Novely Zákonníka práce účinné v roku 2022

Prehľad noviel Zákonníka práce, ktoré nadobúdajú účinnosť v roku 2022 alebo nadobudli účinnosť už v roku 2021.

Dátum publikácie:13. 1. 2022
Autor:kolektív autorov

zp2022_tt

V roku 2021 bolo schválených 5 noviel Zákonníka práce, a to zákon č.: 76/2021 Z. z., 215/2021 Z. z., 407/2021 Z. z., 412/2021 Z. z. a Uznesenie ústavného súdu SR č. 539/2021 Z. z. Hoci niektoré sú už v platnosti, niektoré ustanovenia nadobúdajú účinnosť až od roku 2022. Ponúkame vám prehľad najdôležitejších informácií, ktoré by vám nemali ujsť.

 

1. Novela Zákonníka práce č. 76/2021 Z. z. účinná od 1. 3. 2021

Dňa 4. 2. 2021 NR SR schválila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a v Zbierke zákonov bol uverejnený pod č. 76/2021 Z. z. a jeho účinnosť je od 1. 3. 2021 s istými výnimkami.

Upravuje:

Výkon ľahkej práce [§ 11 ods. 4 písm. d) ZP]
Definícia zamestnanca trvale starajúceho sa o dieťa (§ 40 ods. 11 ZP)
Predĺženie skúšobnej doby zo zákona – § 45 ods. 2 ZP
Domácka práca a telepráca – § 52 ZP
Výnimka z dočasného pridelenia medzi ovládanou a ovládajúcou osobou (§ 58a ods. 1 ZP)
Vek 65 rokov a dôchodkový vek ako výpovedný dôvod
Pružný pracovný čas, pracovná cesta a iné skutočnosti, ktoré majú vplyv na voľbu začiatku a/alebo konca vykonávania práce (§ 89 ZP)
Dovolenka zamestnanca, ktorý sa trvalo stará o dieťa
Negatívne vymedzenie pojmu mzda, priemerný zárobok vybraných skupín osôb iných ako zamestnancov
Výber medzi stravovacou poukážkou a finančným príspevkom (§ 152 ZP)
Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a štatút študenta
Pôsobenie odborovej organizácie na pracovisku (§ 230 ods. 2 ZP)
Ďalšie zmeny v Zákonníku práce a v iných právnych predpisoch

Výnimky z účinosti:

 • vek 65 rokov/dôchodkový vek ako výpovedný dôvod – 1. 1. 2022 (v tomto čase už zrušený: Uznesenie Ústavného súdu v Z. z. pod č. 539/2021 Z. z.)
 • dovolenka – osoba trvale sa starajúca o dieťa – 1. 1. 2022,
 • elektronizácia stravovacích poukážok – 1. 1. 2023,
 • prechodné ustanovenie od 1. 3. 2021 do 31. 12. 2021 na umožnenie výberu medzi stravovacími poukážkami a finančným príspevkom, kedy zamestnávateľ nemusí uplatňovať ustanovenie o výbere do 31. 12. 2021. (celý text článku je dostupný pre predplatiteľov Mzdového centra)

Home office (práca z domu) a domácka práca alebo telepráca

Práca z domu tzv. home-office a domácka práca alebo telepráca sú pojmy predstavujúce špecifický typ vykonávania práce, ktorý nie je viazaný na pracovisko zamestnávateľa, ale na iné vopred dohodnuté miesto výkonu práce, najčastejšie bydlisko, resp. domácnosť zamestnanca. Z dôvodu predpokladaného nárastu práce z domu a predovšetkým nárastu domáckej práce a telepráce a z dôvodu meniacich sa návykov a prehodnocovania trvalej prítomnosti zamestnancov na pracovisku sa zákonom č. 76/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, zmodernizoval § 52 ZP o domáckej práci a telepráci...(celý text článku je dostupný pre predplatiteľov Mzdového centra)

Nové podmienky „Home Office“ s poskytnutím vzoru úpravy Home Office v pracovnoprávnych vzťahoch

Zákonník práce vo svojich ustanoveniach neuvádza pojem Home Office. Práve z daného dôvodu budeme aj v našom článku používať pojem Home Office skôr sporadicky a viac sa zameriame na pojem domácka práca alebo práca z domácnosti. Ustanovenie § 52 uvádza výklad pojmu domácka práca a telepráca. Za domácku prácu je potrebné považovať prácu, ktorá by mohla byť vykonávaná na pracovisku zamestnávateľa a ktorá je vykonávaná pravidelne v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času alebo jeho časti z domácnosti zamestnanca. Za teleprácu je potrebné považovať prácu, ktorá by mohla byť vykonávaná na pracovisku zamestnávateľa a ktorá je vykonávaná pravidelne v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času alebo jeho časti z domácnosti zamestnanca, pričom telepráca je špecifická tým, že sa vykonáva s použitím informačných technológií, pri ktorých dochádza pravidelne k elektronickému prenosu dát na diaľku.

