Nové ošetrovné od 1. 4. 2021

Od 1. 4. 2021 vzniká nový druh ošetrovného. Kto ho môže poberať, pre akú osobu, do akej výšky a aké sú povinnosti lekára pri vystavení potvrdenia? 

Dátum publikácie:18. 3. 2021
Autor:Bc. Katarína Danajovičová

tt_rodina-fonendoskop

Novelizačným zákonom č. 467/2019 Z. z. mali prísť do platnosti od 1. 1. 2021 zmeny týkajúce sa dávky ošetrovné (hovorovo „OČERKY“), avšak, kým nastala účinnosť zákona, sa novelizačným zákonom č. 426/2020 Z. z. posunula ich platnosť od 1. 4. 2021. Zladili sa teda do jedného dátumu platnosti nové tehotenské dávky aj zmeny ošetrovného.

Čo všetko sa teda mení od 1. 4. 2021 na dávke ošetrovné a v súvislosti s ňou?

Ošetrovné je nemocenská dávka, ktorú vypláca Sociálna poisťovňa. Nájdeme ju v zákone č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len: „zákon o sociálnom poistení“) – presne Prvá časť/Druhá hlava/Tretí diel = § 39 a § 43 zákona č. 461/2003 Z. z.

Aktuálne – do 31. 3. 2021 platí, že poistenec má nárok na ošetrovné, ak osobne a celodenne:

 1. ošetruje choré dieťa, chorého man­žela, chorú manželku, chorého rodiča alebo chorého rodiča manžela (man­želky), ktorého zdravotný stav podľa potvrdenia príslušného lekára nevyhnutne vyžaduje ošetrovanie inou fyzickou osobou, alebo
 2. sa stará o dieťa do dovŕšenia jedenásteho roku veku, alebo do dovŕšenia osemnásteho roku veku, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, ak:
  1. dieťaťu bolo nariadené karanténne opatrenie alebo izolácia,
  2. predškolské zariadenie alebo zariadenie sociálnych služieb, v ktorých sa poskytuje dieťaťu starostlivosť, alebo škola, ktorú dieťa navštevuje, boli rozhodnutím príslušných orgánov uzavreté alebo v nich bolo nariadené karanténne opatrenie podľa osobitného predpisu alebo
  3. fyzická osoba, ktorá sa inak o dieťa stará, ochorela, bolo jej nariadené karanténne opatrenie alebo izolácia alebo bola prijatá do ústavnej starostlivosti zdravotníckeho zariadenia, a preto sa nemôže o dieťa starať.

Dobrovoľne nemocensky poistenej osobe však vzniká nárok na ošetrovné za vyššie uvedených podmienok, len ak v posledných dvoch rokoch pred vznikom tejto potreby bola nemocensky poistená najmenej 270 dní!

Videoškolenie: Tehotenské a ošetrovné od 1. 4. 2021

Predplatitelia ročného prístupu Mzdového centra majú prístup k videám v cene predplatného. 

Ošetrovné sa poskytuje za dni a jeho výška je stanovená ako 55 % z vypočítaného denného vymeriavacieho základu (prípadne z pravdepodobného denného vymeriavacieho základu).
Pravidlá výpočtu denného vymeriavacieho základu – stanovenie rozhodujúceho obdobia – je totožné ako pri iných nemocenských dávkach, tzn. pri nemocenskom, materskom.

Nárok na výplatu ošetrovného však nemôže trvať dlhšie ako 10 dní.

Poistencovi vzniká nárok od prvého dňa potreby osobného a celodenného ošetrovania alebo potreby osobnej a celodennej starostlivosti a zaniká dňom skončenia potreby osobného a celodenného ošetrovania alebo potreby osobnej a celodennej starostlivosti, najneskôr uplynutím desiateho dňa.

Počas nároku na ošetrovné sa vo veci výberu poistného uplatňuje § 140 ods. 1 písm. b) zákona o sociálnom poistení, tzn. že zamestnanec, samostatne zárobkovo činná osoba, dobrovoľne poistená osoba nie sú povinní platiť poistné = vylúčenie povinnosti platiť poistné.

