejšími spoločenskými dôsledkami, a práce, ktoré si vyžadujú vysokú mieru zodpovednosti za neodstrániteľné hmotné a morálne škody so značnými nárokmi na schopnosť riešiť zložité a konfliktné situácie spravidla so všeobecným ohrozením najširšej skupiny osôb. Tu sa zaraďuje napr. výkonný riaditeľ, generálny riaditeľ, primár.

(Spracované podľa prílohy č. 1 Zákonníka práce.)

Výpočet minimálnej mzdy podľa stupňov náročnosti práce

Podľa § 120 ods. 4 Zákonníka práce suma minimálneho mzdového nároku zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou pre príslušný stupeň na príslušný kalendárny rok je súčet rozdielu medzi sumou mesačnej minimálnej mzdy určenej na príslušný kalendárny rok a sumou mesačnej minimálnej mzdy určenej na rok 2020 a súčinu sumy mesačnej minimálnej mzdy určenej na rok 2020 a koeficientu minimálnej mzdy.

Výpočet mesačnej minimálnej mzdy na rok 2022 podľa stupňa náročnosti: (mesačná minimálna mzda 2022 - mesačná minimálna mzda 2020) + mesačná minimálna mzda 2020 x koeficient pre príslušný stupeň náročnosti práce

Výpočet minimálnej mzdy pre konkrétny stupeň náročnosti práce:

 • 1. stupeň: (646 - 580) + (580 x 1) = 66 + 580 = 646,00 €
 • 2. stupeň: (646 - 580) + (580 x 1,2) = 66 + 696 = 762,00 €
 • 3. stupeň: (646 - 580) + (580 x 1,4) = 66 + 812 = 878,00 €
 • 4. stupeň: (646 - 580) + (580 x 1,6) = 66 + 928 = 994,00 €
 • 5. stupeň: (646 - 580) + (580 x 1,8) = 66 + 1 044 = 1 110,00 €
 • 6. stupeň: (646 - 580) + (580 x 2) = 66 + 1 160 = 1 226,00 €

V tabuľke č. 2 je uvedené porovnanie minimálnej mesačnej mzdy v rokoch 2021 a 2022.

 

Text je skrátený. Prečítajte si celé znenie:

Minimálna mzda od 1. januára 2022 

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Martina Paliderová, PhD.


 

Získajte prístup k celému obsahu, funkciám a službám!

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 349,20 € s DPH / rok

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Platený prístup

Prístup k celému obsahu

  (Odborné články, Príklady z praxe, Komentáre...)

Mzdová TV - videoškolenia, videopríklady

Moje MC - vlastné záložky, poznámky, história...

Mzdová pohotovosť - denne odpovedáme na vaše otázky

Mzdové noviny - mesačný prehľad zmien

 

Zobraziť kompletný prehľad služieb a funkcií

 

 

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace odborné články

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.