Nároky zamestnancov z úrazového poistenia pri pracovnom úraze

Úrazové poistenie je zložka sociálneho poistenia, ktorého účelom je úprava právnych vzťahov v prípadoch poškodenia zdravia alebo úmrtia, ktoré nastali v dôsledku pracovného úrazu, služobného úrazu a choroby z povolania. Táto zložka sociálneho poistenia slúži k finančnému zabezpečeniu fyzických osôb v prípade vzniku sociálnej udalosti, ktorou je dočasná pracovná neschopnosť, zníženie pracovnej schopnosti a smrť, ktorá nastala v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania.

Dátum publikácie:20. 4. 2017
Autor:Mgr. Vladimír Hornáček, PhD.

Image5011

Nároky zamestnancov z úrazového poistenia pri pracovnom úraze a chorobe z povolania

Právne vzťahy vznikajúce ako následok pracovného úrazu alebo choroby z povolania medzi zamestnancom a zamestnávateľom boli pred účinnosťou zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“), t. j. pred 1. januárom 2004, upravené v zákone č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce a v zákone Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov, a to zo zákonného poistenia zodpovednosti zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze a pri chorobe z povolania.

Úrazové poistenie je zložka sociálneho poistenia, ktorého účelom je úprava právnych vzťahov v prípadoch poškodenia zdravia alebo úmrtia, ktoré nastali v dôsledku pracovného úrazu, služobného úrazu (ďalej len „pracovný úraz“) a choroby z povolania. Táto zložka sociálneho poistenia slúži k finančnému zabezpečeniu fyzických osôb v prípade vzniku sociálnej udalosti, ktorou je dočasná pracovná neschopnosť, zníženie pracovnej schopnosti a smrť (ďalej len „sociálna udalosť“), ktorá nastala v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania. S týmito sociálnymi udalosťami spája zákon o sociálnom poistení aj nároky na dávky z nemocenského poistenia, dávky zo starobného poistenia a dávky z invalidného poistenia. Úrazové dávky majú v niektorých prípadoch charakter nadstavby k už poskytovanej dávke nemocenského poistenia a invalidného poistenia. Nadstavbový charakter úrazových dávok k nemocenským dávkam a k invalidnému dôchodku spočíva v tom, že úrazová dávka sa znižuje o sumu nemocenskej dávky alebo sumu invalidného dôchodku, na ktoré vznikol nárok z dôvodu tej istej sociálnej udalosti následkom pracovného úrazu alebo choroby z povolania.

Sociálna udalosť

Podstatnou podmienkou pre vznik nároku na úrazovú dávku je skutočnosť, že sociálna udalosť nastala v súvislosti s pracovným úrazom alebo chorobou z povolania.

Pracovný úraz je poškodenie zdravia alebo smrť fyzickej osoby spôsobené nezávisle od vôle tejto fyzickej osoby krátkodobým, náhlym a násilným pôsobením vonkajších vplyvov, ktoré utrpela pri plnení pracovných alebo služobných úloh (ďalej len „pracovné úlohy“), pre plnenie pracovných úloh a pri odvracaní škody hroziacej zamestnávateľovi.

Choroba z povolania je choroba uznaná príslušným špecializovaným zdravotníckym pracoviskom, zaradená do zoznamu chorôb z povolania uvedeného v prílohe č. 1 zákona o sociálnom poistení, ak vznikla za podmienok uvedených v tejto prílohe fyzickej osobe pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s plnením pracovných úloh. Za chorobu z povolania sa považuje aj taká choroba, ktorá bola zamestnancovi zistená pred jej zaradením do zoznamu chorôb z povolania, najviac však tri roky pred dňom zaradenia tejto choroby do tohto zoznamu.

Na kvalifikáciu úrazu a vzniku choroby ako pracovného úrazu a choroby z povolania musí podľa zákona o sociálnom poistení existovať príčinná súvislosť medzi úrazom (smrťou) alebo chorobou a plnením pracovných úloh, resp. odvracaním škody hroziacej zamestnávateľovi.

Osobný rozsah

Na rozdiel od ostatných druhov sociálneho poistenia (nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti, ktorým podlieha zamestnanec) je úrazové poistenie výlučne poistenie zamestnávateľa a na jeho vznik je nevyhnutná existencia pracovného vzťahu (resp. iného obdobného vzťahu). Znamená to, že zákon o sociálnom poistení nepripúšťa dobrovoľný vznik úrazového poistenia, preto samostatne zárobkovo činné osoby a dobrovoľne poistené osoby nemajú prístup k dávkam úrazového poistenia.

Zákon o sociálnom poistení limituje nárok na úrazové dávky len pre zamestnancov z úrazového poistenia ich zamestnávateľa a pre fyzické osoby v špecifickom postavení. Nárok na úrazové dávky vzniká aj manželovi (manželke), nezaopatreným deťom a fyzickým osobám, voči ktorým existovala vyživovacia povinnosť, a to za podmienky, že tieto osoby sú pozostalými po zamestnancovi, ktorý zomrel následkom pracovného úrazu alebo choroby z povolania alebo sú pozostalými po fyzickej osobe v špecifickom postavení, ktorá zomrela následkom pracovného úrazu alebo choroby z povolania.