V zmysle ustanovení právnych predpisov Slovenskej republiky si domácku prácu rozdelíme do týchto troch základných rovín:

 1. povinná – zamestnávateľ je povinný nariadiť domácku prácu na základe uznesení a vyhlášok,
 2. oprávnená – zamestnávateľ je oprávnený nariadiť domácku prácu (ustanovenie § 250b Zákonníka práce),
 3. dohodnutá – zamestnávateľ sa so svojím zamestnancom môže dohodnúť na vykonávaní práce z domácnosti (ustanovenie § 52 Zákonníka práce)...(celý text článku je dostupný pre predplatiteľov Mzdového centra)

2. Nový zákon o podpore v čase skrátenej práce (kurzarbeit) č. 215/2021 Z. z. – nástroj udržania zamestnanosti pri prekážkach v práci na strane zamestnávateľa

Zákon č. 215/2021 Z. z. o podpore v čase skrátenej práce novelizuje v článku II aj Zákonník práce.

Podľa § 250b ods. 6 Zákonníka práce, ak zamestnanec nemôže vykonávať prácu celkom alebo sčasti pre zastavenie alebo obmedzenie činnosti zamestnávateľa na základe rozhodnutia príslušného orgánu alebo pre zastavenie alebo obmedzenie činnosti zamestnávateľa ako dôsledku vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu, ide o prekážku v práci na strane zamestnávateľa, pri ktorej patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume 80 % jeho priemerného zárobku, najmenej však v sume minimálnej mzdy; ustanovenie § 142 ods. 4 Zákonníka práce tým nie je dotknuté. Uvedené v aplikačnej praxi znamená, že uvedené ustanovenie sa použije u zamestnávateľov, u ktorých nepôsobia zástupcovia zamestnancov alebo aj v prípade, ak dohoda o vážnych prevádzkových dôvodoch nebola so zástupcami zamestnancov uzavretá podľa § 142 ods. 4 Zákonníka práce. Ak táto dohoda bola medzi zamestnávateľom a zástupcami zamestnancov uzavretá, riadi sa rozsah náhrady mzdy touto dohodou o vážnych prevádzkových dôvodoch... (celý text článku je dostupný pre predplatiteľov Mzdového centra)

Podpora v čase skrátenej práce v rámci Slovenskej republiky

Na účely zákona o podpore v čase skrátenej práce sa podpora poskytuje na zamestnancov. Za zamestnanca sa považuje fyzická osoba v pracovnom pomere alebo fyzická osoba v právnom vzťahu na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu.

Zamestnávateľ si môže žiadať o podporu len na zamestnanca:

 1. ktorému nemôže prideľovať prácu v rozsahu najmenej 10 % ustanoveného týždenného pracovného času,
 2. ktorého pracovný vzťah ku dňu podania žiadosti o poskytnutie podpory trval najmenej jeden mesiac,
 3. ktorému ku dňu podania žiadosti o poskytnutie podpory neplynie výpovedná doba (§ 62 Zákonníka práce) alebo výpovedná lehota (§ 41 zákona o športe),
 4. ktorý má ku dňu podania žiadosti o poskytnutie podpory vyčerpanú dovolenku za predchádzajúci kalendárny rok a vyčerpaný kladný účet konta pracovného času, ak je u zamestnávateľa zavedené konto pracovného času, a zamestnávateľ ho nemôže preradiť na inú prácu v rámci dohodnutého druhu práce, ktorá nie je dotknutá obmedzením činnosti zamestnávateľa, a
 5. na ktorého sa mu na tie isté oprávnené náklady alebo na ten istý účel neposkytuje príspevok podľa osobitného predpisu (napr. zákon o službách zamestnanosti, zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov)... (celý text článku je dostupný pre predplatiteľov Mzdového centra)

Nový komentár k zákonu č. 215/2021 Z. z. 

3. Novela č. 407/2021 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave

Komentár k § 5a zákona č. 311/2001 Z. z.