Od 11. dňa trvania ošetrovného nie je viac nárok na výplatu dávky a vzniká prerušenie povinného sociálneho poistenia:

 • prerušenie povinného poistenia zamestnanca – § 26 ods. 3 zákona o sociálnom poistení,
 • prerušenie povinného poistenia SZČO – § 26 ods. 4 zákona o sociálnom poistení.

Upozornenie:

Na dobrovoľné poistenie sa nevzťahuje prerušenie poistenia!

Pri vzniku a zániku prerušenia povinného poistenia je oznamovacia povinnosť voči Sociálnej poisťovni prostredníctvom Registračného listu fyzickej osoby – prerušenie – s kódom 4.

Máme však na Slovensku už druhú pandemickú – krízovú situáciu kvôli COVID-19 a preto obdobie nároku na ošetrovné, v prípade § 39 ods. 1 písm. b) – osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa, nekončí uplynutím 10 dní, ale nárok na ošetrovné trvá až do skončenia krízovej situácie.

Pevne dúfam, tak ako väčšina ľudí, že už ďalšia vlna koronavírusu nepríde a život sa nám vráti čoskoro do normálu. Novelizáciou od 1. 4. 2021 sa pôvodná lehota nároku na ošetrovné predĺži z 10 dní na 14 dní a vznikne NOVÝ TYP dávky ošetrovné v trvaní až 90 dní.

1) Predĺženie nároku na ošetrovné

Od 1. 4. 2021 zanikne nárok na vyššie popísané ošetrovné najneskôr uplynutím štrnásteho dňa – nárok na ošetrovné teda bude na dva týždne.

Podľa tejto zmeny sa následne upravujú aj paragrafy ohľadom vylúčenia povinnosti platiť poistné a prerušenia povinného poistenia:

 • vylúčenie povinnosti platiť poistné max. do 14. dňa ošetrovného,
 • prerušenie povinného poistenia od 15. dňa trvania ošetrovného.

Prechodné ustanovenie § 293ep zákona č. 461/2003 Z. z. upravuje prechod týchto zmien nasledovne:

Ak potreba osobného a celodenného ošetrovania fyzickej osoby uvedenej v § 39 ods. 1 písm. a) zákona č. 461/2003 Z. z. podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. marca 2021 alebo potreba osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa uvedené v § 39 ods. 1 písm. b) vznikla pred 1. aprílom 2021 a trvá aj po 31. marci 2021, prerušenie povinného nemocenského poistenia, povinného dôchodkového poistenia a povinného poistenia v nezamestnanosti zamestnanca alebo povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby z dôvodu potreby tohto ošetrovania alebo potreby tejto starostlivosti a vylúčenie povinnosti platiť poistné z dôvodu potreby tohto ošetrovania alebo potreby tejto starostlivosti sa posudzuje podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. marca 2021.

2) Nový typ dávky ošetrovné

Do § 39 ods. 1 písm. a) pribudne nový bod, ktorý znie:

(1) Poistenec má nárok na ošetrovné, ak osobne a celodenne:

 1. ošetruje chorého príbuzného v priamom rade, choré dieťa, ktoré nie je príbuzný v priamom rade, chorého súrodenca, chorého manžela, chorú manželku alebo chorého rodiča manžela alebo manželky, ktorého zdravotný stav podľa potvrdenia príslušného lekára
  1. nevyhnutne vyžaduje ošetrovanie inou fyzickou osobou alebo
  2. vyžaduje ošetrovanie inou fyzickou osobou z dôvodu potreby poskytovania osobnej starostlivosti v prirodzenom prostredí osoby, ak neprejavil písomný nesúhlas s vykonávaním ošetrovania poistencom.

 

Text je skrátený. Prečítajte si celé znenie:

Nové ošetrovné od 1. 4. 2021

Poznámky pod čiarou:


Autor: Bc. Katarína Danajovičová

 

 

Využívajte funkcie a služby Mzdového centra naplno!

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 291,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.