Mzdové veličiny od 1. 1. 2019

Minimálna mzda, daňový bonus, nezdaniteľné časti základu dane, preddavky na daň a ostatné dôležité mzdové veličiny pre rok 2019.

Dátum publikácie:11. 1. 2019
Autor:Bc. Katarína Danajovičová

tt_mzdove-veliciny

1. Minimálna mzda a minimálne mzdové nároky na rok 2019

V októbri 2018 sa nariadením vlády č. 300/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2019, schválilo zvýšenie minimálnej mzdy na rok 2019:

 • 520 € za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou
 • 2,989 € za každú hodinu odpracovanú zamestnancom

Zamestnávateľ je povinný svojim zamestnancom za odpracovanú prácu poskytnúť mzdu v sume minimálneho mzdového nároku určeného pre stupeň náročnosti príslušného pracovného miesta.

Stupeň náročnosti je povinný každému pracovnému miestu priradiť zamestnávateľ, a to porovnaním najnáročnejšej pracovnej činnosti, ktorá je dohodnutá v pracovnej zmluve, s charakteristikami stupňov náročnosti pracovných miest, ktoré nájdeme v Prílohe č. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“).

Aj od 1. 1. 2019 ostáva v platnosti šesť stupňov náročnosti práce, pre ktoré sú stanovené sadzby minimálnych nárokov. Tie sú vypočítané ako násobok sumy minimálnej mzdy a koeficientu minimálnej mzdy pre príslušný stupeň náročnosti.

§ 120 ods. 4 Zákonníka práce

Stupeň náročnosti

Koeficient minimálnej mzdy

1

1,0

2

1,2

3

1,4

4

1,6

5

1,8

6

2,0

 

Minimálne mzdové nároky od 1. 1. 2019

Stupeň
náročnosti

Koeficient min. mzdy

Minimálna mesačná mzda

Minimálna hodinová mzda

1

1,0

520 € (520 x 1,0)

2,989 € (2,989 x 1,0)

2

1,2

624 € (520 x 1,2)

3,5868 € (2,989 x 1,2)

3

1,4

728 € (520 x 1,4)

4,1846 € (2,989 x 1,4)

4

1,6

832 € (520 x 1,6)

4,7824 € (2,989 x 1,6)

5

1,8

936 € (520 x 1,8)

5,3802 € (2,989 x 1,8)

6

2,0

1 040 € (520 x 2,0)

5,9780 € (2,989 x 2,0)

 

Porovnanie minimálnych mzdových nárokov za rok 2018 a 2019

Stupeň
náročnosti

Koeficient
minimálnej mzdy

Minimálna mesačná mzda platná v roku 2018

Minimálna mesačná mzda platná na rok 2019

Zvýšenie €

1

1,0

480 €

  520 €

40 €

2

1,2

576 €

  624 €

48 €

3

1,4

672 €

  728 €

56 €

4

1,6

768 €

  832 €

64 €

5

1,8

864 €

  936 €

72 €

6

2,0

960 €

1 040 €

80 €

A takýto je vývoj minimálnej mzdy na Slovensku:

Obdobie

Suma

Zvýšenie %

Rok 2011

317,00 €

3,02 %

Rok 2012

327,20 €

3,22 %

Rok 2013

337,70 €

3,21 %

Rok 2014

352,00 €

4,23 %

Rok 2015

380,00 €

7,95 %

Rok 2016

405,00 €

6,58 %

Rok 2017

435,00 €

7,41 %

Rok 2018

480,00 €

10,34 %

Rok 2019

520,00 €

8,33 %

 

Vývoj minimálnej mzdy na Slovensku

Pri týždennom pracovnom čase menej ako 40 hodín v súlade s § 85 Zákonníka práce je minimálna hodinová mzda/minimálny mzdový nárok nasledovný:

 • 38,75 hodiny – ak má zamestnanec rozvrhnutý pracovný čas tak, že pravidelne vykonáva prácu striedavo v oboch zmenách v dvojzmennej prevádzke

Minimálne mzdové nároky od 1. 1. 2019 38,75-hodinový týždenný pracovný čas

Stupeň náročnosti

Koeficient min. mzdy

Minimálna hodinová mzda

1

1,0

3,0854 €

2

1,2

3,7025 €

3

1,4

4,3196 €

4

1,6

4,9367 €

5

1,8

5,5538 €

6

2,0

6,1708 €

 • 37,5 hodiny – ak má zamestnanec rozvrhnutý pracovný čas tak, že pravidelne vykonáva prácu vo všetkých zmenách v trojzmennej prevádzke alebo v nepretržitej prevádzke

Minimálne mzdové nároky od 1. 1. 2019 37,5-hodinový týždenný pracovný čas

Stupeň náročnosti

Koeficient min. mzdy

Minimálna hodinová mzda

1

1,0

3,1883 €

2

1,2

3,8259 €

3

1,4

4,4636 €

4

1,6

5,1012 €

5

1,8

5,7389 €

6

2,0

6,3765 €

 

Viac informácií sa dozviete vo videoškolení: Zmeny v mzdovej oblasti od 1. 1. 2019
Predplatitelia ročného prístupu Mzdového centra majú prístup k videám v cene predplatného. 

