Náhrada mzdy za nevyčerpanú dovolenku

Aké sú zákonné možnosti na strane zamestnanca v prípade nevyplatenia náhrady mzdy na strane zamestnávateľa?

Dátum publikácie:11. 10. 2018
Autor:JUDr. Slavomíra Gejdošová

tt_nevycerpana-dovolenka

Obsah článku:

Dovolenka za kalendárny rok alebo jej pomerná časť
Dovolenka za odpracované dni
Dodatková dovolenka
Čerpanie dovolenky
Náhrada mzdy za vyčerpanú dovolenku a náhrada mzdy za nevyčerpanú dovolenku
Ďalšie dôležité skutočnosti v súvislosti s dovolenkou zamestnanca

V článku sa budeme venovať problematike náhrady mzdy za nevyčerpanú dovolenku v rámci trvania i pri skončení pracovného pomeru zamestnancov vrátane príkladov z praxe, judikatúry a právnych vzorov na uplatnenie nároku zo strany zamestnanca.

Pracovná zmluva by mala obsahovať nielen zákonné náležitosti, ale i ďalšie pracovné podmienky, a to výplatné termíny, splatnosť mzdy, pracovný čas, ako aj výmeru dovolenky a dĺžku výpovednej doby. V pracovnej zmluve možno dohodnúť ďalšie podmienky, o ktoré majú účastníci záujem, najmä ďalšie hmotné výhody.

Na aký druh dovolenky má zamestnanec nárok v zmysle Zákonníka práce?

V zmysle ust. § 100 Zákonníka práce vzniká zamestnancovi za podmienok ustanovených týmto zákonom nárok na:

  1. dovolenku za kalendárny rok alebo jej pomernú časť,
  2. dovolenku za odpracované dni,
  3. dodatkovú dovolenku.

Dovolenka za kalendárny rok alebo jej pomerná časť

Zamestnanec, ktorý počas nepretržitého trvania pracovného pomeru k tomu istému zamestnávateľovi vykonával u neho prácu aspoň 60 dní v kalendárnom roku, má nárok na dovolenku za kalendárny rok, prípadne na jej pomernú časť (pomerná časť dovolenky je za každý celý kalendárny mesiac nepretržitého trvania toho istého pracovného pomeru jedna dvanástina dovolenky za kalendárny rok), ak pracovný pomer netrval nepretržite počas celého kalendárneho roka.

Za odpracovaný deň sa považuje deň, v ktorom zamestnanec odpracoval prevažnú časť svojej zmeny.

Základná výmera dovolenky je najmenej štyri týždne.

Dovolenka zamestnanca, ktorý do konca príslušného kalendárneho roka dovŕši najmenej 33 rokov veku, je najmenej päť týždňov.

Dovolenka riaditeľa školy, riaditeľa školského výchovno-vzdelávacieho zariadenia, riaditeľa špeciálneho výchovného zariadenia a ich zástupcov, učiteľa, pedagogického asistenta, majstra odbornej výchovy, trénera športovej školy, trénera športovej triedy, korepetítora, zahraničného lektora, vychovávateľa a dovolenka odborného zamestnanca podľa osobitného predpisu je najmenej osem týždňov v kalendárnom roku.

Pozrite si aj videopríklad:  Preplatenie nevyčerpanej dovolenky
Zákazníci Mzdového centra majú prístup k videu bezplatne

Dovolenka za odpracované dni

Zamestnancovi, ktorému nevznikol nárok na dovolenku za kalendárny rok ani na jej pomernú časť, pretože nevykonával v kalendárnom roku u toho istého zamestnávateľa prácu aspoň 60 dní, patrí dovolenka za odpracované dni v dĺžke jednej dvanástiny dovolenky za kalendárny rok za každých 21 odpracovaných dní v príslušnom kalendárnom roku.

Celý článok si prečítate po prihlásení:

Náhrada mzdy za nevyčerpanú dovolenku

 
MC-rozne-zobrazovadla-375x250

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.
Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 231,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete TU

 

 

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 231,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner