Nárok na daňový bonus a štúdium dieťaťa

V zmysle zákona o dani z príjmov je možné od 1. januára 2018 uplatniť si dva druhy daňového bonusu. Jedným z nich je daňový bonus na vyživované dieťa. Po splnení istých podmienok je možné uplatniť si bonus aj na dieťa študujúce v zahraničí.

Dátum publikácie:19. 7. 2018
Autor:Ing. Dagmar Piršelová

dan bonus

Od 1. januára 2018 platia pri zdaňovaní príjmov fyzických osôb dva druhy daňových bonusov. Prvý je na vyživované dieťa a druhý je na zaplatené úroky pri úveroch na bývanie.

V príspevku sa budeme venovať daňovému bonusu, ktorý predstavuje daňové zvýhodnenie na každé vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti, vyplatené podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“). Ide o príjem od dane oslobodený. Znižuje fyzickej osobe (ďalej len „daňovník“) vypočítanú daň, resp. v priebehu roka mesačný preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti.

Ak je vyšší ako vypočítaná daňová povinnosť, daňovník má nárok na vyplatenie rozdielu. Nejde o nezdaniteľnú sumu (tá sa počíta len do nuly).

Za neoprávnene vyplatený daňový bonus sú rovnaké sankcie ako pri krátení dane, resp. v priebehu roka preddavkov na daň. Na kontrolu jeho uplatňovania sa vzťahujú ustanovenia platného daňového poriadku. Z uvedeného dôvodu je dôležité dodržať podmienky na jeho uplatnenie.

Podmienky na uplatnenie daňového bonusu (na ktoré dieťa, kto je oprávnená osoba, za akých podmienok, požadovaná výška príjmov daňovníkov atď.) vyplývajú najmä z § 33 a ďalších ustanovení ZDP.

Základnou podmienkou na jeho uplatnenie je tzv. nezaopatrenosť vyživovaného dieťaťa.

Ide o širokú problematiku, poukážeme len na vybrané problémy pri uplatnení tejto daňovej úľavy, a to len v súvislosti so štúdiom.

O aktuálnu tému pôjde najmä v čase prázdnin, resp. v súvislosti so začiatkom a koncom školského roku.

Pripomíname len stručne, že za vyživované dieťa sa na daňové účely považuje v prvom rade „nezaopatrené“ dieťa podľa zákona o prídavku na dieťa, ak ide súčasne o dieťa vlastné, osvojené, dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu (vrátane plnoletého nezaopatreného dieťaťa, ak do dosiahnutia plnoletosti bolo zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov) a dieťa druhého z manželov.

Nie je to vnuk, ak jeho rodičia nemajú príjmy, z ktorých by si úľavu (bonus) mohli uplatniť (výnimkou by bolo, ak by bol vnuk osvojený) a ani to nemôže byť dieťa druž­ky/druha (ak nejde súčasne o vlastné dieťa daňovníka).

Za nezaopatrené dieťa sa považuje (§ 3 a ďalšie ustanovenia zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa...):

 1. dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky;
 2. dieťa po jej skončení, najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku, ak sa
  • sústavne pripravuje na povolanie štúdiom alebo
  • pre chorobu alebo úraz sa nemôže sústavne pripravovať na povolanie štúdiom alebo vykonávať zárobkovú činnosť;
 3. dieťa, ktoré je oslobodené od povinnosti dochádzať do školy;
 4. dieťa, ktoré sa vzdeláva v základnej škole pre žiakov so zdravotným znevýhodnením (tu možno predĺžiť dĺžku vzdelávania až o dva roky);
 5. dieťa do dosiahnutia plnoletosti (spravidla do 18. roku veku), ktoré pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je neschopné:
  • sústavne sa pripravovať na povolanie alebo
  • vykonávať zárobkovú činnosť.

Text je skrátený. Prečítajte si celý článok:

Nárok na daňový bonus a štúdium dieťata 
- príklady z praxe
- nárok na daňový bonus na dieťa študujúce v zahraničí

Poznámky pod čiarou:

Súvisiace tlačivá a formuláre

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner