Oboznamovanie zamestnancov s predpismi BOZP

Zamestnávateľ je v zmysle platných právnych predpisov povinný preukázateľne oboznámiť každého zamestnanca s predpismi upravujúcimi okrem iného i problematiku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Dátum publikácie:25. 1. 2018
Autor:JUDr. Monika Kiklicová

bozp_MC

Podľa bežne dostupnej terminológie pri bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci ide o súhrn opatrení stanovených legislatívou alebo zamestnávateľom, ktoré majú predchádzať ohrozeniu či poškodeniu ľudského zdravia v pracovnom procese.

Áno, poslednými dvoma slovíčkami sme sa dostali do „pracovného procesu“, teda k pracovnoprávnym vzťahom a k právam a povinnostiam z nich vyplývajúcim. Ako bolo už naznačené, zabezpečiť na pracovisku bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri práci je vecou zamestnávateľa. Nielen...

Zamestnávateľ je v zmysle platných právnych predpisov povinný oboznámiť každého zamestnanca s predpismi upravujúcimi okrem iného i problematiku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Konkrétne ide o zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Predmetné oboznámenie zamestnancov s vyššie uvedeným musí zamestnávateľ i preukázať. Hodnoverne a s istotou. O tejto povinnosti zamestnávateľa pojednával i Najvyšší súd SR, ktorého rozsudok si teraz rozoberieme a vysvetlíme.

„Dôkazné bremeno týkajúce sa preukázania, že oboznámil každého zamestnanca s predpismi BOZP podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v platnom znení, je na zamestnávateľovi. Tento musí s istotou preukázať, že každého zamestnanca oboznámil s uvedenými predpismi, pričom vyhlásenie v rámci pracovnej zmluvy je nepostačujúce. Je celkom obvyklé, že zamestnávateľ uskutočňuje s týmto cieľom školenia pre svojich zamestnancov, ktorí potvrdia svojím podpisom na samostatnej listine, že boli s týmito predpismi BOZP oboznámení. Je taktiež úplne irelevantné, čo tvorilo náplň práce zamestnankyne D. R. a či konala nad rámec svojej pracovnej náplne. Pre účely BOZP sú tieto skutočnosti právne nepodstatné a netvoria predmet tohto konania.“

(Rozsudok Najvyššieho súdu SR 5Sžo/70/2014)

Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci účastníkov konania v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného...

 

Článok je skrátený. Celý text si môžete prečítať tu:

MC-rozne-zobrazovadla-375x250

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.
Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 231,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete TU

Súvisiace interné firemné predpisy

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner