Najčastejšie chyby zamestnávateľa v pracovnoprávnych vzťahoch

Povinnosti zamestnávateľa pred uzatvorením pracovnej zmluvy, pri nástupe do zamestnania a počas trvania pracovného pomeru a najčastejšie zistené nedostatky inšpektorátom z praxe. 

Dátum publikácie:4. 6. 2021
Autor:JUDr. Jozef Lukajka, PhD.

tt_chyby (1)

Zákonník práce svojimi ustanoveniami upravuje individuálne pracovnoprávne vzťahy v súvislosti s výkonom závislej práce fyzických osôb pre právnické osoby alebo fyzické osoby a kolektívne pracovnoprávne vzťahy. Pracovnoprávne vzťahy vznikajú najskôr od uzatvorenia pracovnej zmluvy alebo dohody vykonávanej mimo pracovného pomeru. Dôvodom, prečo uvádzame toto tvrdenie je, že už od tohto momentu môže zamestnávateľ nevedomky porušiť právne predpisy, pričom toto porušenie ho môže sprevádzať celým pracovným pomerom až do momentu uloženia pokuty alebo prehratého súdneho sporu. V tomto článku taktiež poukážeme na najčastejšie porušenia právnych predpisov v pracovnoprávnych vzťahoch v roku 2020.

Obsah:

I. Povinnosti zamestnávateľa
II. Ukladanie pokút a sankcie pri nedodržaní povinností zamestnávateľom
III. Najčastejšie porušenia zamestnávateľov z advokátskej praxe
IV. Postup orgánov po vykonaní kontroly

I. Povinnosti zamestnávateľa

Zákonník práce uvádza celý rad povinností zamestnávateľa, ako napríklad povinnosti pred uzatvorením pracovnej zmluvy, povinnosti pri nástupe do zamestnania alebo povinnosti počas trvania pracovného pomeru. Je však potrebné uviesť, že povinnosti zamestnávateľa nevymedzuje len Zákonník práce, ale aj ďalšie osobitné predpisy.

a) Základné povinnosti zamestnávateľa pred uzatvorením pracovnej zmluvy

Ustanovenie § 41 Zákonníka práce upravuje predzmluvné vzťahy, čo znamená, že ide o vzťahy pred vznikom pracovného pomeru. V tomto ohľade má zamestnávateľ povinnosť oboznámiť fyzickú osobu s právami a povinnosťami, ktoré pre ňu vyplynú z pracovnej zmluvy (napríklad oboznámenie zamestnanca s pracovným poriadkom, bonusovým systémom a pod.), s pracovnými podmienkami a mzdovými podmienkami, za ktorých má prácu vykonávať.

V rámci predzmluvných vzťahov v prípade uzatvorenia pracovnej zmluvy s mladistvým zamestnancom je zamestnávateľ povinný si vyžiadať vyjadrenie jeho zákonného zástupcu. Zároveň však napríklad keď zamestnávateľ prijíma osobu, ktorá sa uchádza o prvé zamestnanie, od takej osoby môže zamestnávateľ vyžadovať len informácie, ktoré súvisia s prácou. V prípade fyzickej osoby, ktorá už zamestnávaná bola, však môže požadovať predloženie pracovného posudku a potvrdenia o zamestnaní.

Sú určité informácie, ktoré zamestnávateľ vyžadovať nesmie, resp. Zákonník práce zakazuje vyžadovanie týchto informácií zamestnávateľom. Ide o informácie o tehotenstve, rodinných pomeroch, bezúhonnosti s výnimkou, ak ide o prácu, pri ktorej sa podľa osobitného predpisu vyžaduje bez­úhonnosť, alebo ak požiadavku bezúhonnosti vyžaduje povaha práce, ktorú má fyzická osoba vykonávať, politickej príslušnosti, odborovej príslušnosti a náboženskej príslušnosti.