V § 5a sa upravujú osobitné pravidlá v oblasti vysielania zamestnancov – vodičov. Ide o transpozíciu smernice EÚ 2020/1057, ktorou sa stanovujú špecifické pravidlá vo vzťahu k smernici 96/71/ES a smernici 2014/67/EÚ pre vysielanie vodičov v odvetví cestnej dopravy...(celý komentár je dostupný pre predplatiteľov Mzdového centra)

Príklad z praxe: Vysielanie zamestnancov v doprave

Otázka: Ak má vodič nákladnej dopravy do 3,5 t miesto výkonu práce na území SR, v rámci pracovnej zmluvy vykonáva prácu tak na území SR, ako aj vykonáva tranzit, prípadne naloženie alebo vyloženie tovaru v inej členskej krajine EÚ, je takáto cesta vnímaná ako vyslanie alebo ide o pracovnú cestu? (odpoveď je dostupná pre predplatiteľov Mzdového centra)

4. Zákon č. 412/2021 Z. z.

Vstup OTP zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa

Firmy a zamestnávatelia už môžu zisťovať, či sú ich zamestnanci zaočkovaní, či prekonali ochorenie COVID-19, alebo či majú negatívny PCR alebo antigénový test. Tieto možnosti zamestnávateľov boli donedávna značne limitované. Dňa 12. novembra 2021 Národná rada SR prijala zákon č. 412/2021 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 (ďalej len „Zákon č. 412/2021 Z. z.“), ktorý výslovne upravuje možnosť zamestnávateľa kontrolovať tieto informácie. Prostredníctvom predmetného zákona bol novelizovaný aj zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.

Dňa 24.11.2021 vydal Úrad verejného zdravotníctva SR vyhlášku č. 264/2021, ktorou sa z dôvodu ochrany verejného zdravia nariaďuje dočasné opatrenie pre vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa (ďalej len „Vyhláška“). Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa z dôvodu ochrany verejného zdravia nariaďuje dočasné opatrenie pre vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa  

(celý text článku je dostupný pre predplatiteľov Mzdového centra)

Manuál Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky pre zamestnávateľov na vykonanie testovania zamestnancov v prevádzkach podnikov na ochorenie COVID – 19

S cieľom naplniť uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 688 zo dňa 24. 11. 2021 vydáva Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky tento manuál pre zamestnávateľov na vykonanie testovania zamestnancov (ďalej len „Manuál“).

Manuál je určený zamestnávateľom p re rýchlu orientáciu pri zabezpečovaní testovania zamestnancov vo svojich prevádzkach.

5. Novela 539/2021 Z. z.

Ústavný súd pozastavil ustanovenie Zákonníka práce o výpovedi pre vek

Ústavný súd SR pozastavil účinnosť ustanovenia Zákonníka práce, ktoré by od budúceho roka umožňovalo zamestnávateľom dať zamestnancovi výpoveď, ak tento dovŕši 65 rokov veku a vek určený na nárok na starobný dôchodok.

6. Novela č. 416/2021 Z. z.

Hoci táto novela napokon mení a dopĺňa len zákon o dani z príjmov, nie pôvodne pripravovanú zmenu v Zákonníku práce, cieľom bolo odstrániť nerovnosti pri zdaňovaní rôznych foriem stravovania, konkrétne stravovacích poukážok.

Novelizácia v oblasti stravného od 1. 1. 2022

26. októbra 2021 bola schválená ďalšia novela zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. januára 2022. Dotýka sa len oblasti stravovania – oslobodené poskytnuté príjmy pri strave zamestnancov a daňové výdavky pri strave samostatne zárobkovo činných osôb.

Doplnením odvolávky na Zákonník práce aj do ostatných možností v oblasti stravovania sa vyrovnali rozdiely a príspevok zamestnávateľa nad zákonnú hranicu nebude u zamestnanca oslobodený od dane – bude podliehať zdaneniu aj odvodom. Je však možné tento príspevok poskytnúť napr. zo sociálneho fondu. (celý text článku je dostupný pre predplatiteľov Mzdového centra)

Videoškolenie: Ako správne spracovať internú smernicu o výbere medzi stravným lístkom alebo finančným príspevkom?

Videoškolenie s PhDr. Jozefom Sýkorom, MBA, vás krok za krokom sprevádza zostavením internej smernice o výbere medzi stravným lístkom alebo finančným príspevkom. Je určené rovnako pre subjekty verejnej správy, ako aj pre podnikateľov a živnostníkov. (celé videoškolenie je dostupné pre predplatiteľov Mzdového centra)

Upozorňujeme:

 

Poznámky pod čiarou:


Autor: kolektív autorov


 

Získajte prístup k celému obsahu, funkciám a službám!

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 349,20 € s DPH / rok

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Platený prístup

Prístup k celému obsahu

  (Odborné články, Príklady z praxe, Komentáre...)

Mzdová TV - videoškolenia, videopríklady

Moje MC - vlastné záložky, poznámky, história...

Mzdová pohotovosť - denne odpovedáme na vaše otázky

Mzdové noviny - mesačný prehľad zmien

 

Zobraziť kompletný prehľad služieb a funkcií

 

 

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace dokumenty

Súvisiace odborné články

Súvisiace dôvodové správy

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace interné firemné predpisy

Súvisiace videoškolenia

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.