Fyzické osoby v špecifickom postavení sú osoby, ktoré nie sú „klasickými“ zamestnancami, ale utrpeli pri zákonom o sociálnom poistení určených činnostiach alebo v priamej súvislosti s týmito činnosťami pracovný úraz alebo im vznikla choroba z povolania. Ide napríklad o žiaka strednej školy, ktorý utrpel pracovný úraz alebo ktorému vznikla choroba z povolania pri praktickom vyučovaní, či dobrovoľného hasiča, ktorý utrpel pracovný úraz alebo mu vznikla choroba z povolania pri plnení úloh na úseku ochrany pred požiarmi. Takýmto fyzickým osobám vzniká tiež nárok na úrazové dávky.

Úrazové poistenie je pre zamestnávateľa povinné a vzniká odo dňa, v ktorom začal zamestnávateľ zamestnávať aspoň jedného zamestnanca. Obligatórna povaha úrazového poistenia nepripúšťa možnosť jeho prerušenia ani neumožňuje vylúčenie platenia poistného na úrazové poistenie zamestnávateľom, ako je tomu napríklad pri nemocenskom poistení v období, počas ktorého je zamestnanec uznaný za dočasne práceneschopného. Zánik tohto poistenia je naviazaný na skutočnosť, kedy zamestnávateľ nezamestnáva už žiadneho zamestnanca.

Povinne úrazovo poistený je každý zamestnávateľ, ktorý zamestnáva aspoň jednu fyzickú osobu vykonávajúcu zárobkovú činnnosť v pracovnoprávnom vzťahu, v štátnozamestnaneckom pomere, v členskom pomere, ktorého súčasťou je aj pracovný vzťah k družstvu, v služobnom pomere alebo ktorý zamestnáva aspoň jednu fyzickú osobu vykonávajúcu zárobkovú činnosť, ktorou je výkon verejnej funkcie (napr. verejný ochranca práv). Povinne úrazovo poistený je aj ústav na výkon väzby a ústav na výkon trestu odňatia slobody v prípade, že plnia povinnosti zamestnávateľa pre fyzickú osobu vo výkone väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody, ktoré sú zaradené do práce. Povinne úrazovo poistený nie je zamestnávateľ sudov a prokurátovov, pre ktorých platia osobitné predpisy, a to zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry.

Poistné na úrazové poistenie a vymeriavací základ

Zákon o sociálnom poistení upravuje sadzbu poistného na úrazové poistenie v diferencovanej výške (od 0,3 % do 2,1 %), a to v závislosti od toho, v akej nebezpečnostnej triede sa zamestnávateľ nachádza (existuje až 10 nebezpečnostných tried). Na vytvorenie systému zaraďovania zamestnávateľa do nebezpečnostných tried je naviazaný aj systém ukladania prirážky a poskytovania zľavy z poistného na úrazové poistenie v závislosti od úrovne bezpečnostného rizika u zamestnávateľa zistenej porovnaním s priemerným bezpečnostným rizikom zisteným za všetkých zamestnávateľov zaradených do rovnakej skupiny ekonomických činností podľa odvetvovej klasifikácie ekonomických činností. Účelom tejto úpravy bolo na jednej strane zvýšiť motiváciu zamestnávateľov vytvárať také pracovné prostredie, v ktorom by bolo riziko vzniku pracovného úrazu eliminované na minimum (tzv. preventívna funkcia) a zároveň zaviesť vyššiu mieru zásluhovosti v systéme úrazového poistenia v prospech tých zamestnávateľov, ktorí majú najnižšiu úrazovosť. Vzhľadom na súčasné znenie § 293cy zákona o sociálnom poistení je sadzba poistného na úrazové poistenie ustanovená jednotne pre všetkých zamestnávateľov vo výške 0,8 % vymeriavacieho základu zamestnanca a systém ukladania prirážky a poskytovania zľavy z poistného na úrazové poistenie sa neuplatňuje, a to až do 31. decembra 2017. Keďže praktické uplatnenie právnej úpravy diferencovaných sadzieb poistného na úrazové poistenie a ukladanie prirážok a poskytovanie zliav z poistného na úrazové poistenie bolo štyrikrát odložené, je otázne, či predmetná právna úprava nadobudne účinnosť od 1. januára 2018, alebo príde k jej opätovnému oddialeniu.

 

Článok je uvedený v skrátenom znení. Celý článok nájdete tu:

Nároky zamestnancov z úrazového poistenia pri pracovnom úraze a chorobe z povolania

 NotebookMC

Prístup k celému článku majú len užívatelia s predplateným prístupom.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 231,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti Portál Mzdové centrum

Poznámky pod čiarou:


Autor: Mgr. Vladimír Hornáček, PhD.

Súvisiace aktuality

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace odborné články

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.