Určité povinnosti zamestnávateľa v rámci predzmluvných vzťahov určuje aj zákon č. 5/2004 Z. z. zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Uvedený zákon v § 62 uvádza, že zamestnávateľ nesmie zverejňovať ponuky zamestnania, ktoré obsahujú akékoľvek obmedzenia a diskrimináciu podľa rasy, farby pleti, pohlavia, veku, jazyka, viery a náboženstva, zdravotného postihnutia, politického alebo iného zmýšľania, odborovej činnosti, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, majetku, rodu, manželského stavu a rodinného stavu. Zamestnávateľ je pri zverejňovaní ponuky zamestnania povinný uvádzať sumu základnej zložky mzdy. Taktiež pri výbere zamestnanca nesmie vyžadovať ani informácie týkajúce sa národnosti, rasového pôvodu alebo etnického pôvodu, politických postojov, členstva v odborových organizáciách, náboženstva, sexuálnej orientácie, informácie, ktoré odporujú dobrým mravom, a osobné údaje, ktoré nie sú potrebné na plnenie povinností zamestnávateľa ustanovených osobitným predpisom. V prípade, že ide o nutnosť a zamestnávateľ tieto informácie musí vyžadovať, v takom prípade je povinný na požiadanie občana preukázať nutnosť vyžadovaného osobného údaja.

Zákon toto ustanovenie zdôvodňuje tým, že kritéria na výber zamestnanca musia zaručovať rovnosť príležitostí pre všetkých občanov.

Zákon ustanovuje zamestnávateľovi zákaz vykonávať akékoľvek zrážky zo mzdy alebo inej odmeny poskytovanej zamestnancovi za vykonanú prácu v súvislosti so sprostredkovaním zamestnania v prospech osoby, ktorá sprostredkovala zamestnanie.

b) Základné povinnosti zamestnávateľa pri uzatvorení pracovného pomeru

Zákonník práce ustanovuje, že pracovný pomer sa zakladá písomnou pracovnou zmluvou, pričom jedno písomné vyhotovenie pracovnej zmluvy je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi. Pri uzatváraní pracovného pomeru má zamestnávateľ povinnosť so zamestnancom v pracovnej zmluve dohodnúť podstatné náležitosti, ktorými sú:

 • druh práce, na ktorý sa zamestnanec prijíma, a jeho stručná charakteristika,
 • miesto výkonu práce,
 • deň nástupu do práce,
 • mzdové podmienky, ak nie sú dohodnuté v kolektívnej zmluve.

Okrem nami uvedených podstatných náležitostí by mal zamestnávateľ uviesť aj ďalšie pracovné podmienky, a to výplatné termíny, pracovný čas, výmeru dovolenky a dĺžku výpovednej doby.

c) Základné povinnosti zamestnávateľa pri nástupe do zamestnania

Ustanovenie § 47 ods. 2 Zákonníka práce uvádza základné povinnosti zamestnávateľa pri nástupe zamestnanca do zamestnania. Ďalšie povinnosti zamestnávateľa sú buď upravené v jednotlivých ustanoveniach Zákonníka práce, prípadne v osobitných predpisoch, vo vnútropodnikových predpisoch zamestnávateľa, ako aj v kolektívnych zmluvách. Zamestnávateľ je na základe tohto ustanovenia povinný zamestnanca oboznámiť:

 • s pracovným poriadkom a s kolektívnou zmluvou,
 • s právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na prácu ním vykonávanú,
 • s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré musí zamestnanec pri svojej práci dodržiavať,
 • s ustanoveniami o zásade rovnakého zaobchádzania,
 • s vnútorným predpisom upravujúcim oznamovanie kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti a pod.

