Návrh nového zákona o hazardných hrách

Ministerstvo financií predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh nového zákona o hazardných hrách ako reakciu na dynamický rast prevádzkovania hazardných hier v on-line prostredí.

Dátum publikácie:28. 5. 2018
Autor:Redakcia
Sledované štádium legislatívneho procesu
Vláda SR 1. čítanie (NR SR) 2. čítanie (NR SR) 3. čítanie (NR SR) prezident SR 

 

Ministerstvo financií predložilo 25. mája 2018 do medzirezortného pripomienkového konania návrh nového zákona o hazardných hrách.

Hlavným zámerom navrhovanej úpravy je komplexná regulácia hazardných hier, ktorá by výraznejšou mierou v porovnaní s doterajšou úpravou zohľadnila najmä technologický vývoj a poznatky regulačných orgánov iných európskych krajín. Nová úprava má tiež posilniť ochranu hráčov pred možnými škodlivými účinkami, ktoré s poskytovaním služieb v tomto odvetví súvisia. Predkladaná právna úprava zároveň významnou mierou posilňuje kompetenciu obcí v rozhodovaní o umiestnení hazardu na jej území.

K zásadným zmenám v porovnaní s doterajšou úpravou patrí predovšetkým návrh na uvoľnenie prístupu na trh internetových hier a zriadenie nového regulačného úradu s pôsobnosťou v oblasti hazardných hier.

V rámci on-line hier sa navrhuje, aby príslušná licencia mohla byť po splnení zákonom ustanovených podmienok udelená aj zahraničným spoločnostiam, pričom licenciu na on-line hry bude množné získať aj na prevádzkovanie internetovej herne, či kasína. S týmito navrhovanými zmenami úzko súvisí aj vymedzenie jednotlivých druhov hazardných hier vrátane vytvorenia novej štruktúry a hierarchie licencií.

Navrhuje sa zriadenie nezávislého Úradu regulácie a dozoru nad hazardnými hrami. Do pôsobnosti úradu by mali prejsť s výnimkou legislatívy prakticky všetky činnosti na úseku hazardných hier, a to najmä licencovanie, výkon dozoru, ukladanie sankcií a správa odvodov.

Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. marca 2019, pričom účinnosť ustanovení týkajúcich sa zriadenia nového Úradu pre reguláciu a dozor nad hazardnými hrami a úprav súvisiacich so zabezpečením jeho organizačno-personálnej, procesnej a materiálnej pripravenosti na výkon navrhovanej pôsobnosti sa predpokladá od 1. júla 2019.

Poznámky pod čiarou:

Funkcie

Partner