Odvodové zaťaženie zamestnanca a zamestnávateľa v roku 2020

Zvýšenie minimálnej mzdy spôsobuje na jednej strane zvýšenie čistej mzdy zamestnanca, ale na druhej strane spôsobuje zvýšenie odvodov a ceny práce zamestnávateľa.

Dátum publikácie:31. 1. 2020
Autor:Ing. Martina Paliderová, PhD.

odvod 2020

Obsah:
Odvodové zaťaženie zamestnanca a zamestnávateľa do Sociálnej poisťovne
Odvodové zaťaženie zamestnanca a zamestnávateľa do zdravotnej poisťovne
Účet 331 – Zamestnanci

Minimálna mzda nie je uvedená priamo v zákone o minimálnej mzde, ale je uvedená v nariadení vlády. Nariadením vlády SR č. 324/2019 Z. z. bola ustanovená suma minimálnej mzdy na rok 2020, a to vo výške 580 € za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou a 3,333 € za každú odpracovanú hodinu (hodinová minimálna mzda).

Zvýšenie minimálnej mzdy spôsobuje na jednej strane zvýšenie čistej mzdy zamestnanca, ale na druhej strane spôsobuje zvýšenie odvodov a ceny práce zamestnávateľa.

Hrubá mzda je mzda pred zdanením a odpočítaním povinných odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne.

Čistá mzda zamestnanca je hrubá mzda – (mínus) odvody do SP a ZP (13,4 %) – (mínus) preddavok na daň (19 %) – (mínus) ostatné zrážky.

Zamestnanec je fyzická osoba, ktorá v pracovnoprávnych vzťahoch aj v podobných vzťahoch vykonáva pre zamestnávateľa závislú prácu podľa jeho pokynov za mzdu.

Odvodové zaťaženie zamestnanca a zamestnávateľa do Sociálnej poisťovne

Do Sociálnej poisťovne sa odvádza:

  • dôchodkové poistenie,
  • nemocenské poistenie,
  • poistenie v nezamestnanosti,
  • úrazové poistenie,
  • garančné poistenie.

Dôchodkové poistenie je jedným z piatich typov sociálneho poistenia, ktoré od 1. januára 2004 zaviedol zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. V rámci dôchodkového poistenia existujú dva podsystémy:

  • Starobné poistenie – poistenie na zabezpečenie príjmu v starobe a pre prípad úmrtia. Poskytuje sa z neho starobný, predčasný starobný, vdovský, vdovecký, sirotský dôchodok a vyrovnávací príplatok.
  • Invalidné poistenie – poistenie pre prípad poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v dôsledku dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu poistenca a pre prípad úmrtia. Poskytuje sa z neho invalidný, vdovský, vdovecký a sirotský dôchodok.

Nemocenské poistenie je poistenie pre prípad straty alebo zníženia príjmu zo zárobkovej činnosti a na zabezpečenie príjmu v dôsledku dočasnej pracovnej neschopnosti, tehotenstva a materstva. Poskytujú sa z neho nemocenské dávky, materské, ošetrovné a vyrovnávacia dávka.

Poistenie v nezamestnanosti je poistenie pre prípad straty príjmu zamestnanca v dôsledku nezamestnanosti a na zabezpečenie príjmu.

Garančné poistenie je poistenie pre prípad platobnej neschopnosti zamestnávateľa na uspokojovanie nárokov zamestnanca a na úhradu povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie nezaplatených zamestnávateľom do základného fondu príspevkov na starobné dôchodkové sporenie. Garančne poistený je zamestnávateľ:

  • zamestnanca v pracovnoprávnom vzťahu (najmä v pracovnom pomere, obdobnom právnom vzťahu, t. j. na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru: dohody o brigádnickej práci študentov, dohody o vykonaní práce a dohody o pracovnej činnosti),
  • člena družstva, ktorý je v pracovnom vzťahu k družstvu.

Zamestnancom na účely garančného poistenia je aj fyzická osoba v právnom vzťahu zakladajúcom zamestnávateľovi garančné poistenie.

Videoškolenie: Legislatívne zmeny v mzdovej oblasti v roku 2020
Predplatitelia ročného prístupu Mzdového centra majú prístup k videám v cene predplatného. 

Úrazové poistenie je povinné poistenie zamestnávateľa, ktoré ho má ochraňovať pred rizikom ekonomickej záťaže pre prípad jeho zodpovednosti za poškodenie zdravia alebo úmrtia v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania jeho zamestnancom, ktoré mu vyplýva zo Zákonníka práce. Preto na rozdiel od nemocenského poistenia a dôchodkového poistenia je povinné úrazové poistenie viazané na zamestnávateľa, ktorý je v pozícii poistenca a platí si úrazové poistenie. Úrazové poistenie vzniká zamestnávateľovi odo dňa, v ktorom začal zamestnávať aspoň jednu fyzickú osobu, a zaniká dňom, v ktorom nezamestnáva ani jednu takúto fyzickú osobu.

Z úrazového poistenia Sociálna poisťovňa poskytuje 13 úrazových dávok prevažne peňažného charakteru, t. j. úrazový príplatok, úrazová renta, jednorazové vyrovnanie, pozostalostná úrazová renta, jednorazové odškodnenie, pracovná rehabilitácia a rehabilitačné, rekvalifikácia a rekvalifikačné, náhrada za bolesť a náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia, náhrada nákladov spojených s liečením a náhrada nákladov spojených s pohrebom.

Tab. č. 1 – Odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne

Druh poistenia

Odvody v %

Zamestnanec

Zamestnávateľ

Nemocenské poistenie

1,4

1,4

ltInvalidné poistenie

3

3

Starobné poistenie

4

14

Poistenie v nezamestnanosti

1

1

Zdravotné poistenie

4

10

Úrazové poistenie

-

0,8

Garančné poistenie

-

0,25

Rezervný fond solidarity

-

4,75

Spolu

13,4

35,2

 

Text je skrátený. Prečítajte si celý článok: 

Minimálna mzda v roku 2020 a jej vplyv na odvodové zaťaženie zamestnanca a zamestnávateľa

Poznámky pod čiarou:

 

 

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 291,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace odborné články

Súvisiace kalkulačky

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner