Najvýznamnejšie zmeny v zdaňovaní príjmov fyzických osôb v roku 2015 a 2016

V rokoch 2015 a 2016 došlo k výrazným zmenám v zákone o dani z príjmov. K najvýznamnejším zmenám v roku 2015 určite patrila možnosť „brutácie“ nepeňažných plnení, v roku 2016 to bolo zase zdaňovanie lekárov, oslobodenie príjmov z predaja cenných papierov, zmien v spôsobe zdanenia autorských honorárov atď.

Dátum publikácie:16. 3. 2016
Autor:Ing. Miroslava Brnová

Image6297

V rokoch 2015 a 2016 došlo k výrazným zmenám v zákone o dani z príjmov. Jednou skupinou zmien sú aj doplnenia rôznych druhov zdaniteľných príjmov fyzických osôb, ale aj príjmov oslobodených od dane, spôsobu ich výpočtu a pod.

K najvýznamnejším zmenám v roku 2015 určite patrila možnosť „brutácie“ nepeňažných plnení, v roku 2016 to bolo zase doplnenie príjmov športovcov spolu s ďalšími úpravami týkajúcimi sa aj sponzorského, zdaňovania lekárov, oslobodenia príjmov z predaja cenných papierov, zmien v spôsobe zdanenia autorských honorárov atď.

NEPREHLIADNITE

Najvýznamnejšími zmenami v zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti boli:

a) v roku 2015:

 • zavedenie „brutácie“ nepeňažného príjmu,
 • oslobodenie nepeňažného príjmu pre poľnohospodárov,

b) v roku 2016:

 • presun príjmov žiakov za produktívnu prácu,
 • doplnenie príjmov o príjmy profesionálnych športovcov,
 • doplnenie príjmov zo závislej činnosti o príjmy komisára pre deti a komisára pre osoby so zdravotným postihnutím,
 • oslobodenie plnení vyplácaných zo sociálneho fondu zamestnávateľa.

Zavedenie „brutácie“ nepeňažných plnení od 1. 1. 2015

Podľa § 5 ods. 3 písm. d) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“) je príjmom zo závislej činnosti aj nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancovi zamestnávateľom, ktorý je platiteľom dane. S účinnosťou od 1. 1. 2015 sa zaviedla nová možnosť pre zdanenie takéhoto nepeňažného príjmu, a to tzv. brutácia. Uvedené znamená, že zamestnávateľ toto nepeňažné plnenie, okrem príjmov podľa § 5 odseku 1 písm. j) a k) a ods. 3 písm. a), môže navýšiť na sumu vypočítanú podľa prílohy č. 6, pričom za príjem zo závislej činnosti zamestnanca sa v tomto prípade považuje takto navýšené nepeňažné plnenie.

Zamestnávateľ pri zdanení nepeňažného príjmu po 1. 1. 2015 môže postupovať dvoma spôsobmi, a to:

 • nebude navyšovať nepeňažný príjem zamestnancovi, pričom spôsob výpočtu je rovnaký ako pri peňažnom príjme, t. j. od zdaniteľného príjmu, ktorý sa rovná nepeňažnému príjmu, sa odpočíta poistné a príspevky, ktoré je zamestnanec povinný platiť, a nezdaniteľná časť podľa § 11 ods. 2 písm. a) ZDP (postup uvedený v § 35 ZDP);
UPOZORNENIE

Pri použití tejto metódy platí zrazené poistné a príspevky a preddavok na daň zamestnanec sám!, to znamená, že čistý nepeňažný príjem zamestnanca je < ako cena zamestnaneckého benefitu;

 • navýši nepeňažný príjem zamestnancovi o preddavok na daň a o povinne platené poistné, ktoré je povinný platiť zamestnanec podľa osobitných predpisov.

Vzhľadom na skutočnosť, že zákon hovorí len o možnosti navýšiť nepeňažné plnenie zamestnancovi z dôvodu, aby dostal celú hodnotu tohto nepeňažného plnenia, zamestnávateľ sa môže rozhodnúť, či za zamestnanca uhradí celý preddavok na daň a celé povinne platené poistné alebo len preddavok na daň, alebo len poistné, alebo len časť z niektorého z týchto odvodov. Je to v zásade forma odmeny, ktorú zamestnávateľ platí za zamestnanca.

Takto navýšené plnenie (spolu s ostatnými príjmami zo závislej činnosti) je vymeriavacím základom, z ktorého zamestnávateľ odvádza poistné a príspevky a je aj jeho daňovým výdavkom podľa § 19 ods. 3 písm. i) ZDP.

Navýšené nepeňažné plnenie sa nevzťahuje na:

 • nepeňažné plnenie poskytnutím motorového vozidla aj na súkromné účely zamestnancovi [§ 5 ods. 3 písm. a) ZDP],
 • nepeňažné plnenie poskytnuté bývalým zamestnávateľom poberateľovi predčasného starobného dôchodku, starobného dôchodku, poberateľovi výsluhového dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku a osobe, na ktorú prešlo právo na tieto plnenia [§ 5 ods. 1 písm. k) ZDP],
 • odmeny za výkon funkcie predsedu, člena a zapisovateľa volebnej komisie, predsedu, člena a zapisovateľa komisie pre referendum a sčítacieho komisára [§ 5 ods. 1 písm. j) ZDP].

V nadväznosti na uvedené je podľa § 19 ods. 2 písm. c) bod 7 ZDP daňovým výdavkom zamestnávateľa aj výdavok na poistné a príspevky zamestnanca z navýšeného nepeňažného plnenia podľa § 5 ods. 3 písm. d) a preddavky na daň zrazené podľa § 35 ZDP z tohto navýšeného nepeňažného plnenia, ktoré platí zamestnávateľ za tohto zamestnanca.

Pri navýšení nepeňažného plnenia o preddavok na daň sa uplatní sadzba dane podľa § 15 písm. a) ZDP v závislosti od výšky nepeňažného plnenia, pričom na uplatnenie sadzby dane 19 % a 25 % je rozhodujúce, či suma poskytnutého nepeňažného plnenia presiahne sumu rozhodujúcu na uplatnenie sadzby dane (pozri prílohu č. 6 ZDP), ktorá je pre rok 2015 vo výške 2 364,0093 €.

Ak je suma nepeňažného plnenia:

 • nižšia alebo rovnaká ako suma rozhodujúca na uplatnenie sadzby dane, potom sa pri navýšení nepeňažného plnenia použije 19 % sadzba dane [§ 15 písm. a) prvého bodu ZDP],
 • vyššia ako suma rozhodujúca na uplatnenie sadzby dane, na účely výpočtu navýšeného nepeňažného plnenia sa časť sumy poskytnutého nepeňažného plnenia rovnajúca sa sume rozhodujúcej na uplatnenie sadzby dane navýši o 19 % sadzbu dane [§ 15 písm. a) prvý bod ZDP] a zostávajúca časť nepeňažného plnenia sa navýši o 25 % sadzbu dane [§ 15 písm. a) druhý bod ZDP].

 

Článok je skrátený, celý článok "Najvýznamnejšie zmeny v zdaňovaní príjmov fyzických osôb v roku 2015 a 2016" nájdete v súvisiacich odborných článkoch ako prvé štyri články, a to

- Najvýznamnejšie zmeny v zdaňovaní príjmov fyzických osôb v roku 2015 a 2016 – 1. časť
- Najvýznamnejšie zmeny v zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti
- Zmeny v zdaňovaní autorských honorárov
- Zdanenie športovcov a sponzorského

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Miroslava Brnová

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.