V prípade mladistvého zamestnanca je zamestnávateľ povinný pri nástupe do zamestnania oboznámiť mladistvého zamestnanca a fyzickú osobu vykonávajúcu ľahké práce a jej zákonného zástupcu o možných rizikách vykonávanej práce a o prijatých opatreniach týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

d) Základné povinnosti zamestnávateľa odo dňa vzniku pracovného pomeru počas jeho trvania

Odo dňa, kedy zamestnancovi vznikne pracovný pomer, je zamestnávateľ povinný:

 • prideľovať zamestnancovi prácu podľa pracovnej zmluvy,
 • platiť mu za vykonanú prácu mzdu,
 • utvárať podmienky na plnenie pracovných úloh a
 • dodržiavať ostatné pracovné podmienky ustanovené právnymi predpismi, kolektívnou zmluvou a pracovnou zmluvou.

e) Základné povinnosti zamestnávateľa podľa zákona č. 124/2006 Z. z. zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zamestnávateľ v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci má mnoho povinností uložených mu týmto zákonom. Vzhľadom na ich rozsiahlosť nižšie uvádzame len tie najzákladnejšie, pričom v rámci tohto zákona je potrebné dodržiavanie všetkých povinností. Zamestnávateľ je povinný:

 • vykonávať opatrenia so zreteľom na všetky okolnosti týkajúce sa práce a v súlade s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
 • zlepšovať pracovné podmienky a prispôsobovať ich zamestnancom, zisťovať nebezpečenstvá a ohrozenia,
 • posudzovať riziko a vypracovať písomný dokument o posúdení rizika pri všetkých činnostiach vykonávaných zamestnancami,
 • zabezpečovať, aby pracoviská, komunikácie, pracovné prostriedky, materiály, pracovné postupy, výrobné postupy, usporiadanie pracovných miest a organizácia práce neohrozovali bezpečnosť a zdravie zamestnancov a na ten účel zabezpečovať potrebnú údržbu a opravy,
 • určovať bezpečné pracovné postupy,
 • určovať a zabezpečovať ochranné opatrenia, ktoré sa musia vykonať, a ak je to potrebné, určovať a zabezpečovať ochranné prostriedky, ktoré sa musia používať,
 • vydávať vnútorné predpisy, pravidlá o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a dávať pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a pod.

V zmysle zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci je zamestnávateľ povinný bezplatne poskytovať zamestnancom pracovný odev a pracovnú obuv, pokiaľ títo zamestnanci pracujú v prostredí, v ktorom odev alebo obuv podlieha mimoriadnemu opotrebovaniu alebo mimoriadnemu znečisteniu, a taktiež zabezpečovať zamestnancom pitný režim, ak to vyžaduje ochrana ich života alebo zdravia a poskytovať umývacie, čistiace a dezinfekčné prostriedky potrebné na zabezpečenie telesnej hygieny, pričom zabezpečenie pitného režimu je zamestnávateľ povinný upraviť vnútorným predpisom.

Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci ustanovuje zamestnávateľovi povinnosť pravidelne, zrozumiteľne a preukázateľne oboznamovať každého zamestnanca s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, so zásadami bezpečnej práce, zásadami ochrany zdravia pri práci, zásadami bezpečného správania na pracovisku a s bezpečnými pracovnými postupmi a overovať ich znalosť. Zamestnávateľ je taktiež povinný pravidelne, zrozumiteľne a preukázateľne oboznamovať každého zamestnanca s existujúcim a predvídateľným nebezpečenstvom a ohrozením, s dosahmi, ktoré môžu spôsobiť ujmu na zdraví, a s ochranou pred nimi. Zamestnávateľ je taktiež povinný pravidelne, zrozumiteľne a preukázateľne oboznamovať každého zamestnanca so zákazom vstupovať do priestoru, zdržiavať sa v priestore a vykonávať činnosti, ktoré by mohli bezprostredne ohroziť život alebo zdravie zamestnanca.

 

Prečítajte si celý text:

Najčastejšie chyby zamestnávateľa v pracovnoprávnych vzťahoch

Poznámky pod čiarou:


Autor: JUDr. Jozef Lukajka,

 

 

Využívajte funkcie a služby Mzdového centra naplno!

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 291,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace videoškolenia

Súvisiace vzory zmlúv a právnych podaní

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.