2. Príplatky – mzdové zvýhodnenia na rok 2019

• za prácu v sobotu

od 1. 1. 2019 do 30. 4. 2019 (prechodné ustanovenie § 252m Zákonníka práce)

 • najmenej 25 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu = 0,7473 €,
 • u zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v sobotu, možno dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia, najmenej však 20 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu = 0,5978 €
 1. v kolektívnej zmluve,
 2. v pracovnej zmluve, ak ide o zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová organizácia a ktorý k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka zamestnával menej ako 20 zamestnancov;

od 1. 5. 2019 do 31. 12. 2019

 • najmenej 50 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu (§ 122a ods. 1 Zákonníka práce) = 1,4945 €,
 • u zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v sobotu, možno dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia, najmenej však 45 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu (§ 122a ods. 2 Zákonníka práce) = 1,3451 €
 1. v kolektívnej zmluve,
 2. v pracovnej zmluve, ak ide o zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí od­borová organizácia a ktorý k 31. de­cembru predchádzajúceho kalendárneho roka zamestnával menej ako 20 zamestnancov;

• za prácu v nedeľu

od 1. 1. 2019 do 30. 4. 2019 [prechodné ustanovenie § 252m Zákonníka práce]

 • najmenej 50 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu = 1,4945 €,
 • u zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmien­ky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v nedeľu, možno dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia, najmenej však 40 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu = 1,1956 €
 1. v kolektívnej zmluve,
 2. v pracovnej zmluve, ak ide o zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová organizácia a ktorý k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka zamestnával menej ako 20 zamestnancov;

od 1. 5. 2019 do 31. 12. 2019

 • najmenej 100 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu (§ 122b ods. 1 Zákonníka práce) = 2,989 €,
 • u zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v nedeľu, možno dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia, najmenej však 90 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu (§ 122b ods. 2 Zákonníka práce) = 2,6901 €
 1. v kolektívnej zmluve,
 2. v pracovnej zmluve, ak ide o zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová organizácia a ktorý k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka zamestnával menej ako 20 zamestnancov;

• za nočnú prácu (práca vykonávaná v čase medzi 22. hodinou a 6. hodinou)

od 1. 1. 2019 do 30. 4. 2019 [prechodné ustanovenie § 252m Zákonníka práce]

 • najmenej 30 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu = 0,8967 €,
 • ak ide o zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu, najmenej 35 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu = 1,0462 €,
 • u zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa prevažná časť práce vykonávala ako nočná práca, možno dohodnúť, ak nejde o zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu, nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia, najmenej však 25 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu = 0,7473 €
 1. v kolektívnej zmluve,
 2. v pracovnej zmluve, ak ide o zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová organizácia a ktorý k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka zamestnával menej ako 20 zamestnancov;

od 1. 5. 2019 do 31. 12. 2019 (§ 123 ods. 1 a ods. 2 Zákonníka práce)

 • najmenej 40 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu = 1,1956 €,
 • ak ide o zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu, najmenej 50 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu = 1,4945 €,
 • u zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa prevažná časť práce vykonávala ako nočná práca, možno dohodnúť, ak nejde o zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu, nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia, najmenej však 35 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu = 1,0462 €
 1. v kolektívnej zmluve,
 2. v pracovnej zmluve, ak ide o zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová organizácia a ktorý k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka zamestnával menej ako 20 zamestnancov;

• za prácu vo sviatok

Ak zamestnanec vykonáva prácu v deň sviatku, má okrem dosiahnutej mzdy právny nárok na mzdové zvýhodnenie najmenej vo výške 100 % svojho priemerného zárobku (§ 122 Zákonníka práce).

• za prácu nadčas

Zamestnancovi podľa § 121 ods. 1 Zákonníka práce patrí mzdové zvýhodnenie najmenej v sume

 • 25 % jeho priemerného zárobku,
 • 35 % jeho priemerného zárobku, ak ide o zamestnanca, ktorý vykonáva rizikové práce.

Poznámka:

Nárok na mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok alebo za prácu nadčas stráca zamestnanec v prípade, ak za prácu vo sviatok alebo za prácu nadčas po dohode so zamestnávateľom čerpá náhradné voľno.

• za sťažený výkon práce

Zamestnancovi patrí mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce pri rizikových prácach v prostredí, kde pôsobia faktory pracovného prostredia (chemické faktory, karcinogénne a mutagénne faktory, biologické faktory, prach, fyzikálne faktory ako hluk, vibrácie, ionizujúce žiarenie), vo výške najmenej 20 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu = 0,5978 €, za podmienky, že pri ich výkone sa vyžaduje, aby používal na zníženie zdravotného rizika osobné ochranné pracovné prostriedky (§ 124 Zákonníka práce).

• za neaktívnu pracovnú pohotovosť mimo pracoviska

Za čas neaktívnej časti pracovnej pohotovosti mimo pracoviska má zamestnanec nárok na náhradu najmenej vo výške 20 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu = 0,5978 €.

 

Ďalej sa v článku Mzdové veličiny od 1. 1. 2019 dozviete:

1. Minimálna mzda a minimálne mzdové nároky na rok 2019
2. Príplatky – mzdové zvýhodnenia na rok 2019
3. Životné minimum od 1. 1. 2019
4. Základ dane/sadzba dane z príjmov fyzických osôb na rok 2019
5. Nezdaniteľné časti základu dane od 1. 1. 2019
6. Daňový bonus na rok 2019
7. Poistné na sociálne poistenie (zamestnanec/zamestnávateľ) na rok 2019
8. Preddavky na verejné zdravotné poistenie (zamestnanec/zamestnávateľ) v roku 2019
9. Náhrada príjmu pri dočasnej PN zamestnanca v roku 2019
10. Nemocenské dávky zamestnanca v roku 2019
11. Sumy stravného a cestovné náhrady v roku 2019
12. Výška maximálneho príjmu v roku 2019 počas evidencie na úrade práce
13. Exekučné zrážky v roku 2019

Poznámky pod čiarou:

 

 

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 231,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Súvisiace odborné články

Súvisiace aktuality

Súvisiace tlačivá a formuláre

Súvisiace dokumenty

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner