Nezdaniteľné časti základu dane od 1. januára 2022

Prehľad nezdaniteľných častí základu dane na daňovníka v zdaňovacom období roka v závislosti od výšky základu dane.

Dátum publikácie:30. 12. 2021
Autor:Ing. Martina Paliderová, PhD.

nezdan cast

Daňovník si môže znížiť svoj zdaniteľný príjem o nezdaniteľné časti základu dane, ktoré upravuje zákon č. 595/2003 Z. z. v § 11. Nezdaniteľná časť základu dane je odpočítateľná položka, o ktorú si daňovník môže znížiť základ dane.

Základ dane si môže znížiť daňovník, ktorý mal príjem:
Medzi príjmy zo závislej činnosti podľa § 5 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. (ZDP) sa zahŕňajú:
 • príjmy, ktoré vyplývajú zo súčasného, príp. predchádzajúceho pracovnoprávneho vzťahu; služobného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru a členského pomeru alebo obdobného vzťahu, v ktorom je daňovník pri výkone práce pre platiteľa príjmu povinný dodržiavať pokyny alebo príkazy platiteľa príjmu a podiel na zisku vyplatený obchodnou spoločnosťou alebo družstvom zamestnancovi bez účasti na základnom imaní tejto spoločnosti alebo družstva;
 • príjmy za prácu likvidátorov, prokuristov, nútených správcov, členov družstiev, spoločníkov a konateľov spoločností s ručením obmedzeným a komanditistov komanditných spoločností, a to aj keď nie sú povinní pri výkone práce pre družstvo alebo pre spoločnosť dodržiavať príkazy inej osoby;
 • platy a funkčné príplatky ústavných činiteľov SR, verejného ochrancu práv, komisára pre deti, komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, poslancov Európskeho parlamentu, ktorí boli zvolení na území SR, prokurátorov SR a vedúcich ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR;
 • odmeny za výkon funkcie v štátnych orgánoch, v orgánoch územnej samosprávy a v orgánoch iných právnických osôb alebo spoločenstiev, alebo odmeny za výkon funkcie;
 • odmeny obvinených vo väzbe a odmeny odsúdených vo výkone trestu odňatia slobody;
 • príjmy z prostriedkov sociálneho fondu;
 • príjmy plynúce v súvislosti s minulým, súčasným alebo budúcim výkonom závislej činnosti alebo funkcie bez ohľadu na to, či daňovník pre platiteľa príjmu skutočne vykonával, vykonáva alebo bude vykonávať túto závislú činnosť alebo funkciu;
 • obslužné;
 • vrátené poistné zo zaplateného poistného na verejné zdravotné poistenie, sociálne poistenie a sociálne zabezpečenie, o ktoré si daňovník znížil v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach príjmy zo závislej činnosti;
 • odmena za výkon funkcie predsedu, člena a zapisovateľa volebnej komisie, predsedu, člena a zapisovateľa komisie pre referendum a sčítacieho komisára;
 • nepeňažné plnenie poskytnuté od bývalého zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, poberateľovi predčasného starobného dôchodku, starobného dôchodku, poberateľovi výsluhového dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku alebo osobe, na ktorú prešlo právo na tieto plnenia;
 • odmena za produktívnu prácu žiaka strednej odbornej školy a príjem študenta vysokej školy v čase odbornej praxe;
 • príjmy z činnosti športovca na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu.

Z LEGISLATÍVY Č. 1

Príjmy z podnikania sú (§ 6 ods. 1 ZDP):

 • príjmy z poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva,
 • príjmy zo živnosti,
 • príjmy z podnikania,
 • príjmy spoločníkov v.o.s. a komplementárov komanditných spoločností.

Príjmami z inej samostatnej zárobkovej činnosti sú príjmy (§ 6 ods. 2 ZDP):

 • z vytvorenia diela a z podania umeleckého výkonu, pri ktorých daňovník uplatnil postup podľa § 43 ods. 14, a z vydávania, rozmnožovania a rozširovania literárnych diel a iných diel na vlastné náklady a z vytvorenia alebo zhotovenia iného predmetu duševného vlastníctva a z použitia iného predmetu duševného vlastníctva alebo z postúpenia práv k predmetu duševného vlastníctva;
 • z činností, ktoré nie sú živnosťou ani podnikaním;
 • znalcov a tlmočníkov;
 • z činností sprostredkovateľov;
 • z činnosti športovca alebo športového odborníka vrátane príjmov na základe zmluvy o sponzorstve v športe.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 7 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime ustanovuje výšku životného minima s účinnosťou od 1. júla 2019 na:

 • 218,06 € pri plnoletej osobe,
 • 152,12 € pri ďalšej spoločne posudzovanej plnoletej osobe,
 • 99,56 € pri zaopatrenom neplnoletom dieťati alebo pri nezaopatrenom dieťati.
Základ dane

- sa zistí ako súčet čiastkových základov dane z príjmov podľa § 5 a § 6 ods. 1 a 2 ZDP, ktoré sa znižujú o nezdaniteľné časti základu dane.

 

Text je skrátený. Prečítajte si celé znenie:

Nezdaniteľné časti základu dane od 1. januára 2022

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Martina Palideová


 

Získajte prístup k celému obsahu, funkciám a službám!

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 349,20 € s DPH / rok

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Platený prístup

Prístup k celému obsahu

  (Odborné články, Príklady z praxe, Komentáre...)

Mzdová TV - videoškolenia, videopríklady

Moje MC - vlastné záložky, poznámky, história...

Mzdová pohotovosť - denne odpovedáme na vaše otázky

Mzdové noviny - mesačný prehľad zmien

 

Zobraziť kompletný prehľad služieb a funkcií

 

 

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace videoškolenia

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.