Neospravedlnená absencia a jej dôsledky

Ak sa zamestnávateľ domáha nároku na náhradu škody, musí preukázať, že došlo k neospravedlnenej absencii zamestnanca a že vznik­la škoda, a tiež dokázať príčinnú súvislosť me­dzi nekonaním zamestnanca a vznikom škody a zavinenie zamestnanca.

Dátum publikácie:1. 11. 2018
Autor:JUDr. Lenka Michalská, PhD.

tt_prazdna-ucebna

Absencia zamestnanca v pravom zmysle slova znamená jeho neprítomnosť na pracovisku. Táto neprítomnosť zamestnanca môže byť zo strany zamestnávateľa ospravedlnená alebo neospravedlnená. Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce (ďalej len „Zákonník práce“) vymedzuje, kedy ide o ospravedlnenú a kedy o neospravedlnenú neprítomnosť zamestnanca v práci. Ospravedlnená neprítomnosť zamestnanca v práci je zo strany zamestnávateľa akceptovaná, v niektorých prípadoch dokonca i hradená mzdou. Na druhej strane neospravedlnená absencia zamestnanca v práci nie je zamestnávateľom akceptovaná a je považovaná za porušenie pracovnej disciplíny. V dôsledku neospravedlnenej absencie zamestnanca v práci môže byť zamestnancovi krátená dovolenka, zamestnávateľ môže s takýmto zamestnancom skončiť pracovný pomer a dokonca v odôvodnených prípadoch si môže od zamestnanca vymáhať i náhradu škody.

Prekážky v práci

Základnou povinnosťou zamestnanca je vykonávať prácu a základnou povinnosťou zamestnávateľa je dohodnutú prácu zamestnancovi prideľovať. V priebehu trvania pracovného pomeru však dochádza i k situ­áciám, keď zamestnanec nemôže po určitý čas prácu vykonávať, resp. zamestnávateľ mu prácu nemôže prideľovať. V danom prípade ide o prekážky v práci. Prekážky v práci znamenajú dočasné prerušenie práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu.

Prekážky v práci nie sú komplexne riešené v žiadnom dokumente Medzinárodnej organizácie práce ani smernicami Európskej únie. Niektoré druhy prekážok v práci riešia osobitné smernice Európskej únie, ako napríklad materskú či rodičovskú dovolenku alebo pracovný čas. V slovenskom právnom poriadku sú prekážky v práci zakotvené v Zákonníku práce ako základnom pracovnoprávnom predpise. Zákonník práce zakotvuje vo svojej piatej časti inštitút prekážok v práci. O prekážku v práci ide v prípade, ak zamestnanec z nejakého dôvodu nepracuje. Prekážky v práci sa delia z hľadis­ka subjektu na prekážky na strane zamestnanca a prekážky na strane zamestnávateľa. Rovnako tiež z hľadiska času môžeme deliť prekážky v práci, ktoré majú trvalý charakter alebo dočasný charakter.

V prípade, že si zamestnanec pre prekážku v práci nemôže plniť svoju základnú povinnosť, t. j. vykonávať prácu pre zamestnávateľa z dôvodov na jeho strane, ide o prekážku v práci na strane zamestnanca.

Pri každej prekážke v práci je potrebné posudzovať aj jej charakter, pretože práve od charakteru prekážky závisí, či má zamestnanec nárok na poskytnutie pracovného voľna a prekážku možno považovať za ospravedlnenú, alebo nemá nárok na poskytnutie pracovného voľna.

Niektoré prekážky v práci majú obligatórny charakter, a teda zamestnávateľ musí tieto prekážky ospravedlniť, iné prekážky ponechávajú rozhodnutie na zamestnávateľovi, majú fakultatívny charakter a zamestnávateľ podľa okolností prípadu rozhodne o tom, či bude prekážku považovať za ospravedlnenú alebo neospravedlnenú. Najčastejšou neospravedlnenou prekážkou v práci je práve neospravedlnená neprítomnosť zamestnanca v práci.

Ako právoplatne skončiť pracovný pomer z dôvodu porušenia pracovnej disciplíny vo videoškolení: Skončenie pracovného pomeru a porušenie pracovnej disciplíny
Predplatitelia ročného prístupu Mzdového centra majú prístup k videám v cene predplatného. 

Vo všeobecnosti možno posudzovať správanie zamestnanca, ktorý nechodí bez ospravedlnenia do práce, ako porušenie pracovnej disciplíny.

Je na každom zamestnávateľovi, či posúdi takéto správanie zamestnanca ako menej závažné alebo ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

V závislosti od intenzity porušenia pracovnej disciplíny Zákonník práce spája s porušením pracovnej disciplíny rôzne následky. Tieto závisia nielen od intenzity porušenia a dĺžky jeho trvania, ale aj od špecifických okolností každého prípadu.

 

Text je skrátený. Celé znenie
1. Prekážky v práci
2. Rozdiel medzi ospravedlnenou a neospravedlnenou absenciou v práci
3. Krátenie dovolenky
4. Skončenie pracovného pomeru
5. Neospravedlnená absencia a jej vplyv na sociálne a zdravotné poistenie
6. Náhrada škody
7. Prekážka v práci pri účasti na štrajku, ktorý bol vyhlásený za nezákonný

si prečítate tu:

Neospravedlnená absencia a jej dôsledky

Poznámky pod čiarou:

 

 

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 231,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner