Na čo je potrebné pamätať pri zakladaní pracovného pomeru

Pracovný pomer sa zakladá písomnou pracovnou zmluvou po tom, čo sa zmluvné strany dohodli na jej obsahu, pričom podmienkou pre platné založenie pracovného pomeru je dohoda strán na podstatných náležitostiach pracovnej zmluvy.

Dátum publikácie:13. 7. 2017
Autor:JUDr. Klára Ďurková

zenapodpis

Zamestnávatelia pri uzatváraní pracovného pomeru nie vždy vedia, ako správne a platne uzatvoriť pracovný pomer. Z tohto dôvodu sa článok zameriava na založenie a vznik pracovného pomeru všeobecne a založenie pracovného pomeru pri vymenovaní a voľbe do funkcie štatutárneho orgánu alebo vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.

Ďalej rozoberá problematiku uzatvárania manažérskych zmlúv. Zvyšok článku je potom zameraný na náležitosti pracovnej zmluvy s uvedením možných situácií, ktoré by mohli nastať a ktoré by bolo vhodné v pracovnej zmluve upraviť.

Založenie a vznik pracovného pomeru

Pracovný pomer sa zakladá písomnou pracovnou zmluvou po tom, čo sa zmluvné strany dohodli na jej obsahu, pričom podmienkou pre platné založenie pracovného pomeru je dohoda strán na podstatných náležitostiach pracovnej zmluvy.

Je potrebné si uvedomiť, že pracovný pomer je pomer, v rámci ktorého bude dochádzať k výkonu závislej práce, ktorú Zákonník práce definuje ako „prácu, ktorá je vykonávaná vo vzťahu nadriadenosti zamestnávateľa a podriadenosti zamestnanca, osobne zamestnancom pre zamestnávateľa, podľa pokynov zamestnávateľa, v jeho mene, v pracovnom čase určenom zamestnávateľom“.

To znamená, že hoci zamestnávateľ a zamestnanec pred uzavretím pracovnej zmluvy a dojednávaní jej náležitostí vystupujú ako rovnocenní partneri, pokiaľ ide o ich zmluvnú voľnosť, po uzatvorení pracovnej zmluvy sa ich vzťah vďaka výkonu závislej práce mení na tzv. „nerovný vzťah“ a zamestnanec sa dostáva do postavenia tzv. slabšej zmluvnej strany.

POZNÁMKA

To je zároveň dôvod, prečo pracovný pomer nie je možné založiť zmluvou podľa Občianskeho alebo Obchodného zákonníka, pretože zmluvné strany neostávajú v rovnocennom postavení. Zároveň to súvisí s tým, že „právne predpisy upravujúce pracovnoprávne vzťahy majú kogentnú povahu, čo znamená, že účastníci týchto vzťahov môžu uzatvárať len zmluvy (dohody), ktoré sú upravené pracovnoprávnymi predpismi, a ich zmluvná voľnosť sa môže uplatniť iba tam, kde to pracovnoprávne predpisy umožňujú (dovoľujú). V prípade, že tieto predpisy odchylnú úpravu práv a povinností účastníkov pracovnoprávnych vzťahov neumožňujú, treba takúto úpravu považovať za nedovolenú.“ (rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 25. októbra 2000 sp. zn. 4 Cdo 85/2000)

Kým založenie pracovného pomeru je závislé od uzatvorenia pracovnej zmluvy, vznik pracovného pomeru závisí od dohody zmluvných strán o dni nástupu zamestnanca do práce, ktorý môže, ale nemusí byť rovnaký, ako je deň uzatvorenia pracovnej zmluvy.

To znamená, že vzniku pracovného pomeru predchádza jeho založenie. Pokiaľ ide o časový moment založenia pracovného pomeru pred jeho vznikom, Zákonník práce ani iný pracovnoprávny predpis ho neustanovuje. Najvyšší súd Slovenskej republiky sa s týmto vyrovnal vo svojom rozhodnutí z 30. marca 2011 sp. zn. 3 M Cdo 14/2010, v ktorom okrem iného konštatoval, že „Pracovnou zmluvou možno založiť pracovný pomer ešte pred jeho vznikom.

Zákonník práce ani iný pracovnoprávny predpis neustanovuje, v akom časovom predstihu možno založiť pracovný pomer pred jeho vznikom. Pracovné zmluvy uzatvorené s určitým časovým predstihom pred vznikom pracovného pomeru v aplikačnej praxi nahrádzajú predzmluvné typy, akým je napríklad zmluva o budúcej pracovnej zmluve, ktorú podľa znenia ustanovenia § 1 Zákonníka práce nemožno považovať za právnu skutočnosť zakladajúcu pracovnoprávny vzťah.“

 

Príspevok je skrátený, celý obsah nájdete v tu:

1. Založenie pracovného pomeru pri vymenovaní a voľbe do funkcie štatutárneho orgánu alebo vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti
   
štatutárneho orgánu

 2. Manažérska zmluva verzus pracovná zmluva

3. Písomná forma pracovnej zmluvy a následky jej nedodržania

4. Náležitosti pracovnej zmluvy

5. Skúšobná doba

6. OTESTUJTE SA: Na čo je potrebné pamätať pri zakladaní pracovného pomeru

 NotebookMC

Prístup k celému článku majú len užívatelia s predplateným prístupom.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 231,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti Portál Mzdové centrum

Poznámky pod čiarou:

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace aktuality

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.