Minimálna mzda

V zmysle zákona 663/2007 Z. z. sa mesačná minimálna mzda uplatňuje len v prípade zamestnancov, ktorí sú odmeňovaní formou mesačnej mzdy, resp. majú dohodnutý alebo priznaný mesačný plat. Tento záver vyplýva z ustanovení § 2 odseky 1 a 3 zákona. V prípade zamestnancov, ktorí sú odmeňovaní inou mzdovou formou, než je mesačná mzda (napr. hodinová tarifná mzda, úkolová alebo akordná mzda, alebo podielová mzda), sa pri posudzovaní ich nárokov vychádza z hodinovej minimálnej mzdy.
Od 1. januára 2013 bude musieť aj výška odmeny, vyplatenej za prácu na základe niektorej z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, dosahovať sumu minimálnej mzdy ustanovenej príslušným nariadením vlády Slovenskej republiky.

 

Dátum publikácie:12. 12. 2012
Autor:S-EPI, s.r.o.

Z hľadiska pracovnoprávnych nárokov zamestnancov zvýšenie sumy minimálnej mzdy má priamy dosah na nasledujúce nároky zamestnancov garantované Zákonníkom práce:

  • sadzby minimálnych mzdových nárokov (§ 120),
  • minimálna sadzba mzdového zvýhodnenia za nočnú prácu (§ 123),
  • minimálna sadzba mzdovej kompenzácie za sťažený výkon práce (§ 124),
  • garantovaná spodná hranica výšky mzdy za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku (§ 96 ods. 3),
  • minimálna výška náhrady za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti mimo pracoviska (§ 96 ods. 5),
  • minimálna výška zisteného alebo používaného priemerného zárobku zamestnanca (§ 134 ods. 5)

 

Viac informácií k tejto téme s možnosťou filtrovania výsledkov nájdete u nás vo vyhľadávaní (kliknite tu).

Poznámky pod čiarou:

Súvisiace príklady z praxe

Funkcie

Partner